I - Livsmedelshygien

EU-lagstiftning om livsmedelshygien

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (konsoliderat 1.7.2022) om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

1a. Komissionen genomförande förordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung

1b. Komissionen genomförande förordning (EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (konsoliderat 28.1.2022) om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

2a. Komissionens delegerande förordning (EU) 2019/624 (konsoliderat 8.12.2022, innehåller ändringen (EU) 2022/2258) om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

2b. Komissionens genomförande förordning (EU) 2019/627 (konsoliderat 9.1.2023, innehåller ändringen (EU) 2022/2503) om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll

2c. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 (konsoliderat 4.1.2024) om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg, förlagor till officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vissa kategorier av djur och varor samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 599/2004, genomförandeförordningarna (EU) nr 636/2014 och (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EG och besluten 2000/572/EG, 2003/779/EG och 2007/240/EG, ändring komissionens genomförandeförordning (EU) 2024/1874

2d. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1353 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller i vilka fall och på vilka villkor behöriga myndigheter får utse officiella laboratorier som inte uppfyller villkoren för alla de metoder som de använder vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (konsoliderat 24.3.2021) om livsmedelshygien 

3a. Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013  om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004

3b. Komissionens förordning (EU) nr 579/2014 (konsoliderat 7.7.2019) om undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderad 9.5.2024, kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/1141 har beaktats) om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

4a. Komissionen förordning (EU) 2015/1474 (konsoliderat 28.8.2015, innehåller rättelse 21.11.2015) om användning av återvunnet varmvatten för att avlägsna mikrobiologisk ytkontaminering från slaktkroppar

4b. Komissionen förordning (EU) 101/2013 om användning av mjölksyra för att minska mikrobiologisk ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur

5. Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (konsoliderat 8.3.2020) om mikrobiologiska kriterier för livsmedel 

6. Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (konsoliderat 14.12.2019) om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004

7. Komissionens genomfärandeförordning (EU) 2015/1375 (konsoliderat 7.11.2023) om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött

8a. Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 (konsoliderat 19.12.2011) om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg

8b. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/307 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark

8c. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 427/2012 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till ägg avsedda för Danmark

8d. Beslut av eftas övervakningsmyndighet nr 1/19/KOL om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner avsedda för Island [2019/546]

Nationell lagstiftning om livsmedelshygien

1. Livsmedelslag 297/2021 

2. Statsrådets förordning om behörighets- och språkkrav för personer som utför myndighetstillsyn över livsmedel av animaliskt ursprung 312/2021 (memorandum 11.6.2021 [FI])

3. Statsrådets förordning om utredning av livsmedels-  och vattenburna epidemier 1365/2011. ändring 978/2022

4. Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015

5. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelstillsyn 315/2021 (memorandum 30.6.2021 [FI]), ändring 842/2022 (memorandum 5.10.2022 [FI])

6. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 (memorandum 31.8.2021 [FI]), ändring 880/2022 (memorandum 11.11.2022 [FI]), ändring 746/2023 (memorandum 20.4.2023 [FI])

7. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021 (memorandum 26.5.2021 [FI]), ändring 111/2022 (memorandum 26.1.2022 [FI]), ändring 1074/2023 (memorandum 29.11.2023 [FI])

8. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om om uppföljning av sjukdomsfrekvens hos svin 6/VLA/2012

Kommissionens beslut om godkännande av Finlands salmonellakontrollprogram

Kommissionens beslut (94/968/EG) om godkännande av Finlands operativa program för bekämpning av salmonella hos vissa levande djur och i animaliska produkter

Kommissionens beslut (2006/759/EG) om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus

Kommissionens beslut (2007/848/EG) om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av värphöns av Gallus gallus

Kommissionens beslut (2007/849/EG) om godkännande av ändringar av det nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus som överlämnats av Finland

Kommissionens beslut (2008/815/EG) om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos flockar av slaktkycklingar av Gallus gallus

Kommissionens beslut (2009/771/EG) om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos kalkoner

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/477 om godkännande av ändringar av de nationella program för bekämpning av salmonella hos vissa levande djur och djurprodukter som lagts fram av Finland och Sverige

Nationell flexibilitet i EU-lagstiftning om livsmedelshygien

Nationell flexibilitet i EU-lagstiftning om livsmedelshygien [FI] (uppdaterad 7.11.2023)