I - Livsmedelshygien

1. Livsmedelslag 23/2006, I 1:1 989/2007, I 1:2 1137/2008, I 1:3 130/2009, I 1:4 411/09, I 1:5 1495/2009, I 1:6 1724/2009, I 1:7 643/2010, I 1:8 352/2011, I 1:9 365/2013, I 1:10 503/2014, I 1:11 1153/2016, I 1:12 1239/2016, I 1:13 128/2017
 

1a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (konsoliderat 1.7.2018) om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, I 1a:1 1642/2003, I 1a:2 (EG) nr 575/2006, I 1a:3 (EG) nr 202/2008, I 1a:4 (EG) nr 596/2009, I 1a:5 (EU) nr 652/2014

2. Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn SRf 420/2011, I 2:1 SRf 335/2016 (memorandum 28.4.2016 [FI])

3. Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (konsoliderat 20.4.2009) om livsmedelshygien, I 3:1 (EG) nr 1019/2008, I 3:2 (EG) nr 219/2009

4. Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderat 21.11.2017) om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, I 4:1 (EU) nr 2074/2005, I 4:2 (EG) nr 2076/2005, I 4:3 (EG) nr 1662/2006, I 4:4 (EG) nr 1791/2006, I 4:5 (EG) nr 1243/2007, I 4:6 (EG) nr 1020/2008, I 4:7 (EG) nr 219/2009, I 4:8 (EG) nr 1161/2009, I 4:9 (EG) 558/2010, I 4:10 (EU) nr 150/2011, I 4:11 (EU) 1276/2011, I 4:12 (EU) 16/2012 , I 4:13 (EG) nr 517/2013, I 4:14 (EU) nr 786/2013, I 4:15 (EU) nr 218/2014, I 4:16 (EU) nr 633/2014, I 4:17 (EU) nr 1137/2014, I 4:18 (EU) nr 2016/355, I 4:19 Komissionens förordning (EU) 2017/1978 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung vad gäller upptagning av tagghudingar utanför klassificerade produktionsområden, I 4:20 Komissionens förordning (EU) 2017/1981 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller temperaturförhållanden under transport av kött

5. Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (konsoliderat 1.1.2017) om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, I 5:1 (EG) nr 882/2004, I 5:2 (EG) nr 2074/2005, I 5:3 (EG) nr 2076/2005, I 5:4 (EG) nr 1663/2006, I 5:5 (EG) nr 1791/2006, I 5:6 1021/2008, I 5:7 (EG) nr 219/2009, I 5:8 (EG) 505/2010, I 5:9 (EU) nr 151/2011, I 5:10 (EU) nr 739/2011 , I 5:11 (EU) nr 517/2013, I 5:12 (EU) nr 218/2014, I 5:13 (EU) nr 219/2014, I 5:14 (EU) nr 633/2014, I 5:15 (EU) nr 2015/2285, I 5:16 Komissionens förordning (EU) 2017/1979

6. Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 (konsoliderat 19.12.2011) om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderat 1.7.2012) gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg

6a. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/307 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark

7. Verksamhet vid första ankomstplatser JSMf 118/2006, I 7:1 JSMf 353/2008

8. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anläggningar JSMf 795/2014 (uppdaterat 29.12.2016), I 8 JSMf 795/2014 (memorandum 19.9.2014 [FI]), I 8:1 620/2015 (memorandum 19.5.2015 [FI]), I 8:2 JSMf 1424/2015 (memorandum 4.12.2015 [FI]), I 8:3 JSMf 444/2016 (memorandum 17.6.2016 [FI]), 8:4 JSMf 1210/2016 (memorandum 12.12.2016 [FI]),  I 8:5 7/2018

9. Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen SRf 152/2015

11. Främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung JSMf 1/VLA/2007, I 11:1 5/VLA/2008, I 11:2 17/VLA/2010 (Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel ocf förordningar se Bestämmelser om främmande ämnen)

12. Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (konsoliderat 1.1.2018) om mikrobiologiska kriterier för livsmedel bilaga 1 (rättelse 10.10.2006), bilaga 2 [FI] (rättelse 28.12.2006), I 12:1 1441/2007, I 12:2 (EU) nr 365/2010, I 12:3 (EU) nr 1086/2011 , I 12:4 (EU) nr 209/2013, I 12:5 (EU) nr 217/2014, I 12:6 (EU) 2015/2285, I 12:7 Kommissionens förordning (EU) 2017/1495 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller Campylobacter i slaktkroppar av slaktkycklingar, 12:8 Kommissionens förordning (EU) 2019/229 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel vad gäller vissa metoder, livsmedelssäkerhetskriteriet för Listeria monocytogenes i groddar samt processhygienkriteriet och livsmedelssäkerhetskriteriet för opastöriserade frukt- och grönsaksjuicer (ätfärdiga).

