Hoppa till innehåll
Media

141-ändringarna infördes i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgård

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2008 13.55
Pressmeddelande -

Idag 24.4.2008 föredrog regeringen för stadfästelse en lag med vilken lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen ändras. Republikens president kommer att stadfästa lagen fredagen den 25 april. I lagändringen har man beaktat det förhandlingsresultat mellan Finland och Europeiska gemenskapernas kommission som nåddes i fråga om de nationella inkomststöden i Södra Finland mellan 2008 och 2013.

Som nya stödformer tas år 2008 i Södra Finland (i stödregionerna A och B) i bruk ett hektarbaserat stöd för husdjursgårdar samt ett stöd för specialväxter för odlingsareal där frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis odlas. Hektarbaserat stöd till husdjursgårdar kan beviljas om den sökandes driftscentrum och åkerareal är belägna inom stödregionerna A eller B. Förutsättningen för beviljande av hektarbaserat stöd till en husdjursgård är att den sökande iakttar stödvillkoren i fråga om kompensationsbidrag och uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av kompensationsbidrag. Gårdsbruksenheten ska dessutom uppfylla kraven på husdjursgårdar i fråga om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel. Stödet betalas årligen för areal som berättigar till kompensationsbidrag och som är belägen i stödregion A eller B, men dock högst för en areal som år 2007 var berättigad till kompensationsbidrag. Det hektarbaserade stödet till husdjursgårdar och stödet för specialväxter i Södra Finland kan sökas separat till och med 16.6.2008.

Från ingången av år 2009 frikopplas stöden för svin- och fjäderfäskötseln från produktionen i stödregionerna A och B. Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäskötsel beviljas företrädesvis på basis av den referenskvantitet för svin- och fjäderfäskötsel som grundar sig gårdsbruksenhetens produktion år 2007. Under vissa i lagen nämnda förutsättningar kan referenskvantiteten höjas, exempelvis på basis av gjorda investeringar. Den sökandes gårdsbruksenhet ska dessutom uppfylla kraven på husdjursgårdar i fråga om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel eller motsvarande krav. Referenskvantiteten dras in om den sökande under två på varandra följande stödår inte uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd.

Kompensation för strukturförändringen inom svin- och fjäderfäskötseln kan beviljas åren 2009 och 2010 till sökanden som uppfyller de allmänna kraven för beviljande av nationellt stöd och som det har fastställts en referenskvantitet för i fråga om svin- och fjäderfäskötsel. Den referenskvantitet som utgör grund för kompensationen fastställs utifrån antalet djurenheter år 2007. Den sökande ska förbinda sig till att permanent avstå från sin referenskvantitet efter den tvååriga period som berättigar till kompensation för strukturförändringen. Den gårdsspecifika kompensationen för strukturförändringen uppgår till högst 20 000 euro per år.

Lagen ändras också så att Landsbygdsverket inte efter stödåret 2008 längre kan bevilja undantag från de tekniska kraven på växthusens konstruktioner och så att de nuvarande undantagstillstånden gäller endast till utgången av stödåret 2008.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Katri Valjakka, tfn (09) 1605 4245
konsultativ tjänsteman Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225