Hyppää sisältöön
Media

Vuodenvaihteen 2021/2022 muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2021 12.23
Tiedote

Vuodenvaihteessa 2021-2022 astuvat voimaan uudet lait eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä luonnonmukaisesta tuotannosta. Lakimuutoksia tulee eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin sekä kiinteistönmuodostamislakiin. Rehulakiin tulevat eläinten lääkitsemistä koskevat muutokset astuvat voimaan myöhemmin tammikuussa 2022.

Uusi laki ja asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä voimaan

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva uusi EU –lainsäädäntö astui voimaan 21.4.2021. Uudistuksen johdosta myös kansallista eläintunnistusjärjestelmää koskeva lainsäädäntö on ollut tarpeen uudistaa. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) tulee voimaan 1.1.2022. Uudella lailla mahdollistetaan tarvittavat eläinten jäljitettävyyttä ja rekisteröintiä koskevat kansalliset toimenpiteet myös tulevaisuudessa. 

Uuden lain nojalla annettava maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntoaika päättyi 20.12.2021. Asetuksella tarkennetaan tiettyjä kansallisia toimenpiteitä eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin osalta, sekä käytetään sitä kansallista liikkumavaraa minkä uusi EU –lainsäädäntö mahdollistaa. Asetus on tarkoitus saada voimaan vuoden 2022 alusta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
erityisasiantuntija Anssi Welling, anssi.welling(at)gov.fi p. 02951 62151

Uusi laki luonnonmukaisesta tuotannosta voimaan 

Uudella lailla tehdään EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden edellyttämät muutokset luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevaan lainsäädäntöön. Uudistus liittyy 1.1.2022 alkaen sovellettavan EU:n uuden luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen (EU) 2018/848 edellyttämään toimeenpanoon.  

Hallinnollisiin pakkokeinoihin on lisätty uusi hallinnollinen seuraamus, luomuvalvonnan seuraamusmaksu, jolla voitaisiin nopeammin reagoida mahdollisiin laiminlyönteihin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä 
lainsääntöneuvos Timo Rämänen, timo.ramanen(at)gov.fi, p. 02951 62197

Eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin muutoksia

Eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin tehdään ne muutokset, jotka on tarpeen säätää uuden EU:n eläinlääkeasetuksen ((EU) 2019/6) täytäntöön panemiseksi. Eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin tehdyt muutokset koskevat eläinlääkeasetukseen sisältyvän kansallisen liikkumavaran käyttöä koskien muun muassa tiedonkeruun aloitusaikataulua, eläinlääkärin kansallisesti rajoitettua vähittäismyyntioikeutta sekä kirjanpitovaatimuksia sellaisista eläinlääkkeitä koskevista tapahtumista, jotka eivät edellytä eläinlääkemääräystä. 

Lisäksi mikrobilääkkeiden hallitun käytön kannalta hyvän kansallisen tilanteen säilyttämiseksi säädettäisiin maa- ja metsätalousministeriön oikeudesta rajoittaa tai kieltää tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttö, jos näiden mikrobilääkkeiden antaminen eläimille on vastoin mikrobilääkkeiden hallittua käyttöä koskevan kansallisen politiikan täytäntöönpanoa.

Eläinlääkärin oikeus antaa eläinlääkemääräys ehdotetaan siirrettäväksi ammatinharjoittamislaista eläinten lääkitsemislakiin ja samalla lakiin ehdotetaan lisättäväksi vastaava nimenomainen säännös koskien eläinlääkärin oikeutta antaa lääkerehumääräys.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
johtava asiantuntija Nina Kaario, nina.kaario(at)gov.fi, p. 02951 62107

Rehulakiin eläinten lääkitsemistä koskevia muutoksia

Rehulakiin tehdään muutoksia EU:n lääkerehuasetuksen ((EU) 2019/4) täytäntöön panemiseksi huomioiden kansalliset erityispiirteet. Tilarehustamoille sekä hyväksytyille tilasekoittajille mahdollistetaan lääkerehun valmistus tilan omille eläimille. Lääkerehun kotimaiseen valmistukseen ja sisämarkkinakauppaan liittyvää ilmoitusvelvollisuutta harvennetaan ja yhdenmukaistetaan, ja tiedot ilmoitetaan jatkossa vuosittain Ruokavirastolle. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 28.1.2022 samanaikaisesti EU:n lääkerehuasetuksen soveltamisen alkaessa ja eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain kanssa.  

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
neuvotteleva virkamies Marita Aalto, marita.aalto(at)gov.fi, p. 02951 62445
lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, hannu.miettinen(at)gov.fi, p. 02951 62478

Kiinteistötoimitusmenettely uudistuu

Vuodenvaihteessa voimaantulevilla kiinteistönmuodostamislain (554/1995) muutoksilla uudistetaan kiinteistötoimitusmenettelyä mahdollistamalla kokoukseton kiinteistötoimitus. Jatkossa selvään ja riidattomaan sopimukseen perustuva toimitus voidaan suoritta kirjallisessa menettelyssä kokousmenettelyn asemesta.  Toimitusmenettelyä uudistetaan myös mahdollistamalla etäosallistuminen toimituskokouksiin. Uudistusten tarkoituksena on tehostaa toimitustuotantoa ja parantaa samalla asiakaspalvelua.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, leo.olkkonen(at)gov.fi, p. 02951 62300

Maanmittauslaitosta koskeviin maksusäädöksiin muutoksia 

Vuodenvaihteessa tulevat voimaan Maanmittauslaitoksen uudet maksuasetukset vuodelle 2022. Maanmittauslaitoksen julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen tulee vastata niiden tuottamisesta Maanmittauslaitokselle aiheutuvia kustannuksia (omakustannusarvo). Maksuja on asetuksilla tarkistettu kustannusvastaavuuden toteuttamiseksi.

Maksuasetukset:

  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista vuonna 2022 (1157/2021)

  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2022 (1153/2021)

  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2022 (1154/2021) 

  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta vuonna 2022 (1152/2021)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, leo.olkkonen(at)gov.fi, p. 02951 62300

Eläimet ja kasvit Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot Ruoka ja maatalous