I - Livsmedelshygien

1. Livsmedelslag 23/2006 (uppdaterad, inkl. ändring 61/2019), I 1 23/2006, I 1:1 989/2007, I 1:2 1137/2008, I 1:3 130/2009, I 1:4 411/09, I 1:5 1495/2009, I 1:6 1724/2009, I 1:7 643/2010, I 1:8 352/2011, I 1:9 365/2013, I 1:9 a 1195/2013 I 1:10 503/2014, I 1:10 a 559/2014, I 1:10 b 881/2014, I 1:10 c 295/2015, I 1:10 d 970/2015, I 1:11 1153/2016, I 1:12 1239/2016, I 1:13 128/2017, I 1:14 1113/2017, I 1:15 693/2018, I 1:16 61/2019

1a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (konsoliderat 1.7.2018) om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, I 1a:1 1642/2003, I 1a:2 (EG) nr 575/2006, I 1a:3 (EG) nr 202/2008, I 1a:4 (EG) nr 596/2009, I 1a:5 (EU) nr 652/2014, I 1a:6 (EU) nr 2019/1381

1b. Komissionen genomförande förordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung

2. Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn 420/2011 (uppdaterad 25.7.2019), SRf 420/2011, I 2:1 SRf 335/2016 (memorandum 28.4.2016 [FI])

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (konsoliderat 20.4.2009) om livsmedelshygien, I 3 852/2004, I 3:1 (EG) nr 1019/2008, I 3:2 (EG) nr 219/2009

3a. Komissionens förordning (EU) nr 579/2014 om undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter (konsoliderad 11.3.2016), I 3 a (EU) nr 579/2014, I 3 a:1 (EU) 2016/238, I 3 a:2 (EU) 2019/978

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderat 1.1.2019) om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, I 4 853/2004, I 4:1 (EU) nr 2074/2005, I 4:2 (EG) nr 2076/2005, I 4:3 (EG) nr 1662/2006, I 4:4 (EG) nr 1791/2006, I 4:5 (EG) nr 1243/2007, I 4:6 (EG) nr 1020/2008, I 4:7 (EG) nr 219/2009, I 4:8 (EG) nr 1161/2009, I 4:9 (EG) 558/2010, I 4:10 (EU) nr 150/2011, I 4:11 (EU) 1276/2011, I 4:12 (EU) 16/2012 , I 4:13 (EG) nr 517/2013, I 4:14 (EU) nr 786/2013, I 4:15 (EU) nr 218/2014, I 4:16 (EU) nr 633/2014, I 4:17 (EU) nr 1137/2014, I 4:18 (EU) nr 2016/355, I 4:19 (EU) 2017/1978, I 4:20 (EU) 2017/1981

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (konsoliderat 1.1.2019) om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, rättelsen ska upphävas den 14.12.2019.

6. Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 (konsoliderat 19.12.2011) om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderat 1.7.2012) gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg

6a. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/307 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark

6b. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 427/2012 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till ägg avsedda för Danmark

6c. Beslut av eftas övervakningsmyndighet nr 1/19/KOL om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner avsedda för Island [2019/546]

7. Verksamhet vid första ankomstplatser JSMf 118/2006, I 7:1 JSMf 353/2008

8. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anläggningar JSMf 795/2014 (uppdaterat 26.6.2019), I 8 JSMf 795/2014 (memorandum 19.9.2014 [FI]), I 8:1 620/2015 (memorandum 19.5.2015 [FI]), I 8:2 JSMf 1424/2015 (memorandum 4.12.2015 [FI]), I 8:3 JSMf 444/2016 (memorandum 17.6.2016 [FI]), 8:4 JSMf 1210/2016 (memorandum 12.12.2016 [FI]),  I 8:5 7/2018

9. Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen SRf 152/2015

11. Främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung JSMf 1/VLA/2007, I 11:1 5/VLA/2008, I 11:2 17/VLA/2010 (Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel ocf förordningar se Bestämmelser om främmande ämnen)

12. Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (konsoliderat 28.2.2019) om mikrobiologiska kriterier för livsmedel bilaga 1 (rättelse 10.10.2006), bilaga 2 (rättelse 13.3.2015), bilaga 3 (rättelse 20.7.2016), bilaga 4 (rättelse 20.7.2016), I 12 (EG) 2073/2005, I 12:1 1441/2007, I 12:2 (EU) nr 365/2010, I 12:3 (EU) nr 1086/2011, I 12:4 (EU) nr 209/2013, I 12:5 (EU) nr 1019/2013, I 12:6 (EU) nr 217/2014, I 12:7 (EU) 2015/2285, I 12:8 Kommissionens förordning (EU) 2017/1495 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller Campylobacter i slaktkroppar av slaktkycklingar, 12:9 Kommissionens förordning (EU) 2019/229 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel vad gäller vissa metoder, livsmedelssäkerhetskriteriet för Listeria monocytogenes i groddar samt processhygienkriteriet och livsmedelssäkerhetskriteriet för opastöriserade frukt- och grönsaksjuicer (ätfärdiga).

