I - Elintarvikehygienia

EU:n elintarvikehygienialainsäädäntö

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (konsolidoitu 1.7.2022) elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä

1a. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista

1b. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013, ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (konsolidoitu 28.1.2022) virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus).

2a. Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624 (konsolidoitu 8.12.2022, muutos (EU) 2022/2258 huomioitu) lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti

2b. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 (konsolidoitu 9.1.2023, muutos (EU) 2022/2503 huomioitu) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta

2c. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235 (konsolidoitu 4.1.2024) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta

2d. Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1353 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä niiden tapausten ja edellytysten osalta, joissa ja joiden nojalla toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä virallisia laboratorioita, jotka eivät täytä edellytyksiä kaikkien virallista valvontaa tai muita virallisia toimia varten käyttämiensä menetelmien osalta

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (konsolidoitu 24.3.2021) elintarvikehygieniasta

3a. Komission asetus (EU) N:o 210/2013 iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti

3b. Komission asetus (EU) N:o 579/2014 (konsolidoitu 7.7.2019) poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia

4. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (konsolidoitu 15.2.2023, oikaisu 9.3.2023 huomioitu) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä, muutos komission delegoitu asetus (EU) 2024/1141

4a. Komission asetus (EU) 2015/1474 kuuman kierrätysveden käytöstä ruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen

4b. Komission asetus (EU) N:o 101/2013 maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

5. Komission asetus (EY) N:o 2073/2005  (konsolidoitu 8.3.2020) elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista

6. Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (konsolidoitu 14.12.2019) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta

7. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375 (konsolidoitu 7.11.2023) virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä

8a. Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 (19.12.2011) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetun tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta

8b. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/307 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa

8c. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 427/2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia

8d. Eftan valvontaviranomaisen päätös N:o 1/19/KOL Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen Salmonella spp:hen liittyvien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Islantiin tarkoitettuja kanoista (Gallus gallus) saatavia lihaa ja munia sekä kalkkunoista saatavaa lihaa [2019/546]

 

Kansallinen elintarvikehygienialainsäädäntö

1. Elintarvikelaki 297/2021 

2. Valtioneuvoston asetus eläinperäisten elintarvikkeiden viranomaisvalvontaa tekevien henkilöiden pätevyys- ja kielitaitovaatimuksista 312/2021 (muistio 11.6.2021)  

3. Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä 1365/2011, muutos 978/2022

4. Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015

5. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta 315/2021 (muistio 30.6.2021), muutos 842/2022 (muistio 5.10.2022)

6. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 (muistio 31.8.2021), muutos 880/2022 (muistio 11.11.2022), muutos 746/2023 (muistio 20.4.2023)

7. Maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista 316/2021 (muistio 26.5.2021), muutos 111/2022 (muistio 26.1.2022), muutos 1074/2023 (muistio 29.11.2023)

8. Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen sairastuvuuden seurannasta 6/EEO/2012 

 

Komission päätökset Suomen salmonellavalvontaohjelman hyväksymisestä

Komission päätös (94/968/EY) Suomen esittämän eräiden elävien eläinten ja eläintuotteiden salmonellatarkastuksia koskevan toimenpideohjelman hyväksymisestä

Komission päätös (2006/759/EY) tiettyjen salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus jalostusparvissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä 

Komission päätös (2007/848/EY) tiettyjen salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus munivien kanojen parvissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä

Komission päätös (2007/849/EY) salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus jalostusparvissa koskevan Suomen kansallisen ohjelman muutosten hyväksymisestä

Komission päätös (2008/815/EY) tiettyjen salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus broileriparvissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä 

Komission päätös (2009/771/EY) tiettyjen salmonellan valvontaa kalkkunoissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä 

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/477 salmonellan valvontaa tietyissä elävissä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa koskevien Suomen ja Ruotsin kansallisten ohjelmien muutosten hyväksymisestä

Kansalliset joustot EU:n elintarvikehygienialainsäädännöstä

Kansalliset säännöt, mukautukset ja poikkeukset EU:n elintarvikehygienialainsäädännöstä (päivitetty 7.11.2023)