Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen kommer med alternativ till utveckling av förvaltningen av jordbruk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2008 7.35
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som studerar olika alternativ för utveckling av förvaltningen av jordbrukarstöd publicerade i dag sin halvtidsrapport. Arbetsgruppen har till uppgift att beskriva och analysera olika utvecklingsalternativ i en situation där uppgifter som hör till kommunernas landsbygdsväsende flyttas över till större regionala eller lokala enheter. I halvtidsrapporten behandlas kommunernas lagstadgade verkställighetsuppgifter kring jordbrukarstöden.

I halvtidsrapporten indelas utvecklingsalternativen i tre kategorier enligt de instanser som svarar för organiseringen av utförandet av uppgifterna. Enligt alternativen kan skötseln av uppgifterna organiseras på lokalnivå, regionförvaltningsnivå, regionnivå eller centraliserat.

Enligt de alternativ som bygger på kommunförvaltningen ska stödförvaltningsuppgifterna fortsatt höra till kommunens lagstadgade uppgifter. Det är möjligt för kommunen att organisera utförandet av uppgifterna i samarbete med andra kommuner. I alternativen ingår också en möjlighet att genom lagstiftning vägleda kommunerna att samarbeta inom detta område. Då sköts uppgifterna i princip på regionnivå.

Enligt de alternativ som baserar sig på en reformerad regionförvaltning ska organiseringen av utförandet av uppgifterna tillhöra en regionmyndighet som inrättas i samband med reformen och som kommer att ta hand om landsbygdsförvaltningsuppgifter. Besluten om stöd tas således på regionförvaltningsnivå men organiseringen av kundtjänsterna, såsom rådgivning, kan den nya myndigheten sköta på lokal- eller regionnivå.

Enligt de alternativ som baserar sig på Landsbygdsverket ska ansvaret för organiseringen av förvaltningen av hela landets jordbrukarstöd ligga på Landsbygdsverket. Detta innebär inte att i alla alternativ ingår en möjlighet att besluten och kundtjänsterna koncentreras till Landsbygdsverket utan uppgifterna kan på regionnivå delegeras till en kommun eller en samkommun eller på regionförvaltningsnivå till den nya regionförvaltningsmyndigheten.

Arbetsgruppen föreslår en vidare utredning om tre alternativ: ansvaret för organiseringen och utförandet av uppgifterna ska fortsatt ligga på kommunerna men kommunerna vägleds genom lagstiftning att organisera skötseln av uppgifterna. När det gäller alternativ baserade på statsförvaltningen föreslår arbetsgruppen att följande alternativ ska vidareutredas: ansvaret för organiseringen och utförandet av uppgifterna flyttas över till en ny regionförvaltningsmyndighet och ansvaret för organiseringen av utförandet av uppgifterna delegeras till Landsbygdsverket men en kommun eller samkommun axlar ansvaret för utförandet av uppgifterna enligt ett uppdragsavtal.

Avsikten är att arbetsgruppen är klar med förslaget till arbetsfördelning mellan staten och kommunerna samt finansieringsmodellen och sättet att organisera uppgifterna senast i slutet av året. Den nya förvaltningsmodellen införs år 2010.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 533 23, 050 521 33 05