Hoppa till innehåll
Media

Ändring av 20 § i lagen om gårdsstöd stadfäst

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2008 10.44
Pressmeddelande -

Republikens president har idag stadfäst en ändring av 20 § i lagen om gårdsstöd. I lagen upphävdes 20 § 4 mom. och ändrades 3 mom. Enligt dessa moment skulle stödrättigheterna efter att arrendetiden gått ut ha övergått från arrendatorn till utarrenderaren om parterna inte hade kommit överens om annat och utarrenderaren inte hade fått stödrättigheter ur reserven. Förfarandet hade enligt Europeiska kommissionen stridigt mot gemenskapsrätten. EU-förordningen förutsätter att aktiva jordbrukare får gårdsstöd oberoende av om de är arrendatorer eller utarrenderare.

Den nu godkända ändringen av 20 § ger i fråga om de arrendeavtal som ingåtts före 1.8.2005 möjlighet att via jämkning föra oklarheter som uppkommer vad gäller ägandet av stödrättigheterna till domstol för avgörande. I paragrafen finns en hänvisning till den möjlighet till jämkning som stadgats i 4 § 2 mom. i jordlegolagen.

Bestämmelserna upphävs inte med retroaktiv verkan, som det föreslogs i regeringens proposition. Utskottet har ansett att ett upphävande med retroaktiv verkan skulle vara problematisk i situationer där bestämmelserna redan har tillämpats i domstolar.

Grundlagsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet har vid behandlingen av ärendet hört sakkunniga från flera olika sektorer. Man har hört markägar- och jordbrukarorganisationer samt även bland annat de myndigheter som ansvarar för kommissionens jordbrukslagstiftning.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn (09) 1605 3323, 050 521 3305