FI SV EN

Miljöarbete inom jordbruket

*OBS! webbsidan uppdateras.*

Jordbruket påverkar miljöns tillstånd och ekosystemens verksamhet på lokal nivå och i bred omfattning. Markanvändningsformer, gårdarnas produktionsinriktning, olika produktionssätt, betande, skogsvårdsmetoder, åkerodlingsmetoder och odlingsmarkens kvalitet påverkar miljöns tillstånd.

Den negativa effekten på ekosystemen syns som eutrofiering, försurning och grumling av vattendragen, försvinnande av livsmiljöer och utarmning av arter.

Den positiva effekten syns som halvöppna livsmiljöer med polymorfa arter och naturtyper, öppet jordbrukslandskap, kulturmiljö och en trivsam boendemiljö.

Jordbrukets miljöarbete syns allt mer i de olika systemen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Ett allmänt krav för alla jordbrukarstöd som direkt eller delvis finansieras av EU är helheten av kompletterande villkor. Den innehåller flera villkor som siktar på miljöskydd och hållbar jordbruksproduktion och som förpliktar stödmottagare utan att kostnader skulle ersättas separat. 

Från och med 2015 kompletteras jordbrukets miljöarbete också av EU:s direktfinansierade förgröningsstöd som förutsätter ett mångsidigt utbud av kulturväxter, ekologisk areal samt bevarande av permanenta vallar. Dessa villkorshelheter skapar en grund för jordbrukets miljöarbete tillsammans med gårdsspecifika miljötillstånden. Åtgärder som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden uppmuntrar till ett mer krävande miljöarbete än de ovannämnda villkoren.

Jordbrukets miljöarbete har under en lång tid gjorts med hjälp av åtgärderna i programmet för utveckling av landsbygden. Bland de nya åtgärderna som inleds 2015 finns flera metoder med vilka jordbrukets miljöarbete stärks. Nedan finns exempel på hur miljöarbete kan finansieras från åtgärderna i programmet för utveckling av landsbygden.

  • I rådgivningsåtgärden erbjuds gårdsspecifik rådgivning i miljöfrågor, som hjälper jordbrukaren att lära sig känna sin gårds miljöfrågor samt möjligheter att påverka och agera mer miljövänligt.
  • Med investeringar finansieras våtmarksinvesteringar, anläggning och inhägning av naturbetesområden, täckdikning och regleringstäckdikning som förbättrar åkerns vattenekonomi samt lösningar för effektivare gödselhantering och miljövänlig lagring.
  • Vid utvecklingen av gårds- och företagsverksamheten finansieras produkt- och tjänstutvecklingen, innovationer i företagsverksamheten samt främjande av arbetsmöjligheter så att den ger nytta även för miljön.
  • För att utveckla tjänsterna och byarna i landsbygden genomförs bl.a. samhälleliga åtgärder som förbättrar miljöns tillstånd, projekt som främjar förnybar energi, produktion av rekreationstjänster, upprättande av naturleder, förbättring av boendemiljö eller planering av landskapsvård.
  • Ekologisk produktion främjar miljövänlig odling.
  • Genom kompensationsbidrag upprätthålls produktion inom ogynnsamma områden.
  • Genom ersättning för djurens välbefinnande främjas betandet.
  •  Genom Leader-verksamhetssättet genomförs projekt som främjar miljön ur lokala utgångspunkter.
  • Genom samarbetsåtgärden främjas införandet av forskningsresultat i praktiken i samarbete mellan olika aktörer.
  • Vid den årliga utdelningen av NTM-centralernas företags- och projektstöd beaktas vattnens tillstånd särskilt på Skärgårdshavets avrinningsområde för att främja återvinningen av näringsämnen.

På andra webbplatser:
Landsbygdsnätverket.fi - miljö och klimat
Livsmedelsverket.fi - miljöersättning

Mer information

Anna Schulman, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162199   E-postadress: