Hoppa till innehåll
Media

METSO-handlingsplanen nådde merparten av skyddsmålen för fjolåret

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2018 11.16
Pressmeddelande

Genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, skyddades år 2017 sammanlagt över 5 000 hektar skog, antingen genom permanenta eller tidsbegränsade avtal. Dessutom utfördes naturvårdande skötsel i METSO-livsmiljöer på ett område som motsvarar 111 hektar. METSO-arbetet, som inleddes för 10 år sedan, har nu uppnått ca 60 procent av de skyddsmål som ställts för 2025.

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för METSO-handlingsplanen. Inom miljöministeriets förvaltningsområde är det NTM-centralerna som fattar skyddsbeslut. År 2017 överträffade METSO sitt mål bl.a. i de regioner som hör till ansvarsområdet för NTM-centralen i Nyland (406 ha), Norra Savolax (420 ha), Mellersta Finland (347 ha) och Tavastland (262 ha). I en del av landet uppnåddes de regionspecifika målen inte helt, bl.a. på grund av att få nya områden erbjöds som lämpliga METSO-objekt. Miljöministeriets hektarmål för 2017 uppnåddes däremot i praktiken helt och hållet, i och med att sammanlagt 3 388 hektar skogsområden skyddades i hela landet (99,6 procent av målet).

”Tack vare METSO-handlingsplanen har vi igen kunnat skydda många värdefulla naturobjekt runt om i landet. Den tilläggsfinansiering som beviljats för 2018 kommer att påskynda METSO-arbetet. Jag kommer att fortsätta stödja handlingsplanen för att det övergripande målet för 2025 ska nås”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde genomförs METSO-handlingsplanen med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) i form av tidsbundna miljöstödsobjekt, planering av naturvårdande skötsel och genomförande av naturvårdsåtgärder. Avtalen ingås av Finlands skogscentral.

Inom ramen för Kemera ingicks år 2017 totalt 617 tidsbundna miljöstödsavtal som inbegriper sammanlagt 1 855 hektar, vilket motsvarar 90 procent av målet för året. Miljöstödsobjekten hade i genomsnitt en areal på 3 hektar, och hälften av objekten var skogar kring småvatten. Flest skyddsavtal om METSO-livsmiljöer ingicks för moskogar som är betydande med tanke på mångfalden. Till de viktigaste naturvårdande insatserna hörde skötsel av lundar, restaurering av småvatten, i synnerhet bäckar, iståndsättning av vattenhushållningen i myrmarker och vård av solexponerade livsmiljöer.

”En av de bästa sidorna med METSO-handlingsplanen är frivilligheten och möjligheten att delta på flera olika sätt. Utöver skydd av skogar kan skogsägare bidra till den biologiska mångfalden genom naturvårdande skötsel”, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Målet för 2025 är 178 000 hektar

Åren 2008–2017 har man med METSO-finansiering inrättat nya skyddsområden på mark som ägs av enskilda, kommuner, församlingar och bolag samt förvärvat områden till staten för naturskyddsändamål. Den sammanlagda arealen på dessa områden uppgår till ca 51 540 hektar. Om man räknar in Forststyrelsens markområden på 13 000 hektar, som genom statsrådets principbeslut om handlingsplanen överfördes för naturskyddsändamål 2014, uppgår den totala arealen för de METSO-objekt som skyddats inom miljöministeriets förvaltningsområde till ca 64 540 hektar. Detta utgör 67 procent av miljöministeriets skyddsmål på 96 000 hektar fram till 2025. För att målet ska nås bör i genomsnitt 3 900 hektar skyddas årligen ända fram till slutet av programperioden.

Med hjälp av Kemera har man inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde nu ingått miljöstödsavtal som omfattar 38 009 hektar, planerat naturvårdande skötsel för 12 389 hektar och genomfört naturvårdsåtgärder på en areal som motsvarar 4 711 hektar. Enligt det mål som jord- och skogsbruksministeriet ställt upp ska man med miljöstöd och projekt för naturvårdande skötsel trygga den biologiska mångfalden på en areal som motsvarar 82 000 hektar fram till 2025. Vid utgången av 2017 hade ca 52 procent av målet nåtts. För att målet ska nås bör den årliga nivån ligga på omkring 4 900 hektar under den tid handlingsplanen är i kraft.

År 2018 fokus på södra Finland och aktivering av skogsägare

Anslaget för METSO-handlingsplanen uppgår år 2018 till ca 23 miljoner euro för miljöministeriet och ca 5 miljoner euro för jord- och skogsbruksministeriet. Det totala anslaget är ca 5 miljoner euro högre än år 2017, vilket innebär att också målet för det permanenta skyddet, mätt i hektar, har höjts jämfört med föregående år.

METSO-handlingsplanens fokus kommer 2018 fortsättningsvis att ligga på södra Finland. Avsikten är att i synnerhet försöka nå skogsägare i Nyland, Egentliga Finland, Tavastland, Birkaland och Sydöstra Finland. METSO-handlingsplanen ska fortsättningsvis också tillämpas på annat håll i Finland inom ramen för befintliga anslag. Eftertraktade områden är framför allt lundar, frodiga trädbevuxna myrmarker samt stora moskogsområden med mångsidig natur. Även svämskogar och skogar vid landhöjningskusten är eftertraktade METSO-områden.

En del av Skogscentralens anslag för 2017 användes aldrig på grund av anhopningen av ansökningar i slutet av året och försenade redovisningar för projekt som utfört naturvårdande skötsel, men dessa medel har överförts så att de kan användas 2018. Avsikten är att engagera ett större antal aktörer i beredningen av miljöstödsansökningar genom att erbjuda dem utbildning och experthjälp med tanke på uppdraget.

METSO-handlingsplanen, som baserar sig på frivillighet, ger markägare möjlighet att skydda sin skog mot ersättning, antingen permanent eller för en viss tid. Inom METSO-handlingsplanen utförs också naturvårdande skötsel utan att det medför kostnader för markägarna. Skogarnas lämplighet som METSO-objekt bedöms redan i den inledande kartläggningen. Om ett område lämpar sig som METSO-objekt, förs det förhandlingar med markägaren om möjliga skyddsmetoder. Markägaren fattar det slutliga beslutet efter att ha fått anbud om ersättning.

Mer information:
Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi
Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 190, fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Jari Leppä Kimmo Tiilikainen Natur och klimat Skogar