I - Elintarvikehygienia

EU:n elintarvikehygienialainsäädäntö

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (konsolidoitu 26.7.2019) elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä

muutos: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1381 elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 2065/2003, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 1331/2008, (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) 2015/2283 sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

1a. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista

1b. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013, ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (konsolidoitu 14.12.2019, oikaisu 5.6.2020 huomioitu) virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus).

2a. Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624 (konsolidoitu 17.5.2019, oikaisu 18.10.2019 huomioitu) lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti

2b. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 (konsolidoitu 17.5.2019, oikaisu 16.12.2019  huomioitu) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta

Muutos: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2108 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/627 muuttamisesta 

2c. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628 virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta

21.4.2021 alkaen Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta

2d. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/466 väliaikaisista toimenpiteistä ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen ja eläinten hyvinvointiin kohdistuvien riskien rajoittamiseksi koronavirustaudin (covid-19) vuoksi jäsenvaltioiden valvontajärjestelmissä esiintyvien tiettyjen vakavien häiriöiden aikana

Muutos: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/714 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/466 muuttamisesta. 

Muutos: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1087 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/466 muuttamisesta. 

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (konsolidoitu 20.4.2009) elintarvikehygieniasta

Muutos: Komission asetus (EU) 2021/382 elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteiden muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ruoka-allergeenien hallinnasta, elintarvikkeiden uudelleenjakelusta ja elintarviketurvallisuuskulttuurista

3a. Komission asetus (EU) N:o 210/2013 iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti

3b. Komission asetus (EU) N:o 579/2014 (konsolidoitu 7.7.2019) poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia

4. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (konsolidoitu 26.7.2019, oikaisut 16.1.2020 huomioitu) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

4a. Komission asetus (EU) 2015/1474 kuuman kierrätysveden käytöstä ruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen

4b. Komission asetus (EU) N:o 101/2013 maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

5. Komission asetus (EY) N:o 2073/2005  (konsolidoitu 8.3.2020) elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista

5a. Komission asetus (EU) N:o 211/2013 todistuksia koskevista vaatimuksista itujen ja itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tuonnissa unioniin

6. Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (konsolidoitu 14.12.2019) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta

7. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375 virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä

8a. Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 (19.12.2011) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetun tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta

8b. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/307 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa

8c. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 427/2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia

8d. Eftan valvontaviranomaisen päätös N:o 1/19/KOL Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen Salmonella spp:hen liittyvien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Islantiin tarkoitettuja kanoista (Gallus gallus) saatavia lihaa ja munia sekä kalkkunoista saatavaa lihaa [2019/546]

9. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/466 väliaikaisista toimenpiteistä ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen ja eläinten hyvinvointiin kohdistuvien riskien rajoittamiseksi koronavirustaudin (covid-19) vuoksi jäsenvaltioiden valvontajärjestelmissä esiintyvien tiettyjen vakavien häiriöiden aikana (täytäntöönpanoasetuksen 2020/466 voimassaoloaikaa on pidennetty 1.2.2021 asti täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1341)

 

Kansallinen elintarvikehygienialainsäädäntö

1. Elintarvikelaki 23/2006 (muutoksineen)

2. Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta VNa 72/2020 (muistio 12.2.2020)

3. Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista VNa 1258/2011 (päivitetty 19.3.2020)

VNa 1258/2011 (muistio 28.11.2011), muutokset: VNa 164/2016 (muistio 22.3.2016), VNa 23/2017 (muistio 15.1.2017), VNa 1247/2019 (muistio 13.12.2019

4. Valtioneuvoston asetus 1365/2011 elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä

5. Elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista
VNa 152/2015

6. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta, MMMa 1368/2011 (päivitetty 24.3.2020)

MMMa 1368/2011 (muistio 14.12.2011), muutokset: MMMa 449/2013 (muistio 11.6.2013), MMMa 700/2013 (muistio 26.9.2013), MMMa 621/2015 (muistio 19.5.2015), MMMa 188/2016 (muistio 22.3.2016), MMMa 84/2017 Oikaisu (muistio 12.5.2017), MMMa 47/2020 (muistio 31.1.2020)

7. Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta, MMMa 795/2014 (päivitetty 4.2.2020)

MMMa 795/2014 (muistio 19.9.2014), muutokset: MMMa 620/2015, (muistio 19.5.2015), MMMa 1424/2015  (muistio 4.12.2015), MMMa 444/2016 (muistio 17.6.2016), MMMa 1210/2016 (muistio 12.12.2016), MMMa 7/2018, MMMa 38/2020 (muistio 14.1.2020), Oikaisu (asetus 38/2020)

8. Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta, MMMa 1367/2011  (päivitetty 10.7.2020)

MMMa 1367/2011 (muistio 13.12.2011), muutokset: MMMa 1119/2014 (muistio 9.12.2014), MMMa 1423/2015 (muistio 4.12.2015), MMMa 187/2016 (muistio 22.3.2016), MMMa 389/2016 (muistio 20.5.2016), MMMa 879/2016 (muistio 17.10.2016), MMMa 291/2017 (muistio 16.5.2017), MMMa 46/2020 (muistio 31.1.2020)

9. Maa- ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta MMMa 699/2013 (päivitetty 21.2.2017)

MMMa 699/2013 (muistio 26.9.2013), muutos: MMMa 83/2017 Oikaisu (muistio 31.1.2017)

10. Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta, MMMa 2/2020 (muistio 7.1.2020)

11. Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen sairastuvuuden seurannasta MMMa 6/EEO/2012 

12. Maa- ja metsätalousministeriön päätös bakteriologisesta tutkimuksesta lihantarkastuksessa MMMp 1/EEO/2000, muutos: MMMa 5/EEO/2001 

13. Maa- ja metsätalousministeriön asetus mikrobilääkeaineiden osoittamisesta lihantarkastuksessa mikrobiologisella menetelmällä MMMa 21/EEO/2001

14. Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa MMMa 134/2012 (muistio 4.4.2012)

15. Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta MMMa 10/EEO/2007 

16. Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa MMMa 24/EEO/2006, muutokset: MMMa 27/EEO/2010, MMMa 1454/2014 (muistio 29.12.2014

17. Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE -tauteihin liittyvistä toimenpiteistä MMMa 7/EEO/2009, muutos: MMMa 24/EEO/2010 

18. Maa- ja metsätalousministeriön päätös raakamaidon, raaka-ainemaidon ja lämpökäsitellyn kulutusmaidon analyysi- ja testausmenetelmistä MMMp 11/EEO/98

 

Komission päätökset Suomen salmonellavalvontaohjelman hyväksymisestä

Komission päätös (94/968/EY) Suomen esittämän eräiden elävien eläinten ja eläintuotteiden salmonellatarkastuksia koskevan toimenpideohjelman hyväksymisestä

Komission päätös (2006/759/EY) tiettyjen salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus jalostusparvissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä 

Komission päätös (2007/848/EY) tiettyjen salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus munivien kanojen parvissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä

Komission päätös (2007/849/EY) salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus jalostusparvissa koskevan Suomen kansallisen ohjelman muutosten hyväksymisestä

Komission päätös (2008/815/EY) tiettyjen salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus broileriparvissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä 

Komission päätös (2009/771/EY) tiettyjen salmonellan valvontaa kalkkunoissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä 

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/477 salmonellan valvontaa tietyissä elävissä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa koskevien Suomen ja Ruotsin kansallisten ohjelmien muutosten hyväksymisestä

Kansalliset joustot EU:n elintarvikehygienialainsäädännöstä

Kansalliset joustot EU:n elintarvikehygienialainsäädännöstä  (päivitetty 19.2.2020)