Hyppää sisältöön
Media

Valkoposkihanhen ja merimetson siirtämistä riistalajeiksi alkaa valmistella työryhmä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2024 14.08
Tiedote

Poikkihallinnolliset työ- ja seurantaryhmät aloittavat työnsä 16.5.2024 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut torstaina 16.5.2024 viranhaltijatyöryhmän valmistelemaan toimenpiteitä valkoposkihanhen ja merimetson siirtämisestä riistalajeiksi sekä laajemman seurantaryhmän tukemaan työryhmän työtä.

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus metsästyslain ja riistavahinkolain muuttamiseksi siten, että hallitusohjelman tavoitteet saavutetaan.

Hallitusohjelmassa linjataan, että: ”Tarpeettomat metsästysrajoitukset elinvoimaisten lajien, kuten merimetson ja valkoposkihanhen osalta poistetaan, ja lajit siirretään metsästyslain piiriin. Huolehditaan samalla vahinkojen oikeudenmukaisesta korvaamisesta elinkeinonharjoittajille. Hallitus vaikuttaa siihen, että lajit siirretään lintudirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalta. Poikkeusluvalla haltuun otettujen lintujen lihaa on voitava hyödyntää”.

Nykyisin valkoposkihanhi ja merimetso ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Lajeja ei saa metsästää myöskään EU:n lintudirektiivin mukaan. Valkoposkihanhi ja merimetso ovat molemmat elinvoimaisia lajeja ja runsastuneet viime vuosina huomattavasti. Runsaat kannat aiheuttavat vahinkoja viljelijöille ja kalastajille. 

Tällä hetkellä poikkeusluvat valkoposkihanhien ja merimetsojen häirintään ja ampumiseen myöntää ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluva Varsinais-Suomen ELY-keskus, mutta viime vuosina se ei ole myöntänyt lupia valkoposkihanhien ampumiseen. Työryhmän työnä on toteuttaa lajien siirto ympäristöministeriön alaisuudesta maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen. 
 
Keväisin etenkin valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot ovat merkittäviä, mutta lajin siirtäminen riistalajiksi ei lintudirektiivin tulkinnasta johtuen välttämättä takaisi ampumalupia valkoposkihanhille. Tästä syystä työryhmän tehtävänä on myös antaa tarvittaessa asiantuntijatukea ympäristöministeriölle kyseisten lajien lisäämiseksi EU:n lintudirektiivin metsästettävien lajien listalle. Lakimuutosten edistämisessä otetaan huomioon EU:n lintudirektiivin liitemuutostarpeet sekä niiden eteneminen, jotta metsästysrajoitukset voidaan tosiasiallisesti poistaa.

Keväällä karkotustoimia rajoittavat hallinto-oikeuden ratkaisut, joilla pyritään suojelemaan muiden lintujen pesimärauhaa. Syksyisin ELY-keskus on jo nykyisellään myöntänyt poikkeuslupia häirintään paukkupatruunoilla valkoposkihanhien viljelmille aiheutuvien vakavien vahinkojen estämiseksi. 

Valkoposkihanhien aiheuttamiin vahinkoihin ja molempien lajien vahinkojen ennaltaehkäisyyn voi saada tukea rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain perusteella. Rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista maksettiin ELY-keskusten tiedotteen mukaan vuonna 2023 korvauksia noin 3,37 miljoonaa euroa Suomessa. Suurin osa korvauksista kohdistui nimenomaan itäisen Suomen valkoposkihanhivahinkoihin. Vahinkojen ennaltaehkäisyyn (hanhipaimenet, karkotinlaitteet) käytettiin noin 500 000 €. Lajien siirron myötä myös vahinkojen korvaaminen siirtyy ympäristöministeriön alaisuudesta maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen. Siirto ei hallitusohjelmakirjauksen mukaan saa vaarantaa vahinkojen oikeudenmukaista korvaamista elinkeinonharjoittajille.

Työryhmän ja seurantaryhmän toimikaudet päättyvät 15.11.2024.
 
Lisätiedot
Sonja Falk, ministerin erityisavustaja, p. 050 911 4546, etunimi.sukunimi@gov.fi
Erätalousneuvos Vesa Ruusila, työryhmän puheenjohtaja, p. +358 295 162 051, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Liitteet
Valkoposkihanhen ja merimetson siirtäminen riistalajeiksi -työryhmän asettamispäätös
Valkoposkihanhen ja merimetson siirtäminen riistalajeiksi -seurantaryhmän asettamispäätös