Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen för frågor som rör vitkindade gäss föreslår en övergripande lösning: i skrämselmetoderna ingår också skjutning och fågelåkrar 

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2020 16.00 | Publicerad på svenska 1.9.2020 kl. 16.14
Pressmeddelande

Arbetsgruppen som diskuterat sätt att minska de skador och olägenheter som vitkindade gäss orsakar har överlämnat en rapport om förslag och alternativ till politiska riktlinjer till miljö- och klimatministern och jord- och skogsbruksministern. För hösten 2020 föreslår arbetsgruppen att lantbruksföretagarna uppmuntras att ansöka om gemensamma dispenser för att jaga bort vitkindade gäss från odlingar, även genom att skjuta fåglarna.

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet informerarFör att minska skadorna och olägenheterna krävs det enligt arbetsgruppen en övergripande lösning. Lösningen handlar både om att skrämma bort fåglarna med stöd av dispenser samt om lämpliga matplatser som de bortjagade fåglarna kan förflytta sig till. Om skador på odlingar inte kan förebyggas genom att jaga bort fåglarna kompletterar det förnyade systemet för ersättning av skador urvalet av metoder.

På grund av begränsningarna i fågeldirektivet är det för närvarande inte möjligt att inom Europeiska unionen förvalta beståndet genom jakt. För att kunna göra det bör vitkindad gås bli upptagen i bilaga II till fågeldirektivet som en art som får jagas inom EU. Arbetsgruppen föreslår att Finland driver förändringen aktivt i samarbete med andra EU-länder som lider av samma problem. 

"Jag vill tacka arbetsgruppen för det stora antalet förslag och alternativ som gruppen kommit med för att förebygga skador av vitkindade gäss. Det är klart att vi behöver en övergripande lösning för att vi ska kunna förebygga liknande stora skador som i vår utsatte många jordbrukare i en outhärdlig situation. Utifrån gruppens förslag är det bra att fortsätta arbetet", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä tackar arbetsgruppen för konkreta lösningar.

"De skador som vitkindade gäss orsakar är oskäliga för jordbrukare. Därför är det väldigt viktigt att arbetsgruppen föreslår åtgärder redan för i höst före höstflytten. Det måste gå att skrämma bort gässen genom skjutning.  Jordbrukare behöver också stöd och rådgivning för att kunna använda dispenssystemet."

Lösningar för olika tidsspann

För hösten 2020 föreslår arbetsgruppen att lantbruksföretagarna uppmuntras att ansöka om gemensamma dispenser för att jaga bort vitkindade gäss från odlingar, även genom att skjuta fåglarna. Om de rättsliga förutsättningarna uppfylls kan dispenser tillämpas omedelbart. När det uppstår skador, ska ersättningsansökningarna och utbetalningarna behandlas snabbare.

Enligt arbetsgruppens förslag 2021 – 2022 ska det gällande dispenssystemet utvecklas, resurserna för behandlingen av dispenser säkras och decentraliseringen av behandlingen av dispenser utredas.

Vidare ska man i samband med den pågående revideringen av naturvårdslagen utreda möjligheterna att bevilja dispenser för större områden (till exempel en kommun eller en del av en kommun), vilket gör det möjligt att på ett smidigare sätt än nu beakta oförutsedda rörelser hos fågelflockar.

De flesta av de testade sätten att jaga bort vitkindade gäss har varit otillräckliga när det gäller att förebygga stora skador. Arbetet med att undersöka, utveckla och tillämpa olika sätt att få bort fåglarna från odlingar ska fortsätta. I detta ingår också skjutning.  Arbetsgruppen föreslår också en idétävling för att utveckla sätten att jaga bort fåglarna.

För att inrätta fågelåkrar föreslår arbetsgruppen som alternativa lösningar antingen tillämpning av miljöavtal eller miljöförbindelser. Fågelåkrar kan inrättas inom ramen för systemet för miljöersättning under den kommande budgetperioden för CAP (CAP, Common Agricultural Policy, Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik) antingen som en del av en miljöförbindelse eller som ett miljöavtal. Det behövs uppskattningsvis 3 000 – 5 000 hektar störningsfria fågelåkrar för vitkindade gäss. Innan den nya programperioden inleds ska det också testas andra lösningar, såsom att använda naturvårdsvallar och mångfaldsåkrar, områden som fridlysts för viss tid enligt naturvårdslagen eller tidigare torvutvinningsområden, som matplatser för gäss.

För att utveckla samarbetet föreslår arbetsgruppen regionala arbetsgrupper inom verksamhetsområdena för de närings-, trafik- och miljöcentraler som lider av odlingsskador samt en specialiseringsuppgift som samordnare. Arbetsgrupperna ska ha till uppgift att förbättra interaktionen mellan skadelidande parter, andra aktörer och myndigheter. Arbetsgruppen för frågor som rör vitkindade gäss ska fungera som samarbetsorgan vid den allmänna planering som behövs vid placeringen av fågelåkrar samt när det gäller att göra gemensamma ansökningar om dispenser och ordna bortjagandet.

Arbetsgruppen diskuterade också möjligheterna att minska de olägenheter som orsakas av i Finland häckande vitkindade gäss, i synnerhet i stadsmiljö. För att minska skadorna ska man utöver information och skrämselåtgärder öka och utveckla den övergripande planeringen av de områden som vitkindade gäss använder, skötseln av gräsmattor, stängslingen av parkområden samt städningen av allmänna områden.

Arbetsgruppen har utöver sina medlemmar och suppleanter hört sakkunniga på olika områden.

Bilaga: Arbetsgruppens rapport (pdf) på finska

Mer information:

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Teppo Säkkinen, minister Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen@mmm.fi

Ari Niiranen, överdirektör, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 026 060, ari.niiranen@ely-keskus.fi

Djur och växter Jari Leppä Krista Mikkonen Mat och jordbruk