Hoppa till innehåll
Media

Ändringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet 2022/2023 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 15.00
Pressmeddelande

Vid årsskiftet 2022/2023 höjs fiskevårdsavgifterna för ett kalenderår och sju dygn samt jaktvårdsavgiften för vuxna. Däremot sänks jaktvårdsavgiften för personer under 18 år. Dessutom inleds genomförandet av Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP-planen). Vid årsskiftet ändras också stödet för grundtorrläggning och stödsystemet för skogsbruket.

Fiskevårdsavgifterna för ett kalenderår och för sju dygn höjs 

Fiskevårdsavgiften för ett kalenderår stiger till 47 euro (tidigare 45 euro) och avgiften för sju dygn till 16 euro (tidigare 15 euro), medan avgiften för ett dygn fortsättningsvis är 6 euro. De nya priserna gäller 2023–2027.

Ändringen av fiskevårdsavgifternas storlek baserar sig på ett villkor i lagen om fiske. Enligt det ska fiskevårdsavgiftens storlek justeras femårsvis genom förordning av statsrådet enligt förändringen i penningvärdet. Avgiftsbeloppet avrundas till närmaste hela euro. De höjningar som nu gjorts för följande femårsperiod grundar sig på förändringen i levnadskostnadsindexet.

Fiskevårdsavgiften ska betalas av personer i åldern 18–64 år som fiskar med något annat handredskap än metspö eller pilk, fiskar med fångstredskap eller fiskar kräftor. Betald fiskevårdsavgift berättigar till fiske med ett handredskap i nästan hela landet (i vissa fall behövs också tillstånd av ägaren av vattenområdet). Avgiftsmedlen används bland annat till vård av fiskevattnen, förvaltning av fiskbestånden, fiskeövervakning och rådgivning till fiskare. 

Mer information
Roni Selén, specialsakkunnig, roni.selen(at)gov.fi, tfn 0295 162 462

Jaktvårdsavgiften höjs

Jaktvårdsavgiften höjs från 39 euro till 43 euro. Avgiften för personer under 18 år sänks dock från 20 euro till 10 euro. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2023 men gäller jaktvårdsavgiften för jaktåret 2023–2024.

De medel som flyter in till följd av de höjda jaktvårdsavgifterna ska användas till att utveckla jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledning och professionalisering och till att trygga Finlands viltcentrals verksamhetsförutsättningar. Medel ska också styras till internationellt påverkansarbete, som det hittills inte har funnits tillräckliga resurser för. Dessutom ska medel användas till att täcka Finlands viltcentrals finansieringsunderskott. 

Mer information
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, sami.niemi(at)gov.fi, tfn 0295 162 391

Genomförandet av Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP-planen) inleds

Det stiftas nya lagar och föreslås lagändringar som har samband med reformen av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) för åren 2023–2027 och genomförandet av Finlands CAP-plan. 

Pressmeddelande 22.12.2022: En reformerad jordbrukspolitik börjar genomföras 2023 

Stödet för grundtorrläggning ändras

Stödet för grundtorrläggning ändras och blir en del av strukturstöden till jordbruket från och med 2023. Samtidigt upphävs lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997). Grundtorrläggning som stödobjekt kommer att kallas gemensam dikningsinvestering. Målet med ändringen är att främja hållbara investeringar som förbättrar jordbrukets verksamhetsbetingelser och sänker dess produktionskostnader men som samtidigt också ger ökad klimatresiliens och beredskap för översvämningar och torka samt ökar den biologiska mångfalden och förbättrar markens förmåga att hålla kvar näringsämnen. Ändringen harmoniserar stödet för grundtorrläggning med det övriga stödsystemet för jordbruket. 

På grundtorrläggningsprojekt som stöd sökts eller beviljats för före årsskiftet tillämpas lagen om stödjande av grundtorrläggning.

Mer information
Lauri Ahopelto, konsultativ tjänsteman, lauri.ahopelto(at)gov.fi, tfn 050 476 2023

Ändringar i stödsystemet för skogsbruket

Eftersom det stödsystem som baserar sig på den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. den så kallade Kemera-lagen, kommer att upphöra, har tidsfristerna för att lämna in ansökan om stöd och kompletterande uppgifter och beviljandet av extra tid för att verkställa åtgärder preciserats. För den enskilda markägaren är det viktigt att notera att ansökan om stöd enligt lagen ska lämnas in till Finlands skogscentral senast den 1 oktober 2023. Skogscentralen ska fatta beslut om stöd enligt Kemera-lagen före utgången av 2023.

Riksdagen har godkänt ett nytt incitamentsystem som ska ersätta Kemera-systemet. Innan det nya temporära incitamentsystemet för skogsbruket kan träda i kraft krävs EU-kommissionens godkännande. Målet är att det nya temporära incitamentsystemet för skogsbruket ska träda i kraft vid ingången av 2024.

Mer information
Niina Riissanen, forstråd, niina.riissanen(at)gov.fi, tfn 0295 162 339