Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp omarbetade grunderna för enhetskostnader

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2008 11.32
Pressmeddelande -

Principerna för de enhetskostnader som tillämpas i samband med stödet för bygginvesteringar inom jordbruket har omarbetats. Avsikten är att enhetskostnaderna bättre ska motsvara den nuvarande kostnadsnivån inom jordbruksbyggandet. Ändringen baserar sig på förslag som en arbetsgrupp med uppdrag att bereda en översyn av kostnaderna har utarbetat. Arbetsgruppen överlämnade i dag sin rappport till jord- och skogsbruksministeriet.

Som underlag använde arbetsgruppen utredningar om både den allmänna prisnivån vid byggande och byggobjekt inom jordbruket. Arbetsgruppen ansåg det vara möjligt att utesluta ur stödet vissa entreprenadkostnader och andra kostnader som inte alltid uppstår vid jordbruksbyggande. Byggkostnaderna väntas falla på grund av att den allmänna tillväxten inom byggandet avtar. På dessa grunder föreslår arbetsgruppen att 75 procent av dagens kalkylerade generella byggkostnader ska utgöra stödberättigande enhetskostnader.

På grund av de omarbetade grunderna stiger enhetskostnaderna i många fall. I fråga om byggnader för nötkreatur kan uppgången vara ca 10 procent, medan den kan vara 20–40 procent för svinhus. Enhetskostnadsnivån för torkanläggningar och växthus föreslås förbli oförändrad.

Arbetsgruppen ställde upp som mål att de kalkylerade godtagbara enhetskostnaderna ska styra utvecklingen i riktning mot totalekonomisk byggnadssed. Med hjälp av enhetskostnaderna bör det vara möjligt att åstadkomma fungerande produktionsbyggnader med förmånliga driftskostnader. Arbetsgruppen anser att byggkostnaderna bör få överskrida den stödberättigande enhetskostnadsnivån eller den utrymmesdimensionering som ligger till grund för dem men att stöd inte bör beviljas för de överskjutande kostnaderna. I det nya systemet anges det inte längre någon maxgräns för kostnaderna.

Arbetsgruppen anser att kostnadsförslaget i stödansökan bör innehålla sådana priser till vilka det allmänt är möjligt att skaffa byggvaror och låta utföra arbete. När kostnadsförslaget görs upp gäller det att som utgångspunkt för gängse priser använda sådana allmänna prislistor över byggnadskomponenter som är i bruk inom byggbranschen, konkurrensutsatta entreprenadanbud och den regionala prisnivån.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Kjell Brännäs, tfn 09-160 54273
överarkitekt Raija Seppänen, tfn 09-160 54269