EU-finansierade informations- och säljfrämjande program

Syftet med Europeiska unionens politik för säljfrämjande åtgärder är att förbättra jordbrukssektorns konkurrenskraft både på den inre marknaden och i tredjeländer. Åtgärderna syftar till att öka konsumenternas medvetenhet om de goda egenskaperna hos EU:s jordbruksprodukter och produktionsmetoder samt att öka kännedomen om EU:s kvalitetssystem. 
Politiken för säljfrämjande åtgärder reformerades senast 2015. Då höjdes anslaget från 60 miljoner euro upp till 200 miljoner euro 2020. 

Prioriteringarna och anslagen fastställs i det årliga arbetsprogrammet, varefter ordnas en efterlysning av förslag till åtgärdsprogram. Finansiering kan sökas av yrkesorganisationer, branschorganisationer, producentorganisationer och organisationer inom jordbruks- och livsmedelssektorn som arbetar med livsmedelsinformation och säljfrämjande åtgärder för livsmedel. Förslagen skickas direkt till REA som utvärderar dem och lägger fram ett förslag till program för förvaltningskommittén för beslut.

Åtgärdsprogrammen kan vara gemensamma program för antingen ett medlemsland eller flera medlemsländer och handla om både den inre marknaden och tredjeländer. EU:s medfinansiering uppgår till 70 procent  för ett medlemslands program som gäller den inre marknaden och 80 procent för program som gäller tredjeländer, 80 procent för flera medlemsländers gemensamma program och vid störningar på marknaden kan finansieringen gå upp till 85 procent av programkostnaderna. Medlemsländerna kan inte delta i kostnaderna. Ur den totala budgeten betalas också kommissionens egna åtgärder, såsom deltagande i mässor. 
En närmare beskrivning av programmen och ansökningsanvisningarna finns på både Livsmedelsverkets och REAS webbsidor.

Lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1829 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1831 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland

Reform av politiken

Den färdplan för reformarbetet som kommissionen gett ut innehåller en preliminär konsekvensbedömning med olika politikalternativ. 

Kontakt:

Jord- och skogsbruksministeriet:
Jouni Pynnöniemi, specialsakkunnig, +358 50 596 7682, jouni.pynnoniemi(at)gov.fi
 

Livsmedelsverket:
Tommi Isosomppi, överinspektör, tfn +358 50 435 3937, tommi.isosomppi(at)ruokavirasto.fi
Eveliina Viitanen, överinspektör, tfn +358 40 653 0660, eveliina.viitanen(at)ruokavirasto.fi
 

Mer information