Livsmedelsverket

Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster har slåts samman till ett nytt ämbetsverk, Livsmedelsverket, som inledde verksamheten den 1 januari 2019.

Livsmedelsverket ska främja, övervaka och undersöka säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande, växtskydd samt gödselfabrikat, foder, växtskyddsmedel, utsäde och plantmaterial som används i produktionen inom jord- och skogsbruk. Verket svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland. Verket är EU:s utbetalande organ som administrerar EU-stöd och nationella stöd

Verket hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. I Livsmedelsverken arbetar totalt ca 1 000 personer på 20 orter. Det huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Seinäjoki. På orter med slakterier runtom i Finland arbetar därtill ungefär 100 personer i köttbesiktningsuppgifter.

Projektet för att bereda Livsmedelsverket 2017-2018

Den 15 februari 2017 tillsatte ministeriet ett projekt som ska bereda sammanslagning av de verk som svarar för jordbruks- och livsmedelsfrågor. I det nya verket sammanslås Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster. Verket ska heta Livsmedelsverket.

Projektet pågick 16.2.2017–31.12.2018 och vid jord- och skogsbruksministeriet var projektdirektören Kirsi Heinonen. Regeringen utnämnde agr.o.forstmag. Antti-Jussi Oikarinen till generaldirektör för Livsmedelsverket.

Varför bestämdes verken att slås ihop?

Syftet med sammanslagningen var att stärka jordbrukspolitikens och livsmedelskedjans samhälleliga genomslagskraft och lägga mer fokus på kunder. Ett ytterligare mål är att förnya verksamhetssätten, stärka ICT-kompetensen och utveckla en allt smidigare verksamhetskultur. Vidare bidrar man till en flexibel ICT-tjänsteproduktion, gör verksamheten effektivare och sparar kostnader på lång sikt.

Arbetet för att inrätta den nya myndigheten skedde i projektgrupper där arbetsgrupperna ansvarade för kundrelationer, kommunikation, informationsadministration, personalförvaltning, förvaltningstjänster, organisation, planering av verksamheten och ekonomin samt lönesättning.

Regeringens proposition med förslag till lag om det nya ämbetsverket överlämnades i februari 2018, jord- och skogsbruksutskottet överlämnade sitt betänkande om lagen i april, varefter riksdagen antog lagen.

Aktuellt

18.12.2018 Ändringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2019

13.9.2018 Antti-Jussi Oikarinen blir Livsmedelsverkets generaldirektör

31.5.2018 Livsmedelsverkets funktioner i Helsingfors koncentreras till Vik

18.5.2018 Livsmedelsverksprojektet framskrider enligt tidtabellen, lagen har stadfästs

15.3.2018 Livsmedelsverkets logotyp beskriver den långa raden olika uppgifter och serviceorientering

22.2.2018 Propositionen om inrättandet av Livsmedelsverket till riksdagen för behandling

19.9.2017 Regionaliseringsarbetsgruppen: Livsmedelsverket redan utlokaliserat, inget behov av en ny regionaliseringsutredning

24.8.2017 Den nya myndighetens huvudkontor kommer att placeras i Seinäjoki

22.5.2017 Plan för sammanslagning av verken klar

15.2.2017 Projekt för sammanslagning av Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket inleds