Hoppa till innehåll
Media

Den återhållsamma användningen av antibiotika och bekämpningsmedel syns i statistiken – internationell jämförelse visar styrkorna i den finländska matproduktionen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2018 8.00 | Publicerad på svenska 8.6.2018 kl. 13.09
Pressmeddelande

Naturresursinstitutets statistiska jämförelse visar den finländska matproduktionens placering i internationell jämförelse utgående från tio nyckeltal. På webbplatsen matfakta finns gruppspecifik livsmedelsinformation till exempel om produktionsmetoder och rester av bekämpningsmedel eller antibiotika i mat. Webbplatsen som publicerats på finska, engelska och svenska kan stödja finländska företag som är verksamma på den inhemska och internationella livsmedelsmarknaden när det gäller att lyfta fram styrkor i sina produkter.

Matfaktatjänsten, som är resultat av samarbetet mellan Naturresursinstitutet och Livsmedelssäkerhetsverket, ger statistisk information om matproduktions- och matkvaliteten i relation till den statistiska information som samlats in i andra länder, närmast i Europa. Det finns gott om information om EU:s och de övriga europeiska ländernas livsmedelskedjor, men informationen är svår att jämföra på grund av att uppgifterna är utspridda och statistikföringen varierande. I tjänsten har informationen nu sammanställts och är lätt att utnyttja.

–  Webbplatsen matfakta är ett konkret verktyg för att stöda export och för att stärka uppskattningen för den finländska maten. Statistiken visar hur det långsiktiga arbetet för den finländska matens renhet har åstadkommit obestridliga resultat. Matens säkerhet är inte någon självklarhet i internationell jämförelse, utan kräver kompetens och mertidsarbete av våra matproducenter samt finansiella insatser varenda dag. Med hjälp av matfakta kan vi kommunicera om kvaliteten och renheten på våra livsmedel även på det internationella planet, och lösa in det mervärde de rena produkterna förtjänar. Det är fint att informationen nu också finns på engelska, gläder sig minister Jari Leppä.

Matfaktatjänsten genomförs inom regeringens spetsprojekt som har som mål att stärka matproduktionens handelsbalans.

Det goda djur- och växtsjukdomsläget ger konkurrensfördel på exportmarknaden

Det finns många styrkor som går att påvisa, till exempel att vi återhållsamt använder antibiotika till produktionsdjur och att vi knappt alls har salmonella. I en europeisk statistisk jämförelse är Finland och Sverige här överlägsna. Jämförelsen visar också att djur- och växtsjukdomsläget är bra. När förekomsten av växtsjukdomar är obetydlig, är behovet att använda växtskyddsmedel mindre än till exempel i de stora europeiska matproducentländerna. Av statistiken framgår också att Finlands certifierade ekologiska plockningsområde är världens största, 11,6 miljoner hektar, vilket är 30 procent av hela det ekologiska plockningsområdet i världen.

Matfaktasidorna bygger bland annat på EUROSTAT:s, EFSA:s och OECD:s statistik. Målet var att samla in jämförbar statistisk information om de kännetecken som bedömdes beskriva den finska matproduktionens särskilda styrkor. I tjänsten finns information per produktgrupp till exempel om halter av främmande ämnen, medicinsk behandling av produktionsdjur och om produktionsmetoder. Statistisk information om hemlandet samt sakkunnighjälp gav förutom Livsmedelssäkerhetsverket och Naturresursinstitutet även andra forskningsinstitut och myndigheter, universitet, organisationer och företag.

Matfaktawebbplatsen finns på adressen: www.luke.fi/ruokafakta. Matfaktawebbplatsen kan användas av konsumenter för att söka information och av företag och organisationer för att söka bakgrundsinformation som de behöver i kommunikationen och marknadsföringen. Webbplatsen matfakta har finansierats av jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information:
Csaba Jansik, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295326170, csaba.jansik(at)luke.fi
Anna-Leena Miettinen, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 033 0812, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Djur och växter EU och internationella frågor Fiskar Forskning och utveckling Jari Leppä Mat och jordbruk Vatten