13. -

13a. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1843 om övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller ackreditering av officiella laboratorier som genomför officiell trikinkontroll.

13b. Kommissionens förordning (EU) 2017/185 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004

14. Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (konsoliderat 1.7.2018) om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004, I 14:1 (EG) nr 1664/2006, I 14:2 (EG) nr 1244/2007, I 14:3 (EG) nr 1022/2008, i 14:4 (EG) nr 1250/2008, I 14:5 (EU) nr 15/2011, I 14:6 (EU) nr 809/2011, I 14:7 (EU) nr 1012/2012, I 14:8 (EU) nr 218/2014, I 14:9 (EU) nr 2015/2295, I 14:10 (EU) nr 2015/2295I 14:11, (EU) nr 2016/759, I 14:12 Kommissionens förordning (EU) 2017/1980 om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller metoden för detektion av paralytiskt skaldjursgift (PSP)

15. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel JSMf 1368/2011 (uppdaterat 21.2.2017), I 15 JSMf 1368/2011 (memorandum 14.12.2011 [FI]), I 15:1 JSMf 449/2013 (memorandum 11.6.2013 [FI]), I 15:2 JSMf 700/2013 (memorandum 26.9.2013 [FI]), I 15:3 JSMf 621/2015 (memorandum 19.5.2015 [FI]), I 15:4 JSMf 188/2016 (memorandum 22.3.2016 [FI]), I 15:5 JSMf 84/2017 Rättelse (memorandum 31.1.2017 [FI])

16. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler, JSMf 1367/2011 (uppdaterat 29.12.2016), I 16 JSMf 1367/2011 (memorandum 19.12.2011 [FI]), I 16:1 JSMf 1119/2014 (memorandum 9.12.2014 [FI]), I 16:2 JSMf 1423/2015 (memorandum 4.12.2015 [FI]), I 16:3 JSMf 187/2016 (memorandum 22.3.2016 [FI]), I 16:4 JSMf 389/2016 (memorandum 20.5.2016 [FI]), I 16:5 JSMf 879/2016 (memorandum 17.10.2016 (FI)), I 16:6 JSMf 291/2017 (memorandum 16.5.2017 [FI])

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 882/2004 (konsoliderat 1.7.2018) om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (konsoliderad text)

Den nya förordingen om offentlig kontroll, se artikel 167 om tillämpning (mest från och med den 14 december 2019): Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

18. Kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten SHMf 683/2017

19. Kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter SHMf 401/2001

20. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar

21. Kommissionens förordning (EU) nr 209/2013 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller mikrobiologiska kriterier för groddar och provtagningsbestämmelser för slaktkroppar från fjäderfä och färskt fjäderfäkött

22. Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 av den 11 mars 2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004

23. Kommissionens förordning (EU) nr 211/2013 av den 11 mars 2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar

24. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk JSMf 699/2013 (uppdaterat 21.2.2017), JSMf 699/2013 (memorandum 26.9.2013 [FI]) , I 24:1 JSMf 83/2017 Rättelse (memorandum 31.1.2017 [FI])

28. -

29. Analysis- och testmetoder för obehandlad mjölk, mjölk för tillverkning av mjölkbaserade produkter och värmebehadlad konsumtionsmjölk JSMb 11/VLA/1998

30. Statsrådets förordning om utredning av livsmedels-  och vattenburna epidemier SRf 1365/2011

31. Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten SRf 1258/2011 (uppdaterat 15.2.2017), I 31 SRf 1258/2011 (memorandum 28.11.2011 [FI], I 31:1 SRf 164/2016 (memorandum 22.3.2016 [FI]), I 31:2 SRf 23/2017 (memorandum 15.1.2017 [FI])