METSO-program

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden 2014 - 2025 eller METSO kombinerar skyddet av skogar med skyddet av den skogsekonomiska användningen. Målet med programmet är att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarter och stabilisera en gynnsam utveckling av den biologiska mångfalden i skogarna. Handlingsplanen genomförs genom ekologiskt effektiva och frivilliga åtgärder. Statsrådet godkände programmet i juni 2014.  Programmet fortsätter åtminstone till 2025.

Enligt METSO går skyddet av skogar ut på markägarnas frivilliga insatser och planen genomförs såväl genom kontinuerliga som tidsbegränsade metoder. Med hjälp av dessa frivilliga insatser tryggas livsmiljöer där trädbeståndet har representativa strukturella drag och skogsnaturens artrikedom är stor.

När skogsägaren vill bedöma den biologiska mångfalden i skogen kan han vända sig till Finlands skogscentral, den lokala NTM-centralen eller de professionella skogsrådgivarna (skogsvårdsföreningar, skogsindustrin, företagare inom skogstjänster) för att få råd. De regionala skogs- och miljömyndigheterna beslutar om objektet lämpar sig för programmet.

Aktuellt

Ansökan som gäller landsomfattande utvecklingsprojekt för naturvården har öppnats. Projekten ska bidra till att genomföra METSO och särskilt att trygga den biologiska mångfalden i ekonomiskogar. Projektförslag som rör följande områden är speciellt välkomna:

  1. Utveckling av näringsverksamhet som bygger på andra än virkesproduktionsmässiga ekosystemtjänster
  2. Kombination av metoderna för naturvård och naturskydd samt effektivering av naturvårdsmetodernas mångfaldseffekter
  3. Spridning av information om god praxis som identifierats i samband med tidigare utvecklingsprojekt för naturvården eller METSO-samarbetsnätverk

Läs mer i ansökningsannonsen (på finska)

Projektblanketter (på finska)

JMS:s och MM:s pressmeddelande 24.2.2017: METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell
JMS:s pressmeddelande 1.2.2017: Viktigt med mångfald i ekonomiskogar - nya METSO-projekt utvecklar naturvården
JSM:s och MM:s pressmeddelande 22.2.2016: Geocaching, viltvänlig skogsvård och rovfåglar – fem nya projekt tas in i METSO-programmet (på finska)
JSM:s och MM:s pressmeddelande 19.2.2016: METSO-handlingsplanen för skydd av skogar nådde största delen av målen för 2015 (på finska)

På andra webbplatser

Metsonpolku

 

 

 

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190   förnamn.efternamn@mmm.fi