FI SV EN

EU-asioiden kansallinen valmistelu

Valtionhallintoon on luotu erityinen EU-asioiden yhteensovitusjärjestelmä, jotta Suomella olisi oikea-aikainen, yhteen sovitettu ja Suomen yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden eri käsittelyvaiheissa. Tähän järjestelmään kuuluvat valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto, toimivaltaiset ministeriöt, EU-ministerivaliokunta, EU-asioiden komitea sekä sen asettamat jaostot.

Suomen kannan valmistelu EU:ssa vireillä oleviin maatalouspoliittisiin asioihin alkaa viimeistään silloin, kun komissio julkaisee lainsäädäntöehdotuksen tai tiedonannon ja toimittaa sen neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Kullekin ehdotukselle nimetään vastuuvirkamies, joka aloittaa Suomen kannan valmistelun ottaen mahdollisimman laajasti huomioon Suomen EU-poliittiset linjaukset ja asianosaisten tahojen näkemykset.

Vastuuvirkamies laatii komission ehdotuksesta niin sanotun EU-perusmuistion. Perusmuistio sisältää alustavan Suomen kannan ja komission ehdotuksen pääasiallisen sisällön lisäksi asiakirja- ja kokoustiedot, ehdotuksen oikeudellisen perustan ja päätöksentekomenettelyn sekä arviot taloudellisista ja kansallisista lainsäädännöllisistä vaikutuksista.

Muualla verkossa

EU-asioiden käsittely valtioneuvostossa

Mer information: