Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i möjligheterna till medicinsk behandling av djur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2021 13.18 | Publicerad på svenska 29.10.2021 kl. 10.23
Pressmeddelande
Possut ovat karsinassa rehukupin ääressä

EU tar till nya metoder för att bekämpa antimikrobiell resistens, och veterinärrecept och veterinärrecept för foder kommer att gälla i alla EU-medlemsländer. Ändringarna träder i kraft i slutet av januari nästa år.

Regeringen föreslår den 28 oktober för riksdagen att Europeiska unionens förordningar om veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel genomförs genom ändring av lagen om medicinsk behandling av djur, lagen om utövning av veterinäryrket och foderlagen. De uppdaterade lagarna träder i kraft den 28 januari 2022 samtidigt som EU-förordningarna börjar tillämpas.

Veterinärernas rätt att på samma sätt som apoteken fortlöpande få läkemedel av partihandlare tryggas. Veterinärerna har också efter lagändringen rätt att överlåta veterinärmedicinska läkemedel, men veterinärer ska dock inte heller i fortsättningen vara detaljhandlare för läkemedel på samma sätt som apotek.

Vissa kritiska antimikrobiella läkemedel reserveras endast för människor och användningen av antimikrobiella veterinärmedicinska läkemedel begränsas. Efter att lagen har trätt i kraft börjar man samla in information om antimikrobiella läkemedel som man använt för att behandla djur. I fortsättningen ska veterinärrecept och veterinärrecept för foder som innehåller läkemedel vara giltiga i hela unionen.

Systemet med anmälningsskyldighet som gäller tillverkning av foder som innehåller läkemedel och handel på den inre marknaden blir enklare

I enlighet med regeringens proposition med förslag till foderlag kommer bestämmelserna om foder som innehåller läkemedel i huvudsak inte att ändras. För tillverkning av foder som innehåller läkemedel används läkemedel som till sin läkemedelsform är förblandningar. Fodercentraler på gård och godkända hemmablandare får efter lagens ikraftträdande tillverka foder som innehåller läkemedel för gårdens egna djur. Anmälan om tillverkning av och handel med foder som innehåller läkemedel på den inre marknaden görs enhetligare och behöver lämnas in mer sällan. Uppgifterna ska i fortsättningen meddelas till Livsmedelsverket årligen.

Syftet med förordningen om foder som innehåller läkemedel är att säkra foder- och livsmedelssäkerheten, skydda miljön och bekämpa den antimikrobiella resistensen. Samtidigt bidrar man till att den inre marknaden fungerar effektivt, skapar innovationer och harmoniserar foderföretagarnas verksamhetsbetingelser.

Mer information:

Lagen om medicinsk behandling av djur och lagen om utövning av veterinäryrket

Niina Kaario, ledande sakkunnig, nina.kaario(a)gov.fi, tfn 050 573 6309
Timo Rämänen, lagstiftningsråd, timo.ramanen(a)gov.fi, tfn 040 158 9400

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel 

Foderlagen

Marita Aalto, konsultativ tjänsteman, marita.aalto(a)gov.fi, tfn 040 593 0136 
Hannu Miettinen, lagstiftningsråd, hannu.miettinen(a)gov.fi, tfn 0295 16 24 78

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/64 om  tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel