Blog: Finland i förnyelse

Blog: Finland i förnyelse

Finland i förnyelse - en värld av möjligheter

Jaana Husu-Kallio Publiceringsdatum 21.3.2019 11.34 Blogg JSM

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har fått en ny strategi. Grundstenarna för strategin är desamma som förut, de har bara fräschats upp och fått nya beståndsdelar. Hållbar användning av naturresurser och matproduktionens nya möjligheter står fortfarande i centrum för ministeriets verksamhet. Ambitiösa mål ställs också på landsbygdens livskraft samt på datalager som innehåller geografisk information samt uppgifter om fastigheter och lägenheter. Strategin och att genomföra den innebär för oss en förändringsprocess som stärker Finlands förmåga att förnya sig. Till processen hör ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Kärnfrågan inom hållbar utveckling är hur vi  organiserar hållbar användning av naturresurser så att verksamheten är optimal även med tanke på samhället och miljön. Ministeriets nya strategi är starkt knuten till FN:s mål för hållbar utveckling, och målet att säkra förutsättningarna för en säker och högkvalitativ livsmedelsproduktion är inte helt utan betydelse. 

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar hårt för hållbar utveckling, vi medverkar också till att lösa frågor som är av största vikt för Finland och för hela mänskligheten. Bioekonomi, cirkulär ekonomi, markanvändning, matproduktion och ansvarsfull användning av förnybara naturresurser har stora möjligheter som bidrar till målen för hållbar utveckling. I beslutsfattandet och verksamheten tar vi alltid hänsyn till människan, miljön och ekonomin.

Den nya strategin är ett svar på globala förändringsfaktorer som har identifierats och beskrivits i samband med statsrådets gemensamma framsynsarbete. När vi bygger vår framtid, ska vi beakta bland annat klimatförändringen, utvecklingen av miljöns status, den tekniska utvecklingen, de stora förändringarna i arbetslivet samt förändringen i värderingarna och attityderna.

Vårt arbete fokuserar fortfarande på jord- och skogsbruket. Det inbegriper människors, växters och djurs hälsa och välbefinnande samt en hållbar användning av vatten, fiskar, vilt och andra förnybara naturresurser.

Vi tänker så här att saker som vi tycker är självklara: ren natur, rent vatten, högklassig primärproduktion och ett fungerande samhälle är en stor möjlighet för Finland att klara sig i den allt osäkrare världen.

Inspirerade av den nya strategin hjälper vi inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde att bygga upp Finland till ett land med förmåga att utvecklas - vi skapar ett hållbart matsystem och en hållbar naturresursekonomi som har en förmåga att förnya sig samt ett innovativt system för geografisk information.

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet

Kommentera

Ange din kommentar här.