FI SV EN

Hållbart skogsbruk genom lagar och förordningar

Den starkaste skogspolitiska metoden för ett hållbart skogsbruk är skogslagstiftningen. I skogslagen föreskrivs om de begränsningar och förutsättningar som gäller användningen av skogar. Genom stöden för skogsbruket uppmuntras enskilda skogsägare att vårda och använda skogar på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Därutöver finns de bestämmelser om bl.a. bekämpning av skogsskador, handel med skogsodlingsmaterial, virkesmätning, samfällda skogar och skogsbrukets organisationer.

Användning av skogar samt skogsvård

Skogslag (1093/1996)
Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog (1320/2013)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog (663/2014)
Ödemarkslag (62/1991)
Lag om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (1055/2002)
Lag om bekämpning av skogsskador (1087/2013)
Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016)
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (1241/2021)
Statrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke (1281/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll (9/2024)
Lag om ändring av 48 a kap. 3 § i strafflagen (1086/2013)
Vattenlag (27.5.2011/587) 

Stöd till skogsbruket

Lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket (71/2023)
Lag om ändring av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket (1129/2023)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket
Statsrådets förordning om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om incitamentsystemet för skogsbruket (1221/2023)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av vissa stöd inom incitamentsystemet för skogsbruket (1222/2023)
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (593/2015)
Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015) 
Statsrådets förordning
om ändring av 9 och 10 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (320/2022) 

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (185/2020) 
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (366/2018) 
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (220/2017) 
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (263/2016)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (1043/2019)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (1068/2022) 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (622/2015)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (266/2016)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (334/2022)
Lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket (71/2023) 

Stöd för beskogning

Lag om temporärt stöd för beskogning (1114/2020)
 

Ersättning av skador orsakade av hjortdjur

Viltskadelag (105/2009)
Statsrådets förordning av viltskador (309/2013)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om viltskador (268/2017)

Organisationer

Lag om Forststyrelsen (234/2016)
Lag om statens skogsbruksaktiebolag (235/2016)
Statsrådets förordning om Forststyrelsen (247/2016)
Statsrådets förordning om gränser och villkor för Forststyrelsens upplåning (248/2016)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (1462/2019)
Lag om Finlands skogscentral (418/2011)
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (1544/2016)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 2020 (1254/2019)
Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011)
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (493/2021)
Lag om Naturresursinstitutet (561/2014)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer (1252/2019)​
Lag om förfarandena vid ombildande av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till ett aktiebolag (968/2014)
Lag om skogsvårdsföreningar (534/1998)
Förordning om skogsvårdsföreningar (1227/1998)
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar (391/2018)
Lag om samfällda skogar (109/2003)
Lag om ändring av 48 § i lagen om samfällda skogar (490/2021)
Lag om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen (301/2020)

Virkesmätning

Virkesmätningslag (414/2013)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätnings-nämnden åren 2020 och 2021 (1253/2019)
Statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen (457/2013)
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen (924/2014)
Fler förordningar och föreskrifter om mätning av virke finns på Naturresursinstitutets sidor.

Timmer och trävaror

Lag om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (897/2013)
Lag om ändring av lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (491/2021)
Lag om ändring av 48 a kap. i strafflagen (898/2013)
Lag om systemet med Flegtlicenser (1425/2014)
Lag om ändring av lagen om systemet med Flegtlicenser (492/2021)

Naturskydd

Naturvårdslag (1096/1996)
Vattenlag (27.5.2011/587) 

På vår webbplats

Skogslagen
Skogbrukets stöd