13. -

13a. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1843 om övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller ackreditering av officiella laboratorier som genomför officiell trikinkontroll.

13b. Kommissionens förordning (EU) 2017/185 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004

14. Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (konsoliderat 1.1.2019) om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004, bilaga 1 (rättelse 28.9.2011), bilaga 2 (rättelse 9.8.2013), I 14 (EY) N:o 2074/2005, I 14:1 (EG) nr 1664/2006, I 14:2 (EG) nr 1244/2007, I 14:3 (EG) nr 1022/2008, i 14:4 (EG) nr 1250/2008, I 14:5 (EU) nr 15/2011, I 14:6 (EU) nr 809/2011, I 14:7 (EU) nr 1012/2012, I 14:8 (EU) nr 218/2014, I 14:9 (EU) nr 2015/2295, I 14:10 (EU) nr 2015/2295I 14:11, (EU) nr 2016/759, I 14:12  (EU) 2017/1980, I 14:13 (EU) 2019/1139

15. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel JSMf 1368/2011 (uppdaterat 21.2.2017), I 15 JSMf 1368/2011 (memorandum 14.12.2011 [FI]), I 15:1 JSMf 449/2013 (memorandum 11.6.2013 [FI]), I 15:2 JSMf 700/2013 (memorandum 26.9.2013 [FI]), I 15:3 JSMf 621/2015 (memorandum 19.5.2015 [FI]), I 15:4 JSMf 188/2016 (memorandum 22.3.2016 [FI]), I 15:5 JSMf 84/2017 Rättelse (memorandum 31.1.2017 [FI])

16. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler, JSMf 1367/2011 (uppdaterat 27.6.2019), I 16 JSMf 1367/2011 (memorandum 19.12.2011 [FI]), I 16:1 JSMf 1119/2014 (memorandum 9.12.2014 [FI]), I 16:2 JSMf 1423/2015 (memorandum 4.12.2015 [FI]), I 16:3 JSMf 187/2016 (memorandum 22.3.2016 [FI]), I 16:4 JSMf 389/2016 (memorandum 20.5.2016 [FI]), I 16:5 JSMf 879/2016 (memorandum 17.10.2016 (FI)), I 16:6 JSMf 291/2017 (memorandum 16.5.2017 [FI])

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 882/2004 (konsoliderat 1.1.2019) om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (konsoliderad text)

Den nya förordingen om offentlig kontroll, se artikel 167 om tillämpning (mest från och med den 14 december 2019): Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

17a. Komissionens delegerande förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

17b. Komissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll

17c. Komissionens genomfärandeförordning (EU) 2019/628 om förlagor till officiella intyg för vissa djur och varor, och om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förlagor till intyg

18. Kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten SHMf 683/2017

19. Kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter SHMf 401/2001

20. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar

21. Kommissionens förordning (EU) nr 209/2013 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller mikrobiologiska kriterier för groddar och provtagningsbestämmelser för slaktkroppar från fjäderfä och färskt fjäderfäkött

22. Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 av den 11 mars 2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004

23. Kommissionens förordning (EU) nr 211/2013 av den 11 mars 2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar

24. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk JSMf 699/2013 (uppdaterat 21.2.2017), JSMf 699/2013 (memorandum 26.9.2013 [FI]) , I 24:1 JSMf 83/2017 Rättelse (memorandum 31.1.2017 [FI])

28. -

29. Analysis- och testmetoder för obehandlad mjölk, mjölk för tillverkning av mjölkbaserade produkter och värmebehadlad konsumtionsmjölk JSMb 11/VLA/1998

30. Statsrådets förordning om utredning av livsmedels-  och vattenburna epidemier SRf 1365/2011

31. Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten SRf 1258/2011 (uppdaterat 15.2.2017), I 31 SRf 1258/2011 (memorandum 28.11.2011 [FI], I 31:1 SRf 164/2016 (memorandum 22.3.2016 [FI]), I 31:2 SRf 23/2017 (memorandum 15.1.2017 [FI])