Hoppa till innehåll
Media

Utvärdering:
Effektivare användning av näringsämnen och minskad erosion från åkermark med hjälp av landsbygdsprogrammet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2019 14.00 | Publicerad på svenska 15.10.2019 kl. 12.30
Pressmeddelande

Jordbrukarna har på ett berömvärt sätt genomfört landsbygdsprogrammets miljöåtgärder. Enligt landsbygdsprogrammets miljökonsekvensbedömning omfattas 94 procent av åkerarealen av systemet med miljöersättning och åtgärder genomförs av 46 000 gårdar.

De bästa resultaten med tanke på vattenskyddet har varit en effektivare användning av näringsämnen och minskad erosion genom växttäcke vintertid på åkrarna. Utöver gårdarnas många miljöåtgärder har det i programmet ingått rådgivning och regionala utvecklingsprojekt. Bedömningen har gjorts av Naturresursinstitutet tillsammans med Finlands miljöcentral.

Jämfört med miljöstödets första år (1995-1999) har kvävebalansen minskat med 29 och fosforbalansen med 64 procent. Under de senaste åren har förändringarna i balanserna varit små: kväve- och fosforbalanserna har hållit samma nivå.

Åtgärden växttäcke har varit populär under den pågående programperioden. Över 60 procent av odlingsarealen har växttäcke vintertid för att skydda marken.  Erosionen från åkermark beräknas således ha minskat med en femtedel.

För vattenskyddet viktiga åtgärder är också dränering, fånggrödor, våtmarker, hantering av avrinningsvatten samt åtgärder för att effektivisera användningen av stallgödsel.

Matproduktionens alla länkar väsentliga i näringscykeln

Jämfört med miljöstödets första år (1995-1999) bedömer Finlands miljöcentral att fosforbelastningen från jordbruket har minskat med 18 procent och den diffusa belastningen av kväve med över 10 procent.

"Det finns fortfarande utmaningar när det gäller att effektivisera vattenskyddet för återvinning av näringsämnen kräver att varje delfas fungerar", betonar forskaren Riitta Lemola vid Naturresursinstitutet.

Det finns behov av effektivisering i synnerhet när det gäller att utnyttja näringsämnena i stallgödsel över landskapsgränserna och inrikta bekämpningen av erosion på sluttande och vattennära åkerskiften. På vissa skiften ökar markens höga fosforstatus eller fosforavlagringen på markytan belastningen.

Miljöbedömningen är en del av utvärderingen av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Ytterligare information:

Riitta Lemola, Naturresursinstitutet, tfn 0295 32 6325, riitta.lemola@luke.fi

Anna Schulman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162199,  anna.schulman@mmm.fi

Forskning och utveckling Landsbygd Mat och jordbruk