FI SV EN

Hållbart skogsbruk genom lagar och förordningar

Den starkaste skogspolitiska metoden för ett hållbart skogsbruk är skogslagstiftningen. I skogslagen föreskrivs om de begränsningar och förutsättningar som gäller användningen av skogar. Lagen om finansieringen av hållbart skogsbruk främjar skogsförbättringen och miljövården i privatskogar samt användningen av skogsenergi. Därutöver finns de bestämmelser om bl.a. bekämpning av skogsskador, handel med skogsodlingsmaterial, virkesmätning, samfällda skogar och skogsbrukets organisationer.

Användning av skogar samt skogsvård

Skogslag (1093/1996)
Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog (1320/2013)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog (663/2014)
Ödemarkslag (62/1991)
Lag om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (1055/2002)
Lag om bekämpning av skogsskador (1087/2013)
Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016)
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (1241/2021)
Statrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke (1281/2021)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll (6/2014)
Lag om ändring av 48 a kap. 3 § i strafflagen (1086/2013)
Vattenlag (27.5.2011/587) 

Finansieringslagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (593/2015)
Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015) 
Statsrådets förordning
om ändring av 9 och 10 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (320/2022) 

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (185/2020) 
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (366/2018) 
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (220/2017) 
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (263/2016)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (1043/2019)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (1068/2022) 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (622/2015)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (266/2016)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk (334/2022)
Lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket (71/2023) 

Stöd för beskogning

Lag om temporärt stöd för beskogning (1114/2020)
 

Ersättning av skador orsakade av hjortdjur

Viltskadelag (105/2009)
Statsrådets förordning av viltskador (309/2013)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om viltskador (268/2017)

Organisationer

Lag om Forststyrelsen (234/2016)
Lag om statens skogsbruksaktiebolag (235/2016)
Statsrådets förordning om Forststyrelsen (247/2016)
Statsrådets förordning om gränser och villkor för Forststyrelsens upplåning (248/2016)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (1462/2019)
Lag om Finlands skogscentral (418/2011)
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (1544/2016)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 2020 (1254/2019)
Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011)
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (493/2021)
Lag om Naturresursinstitutet (561/2014)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer (1252/2019)​
Lag om förfarandena vid ombildande av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till ett aktiebolag (968/2014)
Lag om skogsvårdsföreningar (534/1998)
Förordning om skogsvårdsföreningar (1227/1998)
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar (391/2018)
Lag om samfällda skogar (109/2003)
Lag om ändring av 48 § i lagen om samfällda skogar (490/2021)
Lag om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen (301/2020)

Virkesmätning

Virkesmätningslag (414/2013)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätnings-nämnden åren 2020 och 2021 (1253/2019)
Statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen (457/2013)
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen (924/2014)
Fler förordningar och föreskrifter om mätning av virke finns på Naturresursinstitutets sidor.

Timmer och trävaror

Lag om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (897/2013)
Lag om ändring av lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (491/2021)
Lag om ändring av 48 a kap. i strafflagen (898/2013)
Lag om systemet med Flegtlicenser (1425/2014)
Lag om ändring av lagen om systemet med Flegtlicenser (492/2021)

Naturskydd

Naturvårdslag (1096/1996)
Vattenlag (27.5.2011/587) 

På vår webbplats

Skogslagen
Skogbrukets stöd