Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen för utveckling av Evois strövområde: Evois kan bli ett exemplariskt strövområde som främjar den biologiska mångfalden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2022 15.20
Pressmeddelande
Kuva: Keijo Kallunki

Den arbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 24 november 2021 för att utveckla Evois strövområde överlämnade sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen den 29 juni 2022. Arbetsgruppen föreslår att Evois ska utvecklas till ett exemplariskt statligt strövområde där såväl den biologiska mångfalden som rekreations- och landskapsvärden främjas. Enligt bedömningarna kan de åtgärder som föreslås medföra att besökarantalet blir 2,5 gånger större än nu och att den ekonomiska nyttan ökar med miljontals euro.

Arbetsgruppen för utveckling av Evois strövområde hade till uppgift att utveckla översiktsplanen för turismen och markanvändningen i Evois på ett sådant sätt att det i allt arbete tas särskild hänsyn till Naturaområdena samt forskningens och utbildningens behov. Målet var att göra Evois till ett exemplariskt besöksmål för friluftsliv. Resultaten av arbetet kan också utnyttjas i bredare utsträckning vid utveckling av olika strövområden. 

Om Evois utvecklas som strövområde, möjliggörs ett mångsidigt serviceutbud. En flaskhals för serviceutbudet och längden på besöken i Evois är för närvarande att övernattningskapaciteten är för liten och gammalmodig. 

-    Evois är ett intressant och potentiellt besöksmål även för internationella gäster. Allt fler turister uppskattar och förväntar sig service och moderna bekvämligheter, såsom bekväm logi och restauranger. Genom att möjliggöra sådant kan man erbjuda en högklassig friluftsupplevelse och öka friluftsturismen. Det är viktigt att detta görs samtidigt som man främjar den biologiska mångfalden och gör området attraktivare. Vi måste också värna om vår fina historia av högklassig skogsforskning och vidareutveckla den, säger arbetsgruppens ordförande, skogsrådet Juha Niemelä vid Forststyrelsen.

Arbetsgruppen ansåg att riktlinjerna för strövområden är bra i den nationella strategin för friluftsliv 2030, som godkändes av statsrådet den 19 maj 2022. I strategin står det att ”uppdateringen av statens strövområdesinstitution som markanvändningsform fortsätter och möjligheterna att på lång sikt inrätta nya statliga strövområden utreds”. 

-    Vi behöver olika områden för friluftsliv och rekreation i Finland. Vi har fantastiska nationalparker, och strövområdena är ett bra koncept för att öka friluftsturismen. I den strategi för friluftsliv som nyligen godkänts av statsrådet identifieras möjligheter att utveckla strövområdena. De erfarenheter som fås från Evois kan senare utnyttjas i bredare utsträckning när eventuella nya statliga strövområden inrättas, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Landskapsvårdande skogsvård ökar rekreationsvärdet  

Arbetsgruppen föreslår 11 övergripande åtgärder för att utveckla Evois strövområde. Utöver omsorgen om naturmiljön är det viktigt att utveckla utbildningen och forskningen.

Över hälften (51 procent) av Evois areal utgörs av skyddade områden. Av skogarna utanför olika skyddade områden och naturobjekt är 86 procent förhållandevis ung skog (under 60 år). Arbetsgruppen föreslår att skogsvården i områdena utanför skyddsområdet bör vara landskapsvårdande. Skogen bör skötas så att den biologiska mångfalden samt rekreations- och landskapsvärdena ökar eller upprätthålls. Med tanke på mångfalden innebär detta bland annat ökad kontinuerlig naturvårdsbränning och restaurering av myrmarker samt en ökad andel lövträdsbestånd. 

En avgörande åtgärd är att utveckla servicen och i synnerhet övernattningskapaciteten. Arbetsgruppen föreslår att servicen placeras på flera ställen, så att områdets attraktionsfaktorer, serviceutbudet och lätt tillgänglighet till besöksmålen möts så väl som möjligt. Hållbarhet och omsorg om naturmiljön ska vara viktiga principer i utvecklingsarbetet.

I Evois har det bedrivits forskning ända sedan 1862, och området har stor betydelse i utbildningshänseende. Arbetsgruppen ser utvecklingsmöjligheter till exempel när det gäller samordningen av forskningen i området, tillämpningen av forskningsskogsmodellen och utnyttjandet av medborgarforskning. Tavastlands yrkeshögskola föreslås få en större roll i samordningen av forskningen, så att den utöver undervisningsskogen även samordnar forskningssamarbete i området i övrigt.

Arbetsgruppen bedömer att de föreslagna åtgärderna kan ha betydande sysselsättande och ekonomiska effekter. Årliga inkomsterna (7 miljoner euro, varav skogsbrukets andel är 4,5 miljoner euro) kan till och med halveras, om man övergår till landskapsvårdande skogsvård, men det kompenseras av att inkomsterna av försäljning av tjänster ökar från 1,6 miljoner euro till 8 miljoner euro. Antalet besökare bedöms bli 2,5 gånger så stort som nu, dvs. öka till drygt 200 000 besökare per år*. I arbetsgruppens förslag poängteras vikten av att säkerställa tillräcklig statlig finansiering. 

Arbetsgruppens slutrapport (på finska)

Evois strövområde

Evois strövområde ligger i Tavastehus stad och Padasjoki kommun i Tavastland. Till området hör utöver det statliga strövområdet (4 682 ha) även naturskyddsområden (1 015 ha), en undervisningsskog (1 946 ha) som används av Tavastlands yrkeshögskola (Hämeen ammattikorkeakoulu) samt friluftsområdet Tarus (1 000 ha), som ägs av Tavastehus stad. 

De statliga strövområdena baserar sig på lagen om friluftsliv, där det föreskrivs följande: På statens mark, som är av avsevärd allmän betydelse för idkande av friluftsliv, kan strövområde inrättas. Inom sådant område ska skogsbruk, jakt och fiske samt annat nyttjande av jord- eller vattenområde ordnas så, att friluftslivets behov i tillräcklig utsträckning blir tillgodosedda. 

* (Halveringen av inkomsteffekten har korrigerats den 1 juli 2022. Enligt arbetsgruppens bedömning kan skogsbrukets inkomsteffekt halveras, inte den totala inkomsteffekten som ursprungligen hade angetts.)

Ytterligare information:  

Lasse Kontiola, jord- och skogsbruksministeriet
ministerns specialmedarbetare
+358 295 162 144
lasse.kontiola(at)gov.fi

Leena Arpiainen, jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
+358 295 162 238
leena.arpiainen(at)gov.fi

Juha Niemelä, Forststyrelsen
generaldirektör
020 639 4201
juha.niemela(at)metsa.fi

Tapio Pouta, Forststyrelsen
Senior Adviser
020 639 7442
tapio.pouta(at)metsa.fi