Skogsvårdsrekommendationer – en samling goda verksamhetsmodeller för skogsvården

Skogsvårdsrekommendationerna är en handledning i skogsvårdens grunder och metoder. Rekommendationerna är ett slags handbok för skogsskötsel för bl.a. skogsägare och företagare i branschen. Rekommendationerna har beretts i ett vidsträckt samarbete med forskare och aktörer inom skogsbranschen.

Målet med skogsvårdsrekommendationerna är att ge råd och uppmuntra skogsägare att sköta sina skogar väl. Det är frivilligt att följa rekommendationerna, dvs. de är inte bindande. Trots frivilligheten används skogsvårdsrekommendationerna i stor utsträckning inom det finska skogsbruket.

Skogsvårdsrekommendationerna ger skogsägarna olika alternativ för behandling av skogarna, och ägaren kan välja det alternativ som är lämpligast med tanke på hans eller hennes mål. De beskrivna förfaringssätten är hållbara ekonomiskt, ekologiskt samt socialt och kulturellt. När förfaringssätten utarbetades, beaktades lagstiftningens begränsningar samt de centrala krav som skogscertifieringssystemen ställer på behandlingen av skogarna. Med tanke på skogsbrukets hållbarhet beaktar rekommendationerna de olika delområdena av hållbarheten mera täckande än den förpliktande lagstiftningen.

Skogsvårdsrekommendationerna uppdateras regelbundet

Skogsvårdsrekommendationerna uppdateras regelbundet och de baserar sig på nyaste forskningsrön och bästa praxis. Rekommendationerna uppdaterades senast i samband med att skogslagen förnyades och de nya rekommendationerna har varit i användning sedan början av år 2014. I de nya rekommendationerna beaktas bl.a. klimatförändringen och metoder för att anpassa sig till den vid skötseln av skogarna. I de senaste rekommendationerna inbegreps för första gången också odling av olikåldriga skogar.

Skogsvårdsrekommendationerna har kompletterats med arbetshandböcker. Arbetshandböcker har utarbetats på sådana teman som naturvård i ekonomiskogar, lönsamt skogsbruk, skötsel av torvmarksskogar, viltvänlig skogsvård samt uttag av energived. Skogsvårdsrekommendationerna och arbetshandböckerna finns att få på Tapio Oy:s webbplats.

 

Skogsvårdsrekommendationer, nätpublikationer (Tapio), på finska

 

 

Mer information

Matti Mäkelä, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162307