Hoppa till innehåll
Media

METSO-handlingsplanen får finansiering på 9,3 miljoner euro för naturvårdsprojekt och miljöstödsavtal år 2021

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2021 10.35 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 14.41
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har i dag beviljat Finlands skogscentral 9,3 miljoner euro för genomförandet av METSO-handlingsplanen. Av anslaget ska 8,1 miljoner euro användas till 10-åriga avtal om miljöstöd och 1,2 miljoner euro till naturvårdsprojekt med privata skogsägare.

Avsikten är att det i år ingås avtal om miljöstöd för uppskattningsvis 3 800 hektar. Målet är att projekt som gäller vård och iståndsättning av livsmiljöer ska omfatta 250 hektar. I fråga om naturvårdsprojekt har Skogscentralen ställt som kvantitativt mål att 2021 utlysa finansiering för minst 10 projekt för vård och iståndsättning av livsmiljöer, 10 vattenskyddsprojekt och 10 hyggesbränningsprojekt som främjar den biologiska mångfalden.

År 2021 upphör cirka 1 100 skogsägares avtal om miljöstöd och arealen för dessa omfattar cirka 5 300 hektar. Cirka hälften av arealen som omfattas av avtalen som förfaller till betalning är trädfattiga livsmiljöer, till vilka i regel inte längre beviljas finansiering. Syftet är att rikta finansieringen till objekt med det största mångfaldsvärdet och att förbättra kopplingen mellan värdefulla naturobjekt.

METSO-handlingsplanen har som mål att ingå avtal om miljöstöd och utföra naturvårdsarbeten på 82 000 hektar ekonomiskog före utgången av 2025. Med finansiering enligt de gällande ramarna uppnås detta på cirka 68 000 hektar, vilket är 83 procent av målet. För att målet ska nås bör man öka Finlands skogscentrals METSO-finansiering och personalresurser för METSO-handlingsplanens slutförande samt branschaktörernas ansökningsberedning. Detta betyder att miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt ska genomföras på sammanlagt ca 6 100 hektar per år under åren 2021–2025, vilket kräver en anslagsnivå på ca 16,5 miljoner euro.

METSO-handlingsplanen är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma projekt. METSO-handlingsplanen baserar sig på frivillighet och ger markägare möjlighet att skydda sin skog mot ersättning, antingen permanent eller för en viss tid. Inom ramen för METSO-handlingsplanen utförs också naturvårdande åtgärder som inte medför några kostnader för markägaren. Inom naturvårdsprojekten görs t.ex.  hyggesbränningsprojekt som främjar den biologiska mångfalden, naturvård av livsmiljöer och vattenskyddsåtgärder inom skogsbruket. 

Ytterligare information: 
Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162190
 

Skogar