Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen föreslår stöd till samföretag i bioenergibranschen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2007 8.50
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp för bioenergistrategi behandlar i sin promemoria finansiering av de bioenergiobjekt som ingår i landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland 2007 - 2013. Enligt arbetsgruppen ska man vid planeringen av bioenergianläggningar fästa särskild vikt vid samarbetet mellan små landsbygdsföretag. Finansieringen ska speciellt fokuseras på företagens eller gårdsbruksenheternas samföretag eller på större anläggningar som också utvinner energi för andra gårdsbruksenheter eller företag i närliggande områden.

Avsikten med riktlinjerna är att effektivisera utvecklingen av bioenergiproduktion inom ramen för landsbygdsprogrammet och harmonisera grunderna för finansieringsbeslut inom områdena för TE-centralerna. Det har också lämnats plats för lokalt beslutsfattande eftersom bioenergiproduktionens starka sidor och de lämpligaste lösningarna varierar avsevärt inom de olika områdena.

Arbetsgruppen anser att om anläggningarna är större är det möjligt att anskaffa maskiner som har större verkningsgrad och som ger bättre miljöeffekter. Av välgrundade skäl är det dock också möjligt att finansiera mindre anläggningar.

I syfte att främja utvecklingen inom bioenergibranschen och effektivisera informationen planerar jord- och skogsbruksministeriet som bäst även åtgärder för utveckling av bioenergisektorn. Vidare ska det under hösten 2007 startas projekt som handlar om att ge råd och koordinera experttjänster.

Målet för koordineringsprojektet är att sprida information om pågående utvecklingsprojekt samt erbjuda myndigheter och andra aktörer i branschen stödtjänster. Rådgivningsprojektet syftar till att i huvudsak med hjälp av dagens resurser bygga upp ett landsomfattande rådgivnings- och expertnätverk.

I november 2006 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utarbeta ministeriets bioenergistrategi och dra upp riktlinjer för finansiering och utveckling av bioenergiobjekten i landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland 2007 -2013. Överinspektör Birgitta Vainio-Mattila arbetar som ordförande i arbetsgruppen. Till arbetsgruppen hör också medlemmar från jord- och skogsbruksministeriets olika avdelningar samt en sakkunnig från handels- och industriministeriet.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
överinspektör Birgitta Vainio-Mattila, tfn 09-160 529 11, 040 861 77 93
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 09-160 533 96, 040 546 90 65