Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettuun lakiin sisällytettiin 141-muutokset

Maa- ja metsätalousministeriö 24.4.2008 13.55
Tiedote -

Hallitus esitti tänään 24.4.2008 vahvistettavaksi lain, jolla maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 25.4. Lakimuutoksessa on otettu huomioon Etelä-Suomen kansallisista tulotuista vuosille 2008 - 2013 saavutettu neuvottelutulos Suomen ja Euroopan yhteisöjen komission välillä.

Uusina tukimuotoina otetaan vuonna 2008 käyttöön Etelä-Suomessa (tukialueilla A ja B) kotieläintilan hehtaarituki sekä Etelä-Suomen erikoiskasvituki avomaanvihannesten ja tärkkelysperunan viljelyalalle. Kotieläintilan hehtaaritukea voidaan myöntää, jos hakijan maatilan talouskeskus ja peltoalaa sijaitsee A- tai B-tukialueella. Kotieläintilan hehtaarituen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija noudattaa luonnonhaittakorvauksen tukiehtoja ja täyttää luonnonhaittakorvauksen myöntämisen yleiset edellytykset. Maatilan tulee lisäksi täyttää luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan kotieläintilan vaatimukset. Tukea maksetaan vuosittain tukialueella A tai B sijaitsevalta luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavalta pinta-alalta, mutta kuitenkin enintään alalta, joka tilalla oli vuonna 2007 tukikelpoinen luonnonhaittakorvauksessa. Kotieläintilan hehtaarituesta ja Etelä-Suomen erikoiskasvituesta järjestetään erillinen haku, joka päättyy 16.6.2008.

Vuoden 2009 alusta tukialueilla A ja B sika- ja siipikarjatalouden tuet irrotetaan tuotannosta. Tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjan tukea myönnetään pääsääntöisesti tilan vuoden 2007 tuotantoon perustuvan sika- ja siipikarjatalouden viitemäärän perusteella. Eräin laissa säädetyin edellytyksin viitemäärää voidaan korottaa esimerkiksi tehtyjen investointien perusteella. Hakijan maatilan tulee lisäksi täyttää luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan kotieläintilan tai vastaavat vaatimukset. Viitemäärä lakkautetaan, jos hakija ei täytä kahtena peräkkäisenä tukivuonna tuen myöntämisen edellytyksiä.

Sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta voidaan myöntää vuosina 2009 ja 2010 kansallisen tuen myöntämisen yleiset edellytykset täyttävälle hakijalle, jolle on vahvistettu sika- ja siipikarjatalouden viitemäärä. Korvauksen perusteena oleva viitemäärä muodostetaan vuoden 2007 eläinyksikkömäärän perusteella. Hakijan tulee sitoutua luopumaan pysyvästi viitemäärästään rakennemuutoskorvaukseen oikeuttavan kahden vuoden ajanjakson jälkeen. Rakennemuutoskorvauksen maatilakohtainen enimmäismäärä on 20 000 euroa vuodessa.

Lakia muutetaan myös niin, että tukivuoden 2008 jälkeen Maaseutuvirasto ei voi enää myöntää poikkeusta kasvihuoneiden rakenteita koskevista teknisistä vaatimuksista ja että nykyiset poikkeusluvat ovat voimassa vain tukivuoden 2008 loppuun asti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka puh. (09) 1605 4245
neuvotteleva virkamies Esa Hiiva puh. (09) 1605 2657, 040 733 6225