Livsmedelsverket

Den 15 februari 2017 tillsatte ministeriet ett projekt som ska bereda sammanslagning av de verk som svarar för jordbruks- och livsmedelsfrågor. I det nya verket sammanslås Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster. Verket ska heta Livsmedelsverket.

Projektet pågår 16.2.2017–31.12.2018 och vid jord- och skogsbruksministeriet är det Kirsi Heinonen som är projektdirektör. Regeringen har utnämnt agr.o.forstmag. Antti-Jussi Oikarinen till generaldirektör för Livsmedelsverket. Det nya verket inleder sin verksamhet den 1 januari 2019 med Seinäjoki som huvudsakligt verksamhetsställe.

Varför slås verken ihop?

Syftet med sammanslagningen är att stärka jordbrukspolitikens och livsmedelskedjans samhälleliga genomslagskraft och lägga mer fokus på kunder. Ett ytterligare mål är att förnya verksamhetssätten, stärka ICT-kompetensen och utveckla en allt smidigare verksamhetskultur. Vidare bidrar man till en flexibel ICT-tjänsteproduktion, gör verksamheten effektivare och sparar kostnader på lång sikt.

Arbetet för att inrätta den nya myndigheten sker i projektgrupper där arbetsgrupperna ansvarar för kundrelationer, kommunikation, informationsadministration, personalförvaltning, förvaltningstjänster, organisation, planering av verksamheten och ekonomin samt lönesättning.

I de sammanslagna verken arbetar totalt ca 1 000 personer på 20 orter. På orter med slakterier runtom i Finland arbetar därtill ungefär 100 personer i köttbesiktningsuppgifter. Regeringens proposition med förslag till lag om det nya ämbetsverket överlämnades i februari 2018, jord- och skogsbruksutskottet överlämnade sitt betänkande om lagen i april, varefter riksdagen antog lagen.

Aktuellt

13.9.2018 Antti-Jussi Oikarinen blir Livsmedelsverkets generaldirektör

31.5.2018 Livsmedelsverkets funktioner i Helsingfors koncentreras till Vik

18.5.2018 Livsmedelsverksprojektet framskrider enligt tidtabellen, lagen har stadfästs

15.3.2018 Livsmedelsverkets logotyp beskriver den långa raden olika uppgifter och serviceorientering

22.2.2018 Propositionen om inrättandet av Livsmedelsverket till riksdagen för behandling

19.9.2017 Regionaliseringsarbetsgruppen: Livsmedelsverket redan utlokaliserat, inget behov av en ny regionaliseringsutredning

24.8.2017 Den nya myndighetens huvudkontor kommer att placeras i Seinäjoki

22.5.2017 Plan för sammanslagning av verken klar

15.2.2017 Projekt för sammanslagning av Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket inleds