FI SV EN

Utsädesproduktion, växtförädling och flyghavre

 

Syftet med utsädeslagen är att upprätthålla och främja en högklassig växtproduktion genom att säkerställa produktionen och användningen av utsäde som är av hög kvalitet och lämpligt för växtförhållandena i Finland och att ge behövliga uppgifter om utsädet. Utsäden är betydande och viktiga produktionsinsatser inom jordbruket, så ett högklassigt utsäde och rätt sorts val kan ha en betydande inverkan på produktionen och till bra skörd.

Enligt utsädeslag, får på marknaden släppas ut endast certifikatutsäde och utsädespotatis som uppfyller de nationella kraven och kraven i Europeiska unionens lagstiftning på sortäkthet, renhet, sundhet och grobarhet samt produktion, hantering och lagring av utsäde. Endast utsäde av sorter som finns på den nationella växtsortlistan eller på Europeiska unionens gemensamma sortlista får släppas ut på marknaden.

Krav som gäller bland annat produktion, kvalitet och utsläppandet av utsäde på marknaden föreskrivs i utsädeslagen och bland annat i jord- och skogsbruksministeriets förordningar om handel av utsäde av olika växtarter. Om produktionsförutsättningarna för utsädespotatis på produktionsområdet för högklassig utsädespotatis (Tyrnävä och Limingo kommuner) föreskrivs i lagen om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis.

Certifierings- och övervakningsmyndigheten är Livsmedelsverket. Livsmedelsverket svarar också bl. a. publicering av nationella växtsortlistan.

Syftet med lagen om bekämpning av flyghavre är att bekämpa flyghavre och förhindra dess spridning. Flyghavre är en ettårig ogräsväxt vars bekämpning är svårt och den särskilt stör spannmålsodlingen och utsädesproduktionen. Flyghavre förökar sig snabbt i marken och sprids effektivt samt kan i värsta fall bevaras groningsduglig under en lång tid, så den är svår att förinta. Det är viktigt att förebygga och observera spridningen av flyghavre, eftersom det är det bästa sättet att förhindra ekonomiska förluster.

Lag om växtförädlarrätt tillämpas på skydd av växtförädlarens rätt. Syftet med växtförädling är att producera nya, bördiga och odlingssäkra sorter som är anpassade till våra speciella växtförhållanden. Finland har anslutit sig till det internationella förbundet för skydd av nya växtsorter (UPOV) i år 1993.

Utsädeslag och samhörande förordningar

Utsädeslag, 600/2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller havre, korn, vete, ärt, bondböna, rödklöver och rybs (i kraft 12.1.-30.6.2024), JSMf 6/2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde, 389/2020

          ändring, MMMa 512/2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter, 390/2020

           ändring, MMMa 517/2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd, 391/2020

          ändring, MMMa 1194/2021

          ändring, MMMa 513/2022 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis, 392/2020

          ändring, MMMa 148/2022

          ändring,MMMa 515/2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter, 393/2020

          ändring, MMMa 514/2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter, 395/2020

          ändring, MMMa 1198/2021

          ändring, MMMa 516/2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter om har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter, MMMa 25/10 

ändring, MMMa 2/12
ändring, MMMa 4/14
ändring, MMMa 9/18

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar, 644/2020

          ändring, MMMa 128/2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan, 388/2020

          ändring, JSMf 882/2021

          ändring, JSMf 843/2022

          ändring, JSMf 848/2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om odlingsgranskning och provtagning inom utsädesproduktionen, 473/2020

Lagen om bekämpning av flyghavre och samhörande förordningar

Lagen om bekämpning av flyghavre, 185/2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre, 368/2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion, 276/2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om om ersättning av kostnader för bekämpning av flyghavre, MMMa 32/02

ändring, MMMa 26/06
ändring, MMMa 6/10


Andra nationella lagstiftning

Lag om växtförädlarrätt, 1279/2009

Lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis, 744/2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av utsädespotatis och produktion av potatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis,  MMMa 13/16 

Statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor, 1525/2015

            ändring, 802/2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa undantag vid marknadsföring av blandningar av utsäde av foderväxter avsedda användas för att bevara naturmiljön, MMMa 26/11 

Relaterad

EUs lagstifning om utsäde

 

Mer information

Kati Lassi, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162070   E-postadress: