Skogsägarstruktur i Finland

En stor del av finländarna äger skog. Om vi ser på över två hektar stora skogsområden, har vi ca 632 000 skogsägare som tillsammans äger omkring 347 000 skogsbrukslägenheter. Privata skogsägare äger skog själv, tillsammans med sin make/maka, genom beskattningssammanslutningar eller dödsbon. Enligt skatteförvaltningens statistik äger privata skogsägare ungefär 60 procent, dvs. 10,5 miljoner ha, av skogsmarken i Finland. Om man ser på yrkesgrupper, är det pensionärer som är den största gruppen i dag (45 procent). Av löntagare äger ca 30 procent skog, av lantbruksföretagare ca 16 procent, av företagare ca sju procent och andra skogsägare finns det ungefär två procent. 

Enligt statistiken äger andra skogsägargrupper 7,0 miljoner ha skogsmark. Av denna äger staten 4,5, kommuner 0,4 och församlingar lite på 0,1 miljoner hektar. Aktiebolag äger därtill 1,5 miljoner hektar och samfällda skogar ca 0,4 miljoner hektar skogsmark.

Våra skogsbruksenheter är i allmänhet små, i genomsnitt 30 hektar stora. Att skogsbruksenheterna i genomsnitt är små gör att många finländare är skogsägare. Samtidigt försvagar det också skogsbrukets lönsamhet. Skogsägare har vanligen flera mål när det gäller skogsegendomen. Utgångsläget för att äga och vårda skog är oftast den ekonomiska vinst som skogen ger, men skogsägare lägger ofta också vikt på värden som rör till exempel naturens biologiska mångfald och rekreationsanvändning.

Ett av skogspolitikens mål handlar om att utvidga skogsbruksenheterna för att enhetsstrukturen bättre än i dag ska underbygga ett aktivt och företagsmässigt skogsbruk och hela skogssektorns tillväxt. Ett ytterligare mål utöver detta är att minska dödsbons ägarandel. 

På vår webbplats
Finlands skogstillgångar

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045