I - Livsmedelshygien

EU-lagstiftning om livsmedelshygien

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (konsoliderat 26.7.2019) om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

ändring: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1381 om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och om ändring av förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 2065/2003, (EG) nr 1935/2004, (EG) nr 1331/2008, (EG) nr 1107/2009 och (EU) 2015/2283 och direktiv 2001/18/EG

1a. Komissionen genomförande förordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung

1b. Komissionen genomförande förordning (EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (konsoliderat 14.12.2019) om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

2a. Komissionens delegerande förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

2b. Komissionens genomförande förordning (EU)  2019/627 (konsoliderat 17.5.2019, innehåller rättelse 16.12.2019) om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll

Ändring: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2108 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/627

2c. Komissionens genomfärandeförordning (EU) 2019/628 om förlagor till officiella intyg för vissa djur och varor, och om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förlagor till intyg

2d. Komissionens genomfärandeförordning (EU) 2020/466 om tillfälliga åtgärder för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd vid vissa allvarliga störningar i medlemsstaternas kontrollsystem på grund av sjukdomen covid-19

Ändring: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/714 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/466 

Ändring: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1087 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/466

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (konsoliderat 20.4.2009) om livsmedelshygien

Ändring: Kommissionens förordning (EU) 2021/382 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien vad gäller hantering av allergener i livsmedel, redistribution av livsmedel och livsmedelssäkerhetskultur 

3a. Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013  om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004

3b. Komissionens förordning (EU) nr 579/2014 (konsoliderat 7.7.2019) om undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderat 26.7.2019, innehåller rättelse  4.11.2019) om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

4a. Komissionen förordning (EU) 2015/1474 om användning av återvunnet varmvatten för att avlägsna mikrobiologisk ytkontaminering från slaktkroppar

4b. Komissionen förordning (EU) 101/2013 om användning av mjölksyra för att minska mikrobiologisk ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur

5. Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (konsoliderat 8.3.2020) om mikrobiologiska kriterier för livsmedel 

5a. Kommissionens förordning (EU) nr 211/2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar

6. Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (konsoliderat 14.12.2019) om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004

7. Komissionens genomfärandeförordning (EU) 2015/1375 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött

8a. Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 (konsoliderat 19.12.2011) om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg

8b. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/307 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark

8c. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 427/2012 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till ägg avsedda för Danmark

8d. Beslut av eftas övervakningsmyndighet nr 1/19/KOL om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner avsedda för Island [2019/546]

9. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/466 om tillfälliga åtgärder för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd vid vissa allvarliga störningar i medlemsstaternas kontrollsystem på grund av sjukdomen covid-19
(tillämpningsperioden till förordning 2020/466 har förlängats till 1.2.2021 med genomförandeförordning (EU) 2020/1341)

 

Nationell lagstiftning om livsmedelshygien

1. Livsmedelslag 23/2006 (inkl. ändringar)

2. Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn SRf 72/2020 (memorandum 12.2.2020 [FI])

3. Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten SRf 1258/2011 (uppdaterat 19.3.2020)

SRf 1258/2011 (memorandum 28.11.2011 [FI], ändringar: SRf 164/2016 (memorandum 22.3.2016 [FI]), SRf 23/2017 (memorandum 15.1.2017 [FI]), SRf 1247/2019 (memorandum 13.12.2019 [FI])

4. Statsrådets förordning om utredning av livsmedels-  och vattenburna epidemier SRf 1365/2011

5. Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen SRf 152/2015 

6. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel JSMf 1368/2011 (uppdaterat 24.3.2020)

JSMf 1368/2011 (memorandum 14.12.2011 [FI]), ändringar: JSMf 449/2013 (memorandum 11.6.2013 [FI]), JSMf 700/2013 (memorandum 26.9.2013 [FI]), JSMf 621/2015 (memorandum 19.5.2015 [FI]), JSMf 188/2016 (memorandum 22.3.2016 [FI]), JSMf 84/2017 Rättelse (memorandum 31.1.2017 [FI]), JSMf 47/2020 (memorandum 31.1.2020 [FI])
 

7. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anläggningar JSMf 795/2014 (uppdaterat 7.2.2020),

JSMf 795/2014 (memorandum 19.9.2014 [FI]), ändringar: 620/2015 (memorandum 19.5.2015 [FI]), JSMf 1424/2015 (memorandum 4.12.2015 [FI]), JSMf 444/2016 (memorandum 17.6.2016 [FI]), JSMf 1210/2016 (memorandum 12.12.2016 [FI]), 7/2018 JSMf 38/2020 (memorandun 14.1.2020 [FI]), Rättelse (förordning 38/2020) 

8.  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler, JSMf 1367/2011 (uppdaterat 24.3.2020)

JSMf 1367/2011 (memorandum 13.12.2011 [FI]), ändringar: JSMf 1119/2014 (memorandum 9.12.2014 [FI]), JSMf 1423/2015 (memorandum 4.12.2015 [FI]), JSMf 187/2016 (memorandum 22.3.2016 [FI]), JSMf 389/2016 (memorandum 20.5.2016 [FI]), JSMf 879/2016 (memorandum 17.10.2016 [FI]), JSMf 291/2017 (memorandum 16.5.2017 [FI]), JSMf 46/2020 (memorandum 31.1.2020 [FI])

9. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk JSMf 699/2013 (uppdaterat 21.2.2017)

JSMf 699/2013 (memorandum 26.9.2013 [FI]), ändring: JSMf 83/2017 Rättelse (memorandum 31.1.2017 [FI])

10. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning JSMf 2/2020 (memorandum 7.1.2020 [FI])

11. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om om uppföljning av sjukdomsfrekvens hos svin JSMf 6/VLA/2012

12. Jord- och skogsbruksministeriets beslut av bakteriologisk undersökning vid köttbesiktning JSMb 1/VLA/2000, J 56:1 JSMf 5/VLA/2001

13. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om påvisande med mikrobiologisk metod av mikrobläkemedelssubstanser vid köttbesiktning JSMf 21/VLA/2001 

14. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen JSMf 134/2012 (memorandum 4.4.2012 [FI])

15. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av campylobacter hos broiler JSMf 10/VLA/2007 

16. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och på djurhållningsplatser JSMf 24/VLA/2006, ändringar: JSMf 27/VLA/2010, JSMf 1454/2014 (memorandum 29.12.2014 [FI])

17. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JSMf 7/VLA/2009, JSMf 24/VLA/2010

18. Jord- och skogsbruksministeriets beslut av analysis- och testmetoder för obehandlad mjölk, mjölk för tillverkning av mjölkbaserade produkter och värmebehadlad konsumtionsmjölk JSMb 11/VLA/1998

 

Kommissionens beslut om godkännande av Finlands salmonellakontrollprogram

Kommissionens beslut (94/968/EG) om godkännande av Finlands operativa program för bekämpning av salmonella hos vissa levande djur och i animaliska produkter

Kommissionens beslut (2006/759/EG) om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus

Kommissionens beslut (2007/848/EG) om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av värphöns av Gallus gallus

Kommissionens beslut (2007/849/EG) om godkännande av ändringar av det nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus som överlämnats av Finland

Kommissionens beslut (2008/815/EG) om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos flockar av slaktkycklingar av Gallus gallus

Kommissionens beslut (2009/771/EG) om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos kalkoner

 

Nationell flexibilitet i EU-lagstiftning om livsmedelshygien

Nationell flexibilitet i EU-lagstiftning om livsmedelshygien [FI] (uppdaterad 19.2.2020)