Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda överföring av vitkindad gås och storskarv till jaktlagen som viltarter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2024 14.08 | Publicerad på svenska 20.5.2024 kl. 12.25
Pressmeddelande

Förvaltningsövergripande arbets- och uppföljningsgrupper inleder sitt arbete den 16 maj 2024.

Jord- och skogsbruksministeriettillsatte den 16 maj 2024 en tjänstemannaarbetsgrupp som ska bereda åtgärder för att överföra vitkindad gås och storskarv till jaktlagen som viltarter samt en mer omfattande uppföljningsgrupp som ska stödja arbetsgruppens arbete.

Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta ett förslag till ändring av jaktlagen och viltskadelagen enligt regeringsprogrammets mål. 

Enligt regeringsprogrammet ska ”onödiga jaktbegränsningar i fråga om livskraftiga arter, såsom storskarv och vitkindad gås, slopas och arterna överförs till att omfattas av jaktlagen. Samtidigt ser man till att näringsidkare får en rättvis ersättning för skador. Regeringen verkar för att arterna tas bort från fågeldirektivets förteckning över strikt skyddade arter. Kött av fåglar som omhändertagits med stöd av dispens ska kunna utnyttjas.” 

För närvarande är vitkindad gås och storskarv arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen. Också EU:s fågeldirektiv förbjuder jakt av dessa arter. Både vitkindad gås och storskarv är livskraftiga arter vars bestånd har ökat betydligt under de senaste åren. De ökade bestånden orsakar skador för jordbrukare och fiskare. 

För närvarande beviljas dispens för att störa häckningen av och skjuta vitkindad gås och storskarv av NTM-centralen i Egentliga Finland, som hör till miljöministeriets förvaltningsområde, men under de senaste åren har centralen inte beviljat dispens för att skjuta vitkindad gås. Arbetsgruppen har till uppgift att genomföra överföringen av dessa arter från miljöministeriets förvaltningsområde till jord- och skogsbruksministeriet. 

De skador som speciellt vitkindade gäss orsakar på våren är betydande, men överföringen av arten så den betraktas som viltart garanterar på grund av tolkningen av fågeldirektivet inte nödvändigtvis att det beviljas dispens att skjuta vitkindade gäss. Därför har arbetsgruppen också till uppgift att vid behov ge miljöministeriet expertstöd för att arterna i fråga fogas till listan över arter som kan jagas enligt EU:s fågeldirektiv. I arbetet för att främja lagändringarna beaktas behoven av att ändra bilagorna till EU:s fågeldirektiv och hur de framskrider så att jaktbegränsningarna de facto ska kunna avskaffas.

På våren begränsas avlägsningsåtgärderna av förvaltningsdomstolens avgöranden som syftar till att skydda häckningsfreden för andra fåglar. Under hösten har närings-, trafik- och miljöcentralen redan i nuläget beviljat dispens för att störa häckningen av vitkindade gäss med lösa patroner för att förhindra allvarliga skador för odlingar. 

Stöd för skador orsakade av vitkindade gäss och förebyggande av skador orsakade av båda arterna kan beviljas understöd med stöd av lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Enligt närings-, trafik- och miljöcentralernas pressmeddelande betalades år 2023 cirka 3,37 miljoner euro i ersättningar i Finland för skador orsakade av fridlysta djur. Största delen av ersättningarna gällde uttryckligen skador orsakade av vitkindad gås i östra Finland. För förebyggande av skador (gåsherdar, avskräckare) användes cirka 500 000 euro. I och med överföringen av arterna till jaktlagen överförs också ersättningarna för skador från miljöministeriet till jord- och skogsbruksministeriet. Enligt regeringsprogrammet får överföringen inte äventyra en rättvis ersättning av skador till näringsidkare.

Arbetsgruppens och uppföljningsgruppens mandatperioder går ut den 16 november 2024.
 
Ytterligare information
Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050911 4546, fornamn.efternamn@gov.fi
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, arbetsgruppens ordförande, tfn +358 295 162 051, fornamn.efternamn@gov.fi 

Bilagor:
Beslut om tillsättande av arbetsgruppen för överföring av vitkindad gås och storskarv till jaktlagen som viltarter (på finska)
Beslut om tillsättande av uppföljningsgruppen för överföring av vitkindad gås och storskarv till jaktlagen som viltarter (på finska)