Statsrådet och ministerierna Media

Antalet BSE-undersökningar minskar i Finland från 1.1.2009

Jord- och skogsbruksministeriet 15.10.2008 11.23
Pressmeddelande -

Antalet undersökningar av nötkreatur med tanke på sjukdomen BSE (smittsam degenerativ hjärnsjukdom hos nötkreatur) minskas i Finland och i andra gamla EG-medlemsländer från 1.1.2009. Minskningen beror på EU-kommissionens beslut att höja åldersgränsen för undersökning av nötkreatur från nuvarande 24–30 till 48 månader. I Finland innebär det här att antalet prover minskar från 120 000 till cirka 75 000 stycken. I kostnader betyder det en inbesparing på hundratusentals euro.

I Finland och övriga EG-länder har ett stort antal nötkreatur undersökts för sjukdomen BSE i många års tid. Enligt det utvidgade undersökningsprogrammet från år 2001 har alla nötkreatur över 24 månader som nödslaktats, självdött och avlivats samt alla friska slaktade nötkreatur över 30 månader undersökts för BSE. År 2007 undersöktes i Finland sammanlagt 119 360 nötkreatur för BSE med negativt resultat. Finlands enda BSE-fall hittades år 2001.

I juli 2008 gav Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ett utlåtande om den eventuellt ökade risken vid en minskning av BSE-testerna i de medlemsländer som var EU-medlemmar redan före år 2004. Enligt EFSAs utlåtande kunde en höjning av den nedre åldersgränsen för BSE-testning från nuvarande gränser till 48 månader i alla dessa medlemsländer leda till att högst ett BSE-fall per år inte blir upptäckt.

Höjningen av den nedre åldersgränsen för testning av nötkreatur är ett bevis på att de riskhanteringsåtgärder som under över tio års tid har vidtagits för att minska risken för BSE har lyckats och att antalet BSE-fall har minskat betydligt.

Ytterligare information:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, Livsmedelssäkerhetsverket, tel. 020 77 24 000, 0400 291 910
Veterinäröverinspektör, Kajsa Hakulin, jord- och skogsbruksministeriet, tel. (09) 1605 2433, 040 719 3259
Forskningsenhetens direktör Liisa Kaartinen, Livsmedelssäkerhetsverket, tel. 020 77 24 577, 040 8407364