J - Kötthygien

 

1. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning JSMf 590/2014 (uppdaterat 29.12.2016), J 1 JSMf 590/2014, (memorandum 21.12.2011 (FI)) J 1:1 JSMf 762/2016 (memorandum 29.8.2016 [FI])

2. -

13. Kommissionens förordning (EU) 2015/1474 om användning av återvunnet varmvatten för att avlägsna mikrobiologisk ytkontaminering från slaktkroppar

14. Kommissionens förordning (EU) nr 101/2013 om användning av mjölksyra för att minska mikrobiologisk ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur


15. Prov från slaktkroppars yta, hygienprov och EHEC-prov vid slakterier och vid styckningsanläggningar JSMf 24/VLA/2006, J 15:1 JSMf 27/VLA/2010, J 15:2 JSMf 1454/2014 (memorandum 29.12.2014 [FI])


16. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JSMf 7/VLA/2009, J 16:1 JSMf 24/VLA/2010


17. -


19. -20. Kontroll av campylobacter hos broiler JSMf 10/VLA/2007


21. -


22. -


32. -33. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött


34. -


39. -40. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen JSMf 134/2012 (memorandum 4.4.2012 [på finska])


41. -


44. -45. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött JSMf 434/2008


46. Kommissionens förordning (EG) nr 1825/2000(konsoliderat 23.3.2007) om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (konsoliderat 1.1.2007) när det gäller märkning av nötkött och nötköttsprodukter, J 46:1 (EG) nr 275/2007


47. Rådets förordning (EG) nr 361/2008 (konsoliderat 14.5.2008) om ändring av förordning (EG) 1234/2007 (konsoliderat 3.10.2010) om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("förordningen om en samlad marknadsordningen")

EG-förordnings 1234/2007 artikel 113 b och bilaga XI a: Saluföring av kött av nötkreatur som är tolv månader eller yngre


47a. Kommissionens förordning (EG) 566/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 1234/2007 när det gäller saluföring av nötkött från djur som är högst tolv månader gamla


48. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av kalvkött JSMf 435/2008


55. -


56. Bakteriologisk undersökning vid köttbesiktning JSMb 1/VLA/2000, J 56:1 JSMf 5/VLA/2001


57. Påvisande med mikrobiologisk metod av mikrobläkemedelssubstanser vid köttbesiktning JSMf 21/VLA/2001


58. -


80. -81. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om om uppföljning av sjukdomsfrekvens hos svin JSMf 6/VLA/2012