Hoppa till innehåll
Media

Ändringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet  2021/2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2021 12.23
Pressmeddelande

De nya lagarna om identifiering och registrering av djur samt ekologisk produktion börjar gälla vid ingången av 2022. I lagen om medicinsk behandling av djur och i fastighetsbildningslagen görs också ändringar. De ändringar i foderlagen som gäller medicinsk behandling av djur träder i kraft senare i januari 2022.

Den nya lagen och förordningen om identifiering och registrering av djur träder i kraft

Den nya EU-lagstiftningen om identifiering och registrering av djur trädde i kraft den 21 april 2021. Till följd av reformen behöver också den nationella lagstiftningen om systemet för identifiering av djur revideras. Den nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) träder i kraft den 1 januari 2022. Den nya lagen möjliggör de åtgärder som gäller spårning och registrering av djur även i framtiden. 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur som utfärdas med stöd av den nya lagen, är just nu på remiss. Remisstiden gick ut den 20 december 2021. Förordningen specificerar vissa nationella åtgärder och ger möjlighet att använda det nationella handlingsutrymmet som den nya EU-lagstiftningen medför. Förordningen är avsedd att träda i kraft i början av 2022.

Mer information:
Anssi Welling, specialsakkunnig, anssi.welling(at)gov.fi, tfn 02951 62151

Den nya lagen om ekologisk produktion träder i kraft 

Genom den nya lagen görs de ändringar som EU-lagstiftningen och de nationella behoven förutsätter i lagstiftningen om tillsynen över ekologisk produktion. Reformen hänför sig till att genomföra EU:s nya förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion som ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.  

I lagen har tagits in bestämmelser om en ny administrativ påföljd, en påföljdsavgift, som är ett sätt att reagera snabbare på eventuella försummelser.

Mer information: 
Timo Rämänen, lagstiftningsråd, timo.ramanen(at)gov.fi, tfn 02951 62197

Ändringar i lagen om medicinsk behandling av djur

I lagen om medicinsk behandling av djur görs de ändringar som behövs för att genomföra EU:s nya förordning om veterinärmedicinska läkemedel (EU) 2019/6). Lagändringarna rör användningen av det handlingsutrymme som ingår i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel när det bland annat gäller tidsplanen för när insamlingen av uppgifter ska inledas, veterinärens nationellt begränsade detaljhandelsrätt samt journalföringskraven i fråga om sådana händelser som gäller veterinärmedicinska läkemedel och som inte förutsätter ett veterinärrecept. 

För att det nationella läget med tanke på en ansvarsfull användning av antimikrobiella medel ska fortsätta vara gott föreslås det bestämmelser om att jord- och skogsbruksministeriet ska ha rätt att begränsa eller förbjuda användningen av vissa antimikrobiella läkemedel, om medicinsk behandling av djur med sådana läkemedel strider mot genomförandet av en nationell politik för ansvarsfull användning av antimikrobiella medel.

Det föreslås att bestämmelserna om veterinärens rätt att förskriva veterinärrecept flyttas från lagen om utövning av veterinäryrket till lagen om medicinsk behandling av djur och samtidigt ska i lagen tas in en bestämmelse om veterinärens rätt att förskriva veterinärrecept för foder.

Mer information:
Niina Kaario, ledande sakkunnig, nina.kaario(at)gov.fi, tfn 02951 62107

I foderlagen görs ändringar som gäller medicinsk behandling av djur

Foderlagen ändras för att genomföra EU:s förordning om foder som innehåller läkemedel ((EU) 2019/4) med beaktande av de nationella särdragen. Fodercentraler på gård och godkända hemmablandare får rätt att tillverka foder som innehåller läkemedel för gårdens egna djur. Anmälan om tillverkning av och handel med foder som innehåller läkemedel på den inre marknaden görs enhetligare och behöver lämnas in mer sällan. Uppgifterna ska i fortsättningen meddelas till Livsmedelsverket årligen. 

Lagen avses träda i kraft den 28 januari 2022 samtidigt med lagen om medicinsk behandling av djur och lagen om utövning av veterinäryrket och samtidigt när EU:s förordning om foder som innehåller läkemedel börjar tillämpas.  

Mer information:
Marita Aalto, konsultativ tjänsteman, marita.aalto(at)gov.fi, tfn 02951 62445
Hannu Miettinen, lagstiftningsråd, hannu.miettinen(at)gov.fi, tfn 02951 62478

Fastighetsförrättningen reformeras

Enligt ändringen av fastighetsbildningslagen (554/1995) som börjar gälla vid årsskiftet är det möjligt att utföra en fastighetsförrättning utan något sammanträde. I fortsättningen går det att utföra en förrättning som baserar sig på ett klart och ostridigt avtal genom skriftligt förfarande. Det blir också möjligt att delta i förrättningssammanträdena på distans. Syftet med reformerna är att effektivisera förrättningarna och förbättra kundservicen.

Mer information: 
Leo Olkkonen, lagstiftningsråd, leo.olkkonen(at)gov.fi, tfn 02951 62300 

Ändringar i bestämmelserna om Lantmäteriverkets avgifter 

Vid årsskiftet träder Lantmäteriverkets nya avgiftsförordningar för 2022 i kraft. Storleken på de avgifter som tas ut för Lantmäteriverkets offentligrättsliga prestationer ska motsvara beloppet av de kostnader som prestationen orsakar Lantmäteriverket (självkostnadsvärde). Avgifterna har justerats genom förordningar för att uppnå kostnadstäckning.

Avgiftsförordningarna:

  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster år 2022 (1157/2021)
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift år 2022 (1153/2021)
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp år 2022 (1154/2021). 
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet år 2022 (1152/2021)

Mer information: 
Leo Olkkonen, lagstiftningsråd, leo.olkkonen(at)gov.fi, tfn 02951 62300 

Djur och växter Lantmäteri och geografisk information Mat och jordbruk