Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket anto

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2008 11.31
Pressmeddelande -

Statsrådet antog idag 21.2 förordningen om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket år 2008. Med stöd av den nu antagna förordningen kan jordbrukare ge en ny förbindelse som gäller kompensationsbidrag samt bas- och tilläggsåtgärder som ingår i miljöstödet för jordbruket i stället för den förbindelse som går ut. Villkoret är att åkerarealen som omfattas av förbindelsen är berättigad till detta stöd. Kompensationsbidraget och miljöstödet för jordbruket ingår i utvecklingsprogrammet för landsbygden i fasta Finland för åren 2007 - 2013.

I förordningen fastslås de specialstödsavtal för miljöstödet till jordbruket som kan ansökas om år 2008. Man kan ansöka om alla specialstödsavtal, det vill säga anläggning och skötsel av skyddszon, skötsel av mångfunktionell våtmark, åkerodling på grundvattenområden, ekologisk produktion, ekologisk husdjursproduktion, skötsel av vårdbiotoper, främjande av naturens och landskapets mångfald och uppfödning av lantraser. När det gäller odling av ursprungssorter kan avtal ingås endast som fortsättning på ett tidigare avtal som går ut år 2008.

Även jordbrukare som har ett gällande avtal som ingåtts 2004, 2005 eller 2006 kan ansöka om ett avtal gällande ekologisk produktion, ekologisk husdjursproduktion och uppfödning av lantraser.

Finland har för Europeiska kommissionen i december 2007 föreslagit tre nya specialstödsavtal: effektiverad minskning av näringsbelastningen, spridning av flytgödsel på åkrar och långvarig vallodling på torvåkrar. Föreslaget har inte ännu behandlats färdigt i kommissionen. Med den antagna förordningen blir det möjligt att år 2008 ansöka om avtalen i fråga, men avtalen kan ingås först efter att kommissionen har godkänt förslaget. Om avtalsvillkoren samt inledandet av avtalsperioden 1.10.2008 i fråga om dessa avtal stadgas särskilt.

Förordningen träder i kraft 27.2.2008.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Suvi Ruuska, tfn (09) 160 52229
överinspektör Sini Wallenius, tfn (09) 160 54234, 040 359 3103