Hoppa till innehåll
Media

Utkast till förordning om askgödsling i skogen på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2020 14.55 | Publicerad på svenska 25.2.2020 kl. 15.37
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt ett förslag till ändring av statsrådets förordning på remiss. Syftet med förslaget, som ska börja gälla den 15 april 2020, är att kunna bevilja stöd för allt flera askgödslingsprojekt. Förslaget baserar sig på den riktlinje för att stärka kolsänkan inom markanvändningssektorn som regeringen drog upp vid klimatmötet på Nordsjö den 4 februari 2020. Remisstiden löper ut den 13 mars 2020.

Regeringen meddelade på klimatmötet att man vill öka skogarnas kolsänka i synnerhet genom att höja skogstillväxten. Ett sätt att uppnå målet är enligt regeringen att främja askgödslingen (se JSM:s pressmeddelande 4.2.2020).

- Vi kan öka kolupptaget avsevärt genom att stärka skogstillväxten. Därför utvidgar vi systemet med askgödsling för viss tid. Jag uppmanar skogsägarna att snabbt ta tillvara på denna möjlighet, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Den föreslagna ändringen utvidgar stödet för askgödsling eftersom kravet på att påvisa näringsobalans i trädbeståndet tas bort från förordningen. Avsikten är att stödgrunderna ska kvarstå i den föreslagna formen tills Kemera-stödsystemet löper ut, det vill säga sannolikt den 31 december 2021.

För Kemera-systemet, som nu alltså gäller till utgången av i år, planeras som bäst en förlängning på grund av att den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och reformerna av statligt stöd ligger efter tidsplanen (se JSM:s pressmeddelande 6.2.2020).

Askgödsling minskar behovet av dikesröjning

Gödsling med aska lämpar sig särskilt väl för torvmarker och den har många fördelar med tanke på skogsvården, miljön och klimatet. Asktillförseln förbättrar vattenbalansen på torvmarker eftersom den ökar trädbeståndets tillväxt och avdunstningskapacitet och minskar således behovet av dikesröjning. En på rätt sätt riktad askgödsling kan också bidra till vattenskyddet inom skogsbruket. Tillväxteffekten av askgödsling kan synas i torvmarksskogar i tiotals år.

Väl växande torvmarksskogar tar upp kol och dämpar därmed klimatförändringen. Askgödslingen bidrar också till att nå målen för cirkulär ekonomi. Mängden material som förs till deponier minskar när aska som lämpar sig för gödsling av skog fås till godo.

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

Ytterligare information:
Marja Hilska-Aaltonen, chef för skogs- och bioenergienheten, forstråd, tfn 0295 16 2447
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
fornamn.efternamn@mmm.fi

Jari Leppä Klimatförändring Skogar Valtioneuvoston asetus