Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp har utrett kompletterande åtgärder för att stärka nettokolsänkorna inom markanvändningssektorn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2023 12.53 | Publicerad på svenska 10.7.2023 kl. 14.12
Pressmeddelande

Den tjänstemannaarbetsgrupp som tillsatts för att utreda och bereda åtgärder för markanvändningssektorn har publicerat ett första utkast till slutrapport. Utkastet innehåller en uppdaterad läges- och framtidsbild av markanvändningssektorn, ett förslag till en plan för att fullgöra åtagandena enligt LULUCF-förordningen under perioden 2021–2025 samt förslag till fortsatta åtgärder.

De kalkylmässiga åtagandena för markanvändningssektorn i varje EU-medlemsstat för perioden 2021–2025 anges i LULUCF-förordningen. Orsaken till att den finländska markanvändningssektorns nettokolsänka har utvecklats i en dålig riktning beror främst på större avverkningar än normalt, en långsammare skogstillväxt och ökade markutsläpp från torvmarker. 

Den ministerarbetsgrupp för klimat- och energipolitik som tillsattes av Sanna Marins regering beslutade vid sitt möte den 18 januari 2023 att jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en tjänstemannaarbetsgrupp som under ledning av ministeriet utreder och bereder åtgärder för att stärka nettokolsänkorna inom markanvändningssektorn. 

Arbetsgruppen hade som mål att lägga fram förslag med hjälp av vilka man kan förbättra Finlands möjligheter att fullgöra sina kalkylmässiga åtaganden för perioden 2021–2025 enligt EU-lagstiftningen om markanvändningssektorn. Gruppen skulle också utarbeta en plan för fullgörandet av åtagandena samt alternativ och kostnadskalkyler till denna plan, och därtill säkerställa en ökning av sänkorna och förutsättningarna för att nå det nationella målet om koldioxidneutralitet till 2035 i enlighet med klimatlagen. 

Arbetsgruppens förslag till plan för att fullgöra åtagandena är att täcka underskottet genom att göra tekniska justeringar i beräkningarna, utnyttja den flexibilitet som det föreskrivs om i LULUCF-förordningen och genomföra åtgärderna i klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU) samtidigt som dessa utökas och effektiveras. Efter att alla dessa åtgärder vidtagits är man beredd att täcka det resterande underskottet för perioden genom köp av utsläppsenheter från de andra medlemsstaterna.

– Det kommer att vara mycket krävande ör markanvändningssektorn att fullgöra åtagandena enligt LULUCF-förordningen. Arbetsgruppen har skapat en plan för de steg som krävs i  fortsättningen. För att uppnå önskvärda effekter är det viktigt att främja genomförandet av konkreta åtgärder, säger naturresursråd Heikki Granholm som har varit arbetsgruppgens ordförande.

Arbetsgruppens preliminära resultat presenterades för regeringsförhandlarna den 9 maj 2023. Regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering, som publicerades den 16 juni 2023, har inte tagits i beaktande i arbetsgruppens slutrapport.

Mandatperioden för den förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgruppen som tillsattes av jord- och skogsbruksministeriet var 1.2–20.6.2023, under vilken man också hörde andra sakkunniga och intressentgrupper till stöd för beredningen. Arbetsgruppen hade till uppgift att utreda, utvärdera och bereda åtgärder för att stärka kolsänkorna inom markanvändningssektorn och minska utsläppen av växthusgaser från marken. Arbetsgruppen utredde också nya ekonomiska styrmedel och vilka lagändringar de kräver. Arbetsgruppen bedömde hur uppdaterad klimatplanen för markanvändningssektorn är och behovet av nya åtgärder. I slutrapporten har arbetsgruppen dessutom på eget initiativ behandlat frågor kring fullgörandet av åtagandena enligt EU-lagstiftningen för perioden 2026–2030. Arbetsgruppens slutrapport publiceras i jord- och skogsbruksministeriets publikationsserie i augusti. 

Arbetsgruppens slutrapport (på finska)

Mer information:

Heikki Granholm, naturresursråd, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 130, fornamn.efternamn@gov.fi