Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppens mål: Elektronisk ansökan om stöd i hela landet nästa år

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2008 11.32
Pressmeddelande -

Enligt arbetsgruppen som studerar utveckling av jordbrukets stöd- och kontrollsystem är det främsta målet att en elektronisk ansökan om stöd byggs ut att omfatta hela det finländska fastlandet år 2009. Arbetsgruppen överlämnade i dag sin halvtidsrapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Arbetsgruppen anser att en elektronisk ansökan om stöd förbättrar kundservicen och underlättar såväl jordbrukarnas som myndigheternas arbete. Den elektroniska ansökan ökar centralförvaltningens utgifter men ger besparingar för jordbrukare och lokala myndigheter. Elektronisk kommunikation gör också att ansökan om stöd blir pålitligare.

I år pilottestades den elektroniska ansökan i 14 kommuner. I testen ingick fyra stödansökningsblanketter. Under projektet lämnade 256 gårdar ca 1 000 blanketter på elektronisk väg. Resultaten var positiva. Enligt jordbrukarna var servicen bättre och enklare. Även kommunerna var nöjda för kommunerna kan utveckla sina processer med hjälp av den elektroniska ansökan.

För att man ska kunna införa den elektroniska ansökan nästa vår krävs att politiska lösningar tas fram redan i oktober 2008. Då måste man åtminstone veta hur ansökningsblanketterna ser ut våren 2009 med tanke på informationsinnehållet, dvs. vilka uppgifter är nödvändiga när det gäller nästa års stöd. Om man i ett tillräckligt tidigt skede också kan ena om stödvillkoren såväl på det nationella planet som med kommissionen, är detta till fördel när man tänker på det förberedande arbetet med den elektroniska ansökan samt dess programmering och testning.

Efter att utredningsmannen Kaj Suomelas rapport blev färdig har man redan hunnit arbeta vidare med både ansökningsguiden och ansökningsblanketterna. Av vårens ansökningsguide framgår klart ändringarna i varje stöd jämfört med föregående år. I guiden ingår också en sammanfattande tabell över nationella husdjursstöd. Oväsentlig information har raderats från ansökningsblanketterna. Därtill har antalet blanketter minskats. Jordbrukarna fick i år blanketterna och guiderna i två postförsändelser.

Avsikten är att göra nästa års ansökningsguider, ifyllningsanvisningar och blanketter ännu klarare och skicka blanketterna för husdjursstöd i en postförsändelse.

Arbetsgruppen som leds av kanslichef Jarmo Vaittinen ger rekommendationer om genomförandet av de utvecklingsförslag som utredningsmannen Kaj Suomela presenterade i fjol. I halvtidsrapporten har arbetsgruppen tagit upp åtgärder som kan utföras i år och nästa år. Under hösten behandlar gruppen de åtgärder som kommer att vidtas senare. Arbetsgruppens mandattid löper ut i slutet av året.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
kanslichef Jarmo Vaittinen, tfn 09-160 533 03, 040 751 84 06