Hoppa till innehåll
Media

Jordbruksforskare diskuterar grön tillväxt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2010 6.57
Pressmeddelande -

Grön tillväxt är diskussionsämnet på EURAGRI-mötet som går av stapeln i dag i Helsingsfors. Forskningsdirektörerna för europeiska jordbruksforskningsinstitut dryftar bl.a. kopplingen mellan grön tillväxt och jordbruksforskning samt nya sätt att skapa grön tillväxt. Med grön tillväxt avses instrument som omvandlar dagens ekonomi till en hållbar ekonomi.

Grön tillväxt är ett aktuellt tema för till exempel OECD arbetar som bäst med att ta fram en strategi för grön tillväxt. OECD vill bygga en ny tillväxtmodell som går ut på en minskande användning av naturresurser jämsides med en ökande social välfärd och avtagande fattigdom. Grön tillväxt är också ett av de viktigaste teman i EU:s nya tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) som kommissionen gav ut i mars.

Huvudanförandena på mötet handlar bl.a. om hur forskningen möter de krav som grön tillväxt, tryggad livsmedelsförsörjning och miljö ställer. Vidare diskuteras grön tillväxt i ljuset av en ny referensram för forskningen. EU-kommissionens representant redogör för EU:s perspektiv på grön tillväxt och vad som förväntas av jordbruksforskningen.

Även andra teman som förknippas med grön tillväxt, dvs. till exempel hälsosam kost, klimatförändringar, bioenergi och näringskretslopp kommer att diskuteras på mötet. Anförandena visar att jordbruk inte längre är en separat enklav utan tätt sammankopplat till det övriga samhället: den biologiska, ekonomiska och sociala utvecklingen.

I Helsingfors samlas den 6 – 8 september 2010 allt som allt 80 personer som svarar för de europeiska ländernas jordbrukspolitiska riktlinjer. Det är första gången EURAGRI ordnas i Finland.

Mer information:
överdirektör Erkki Kemppainen, MTT, tfn 03 4188 2201, 040 556 2477

Sirkka-Liisa Anttila