Hoppa till innehåll
Media

Bekanta dig med experter inom JSM:s förvaltningsområde som jobbar vid Finlands ständiga representation vid EU

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 12.56 | Publicerad på svenska 15.9.2022 kl. 13.15
Nyhet
Experter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och deras assistent I Bryssel. Från övre vänster: Tapio Kytölä, Kari Valonen, Ari Hörman, Seija Nyyssönen och Heta Ratasvuori.

Till representationens arbetsbild hör i huvudsak att delta i EU:s lagstiftningsarbete och att hålla kontakt till Finland. Kontakterna till kollegerna vid jord- och skogsbruksministeriet samt kolleger i andra medlemsländer i EU, tjänstemännen vid kommissionen och företrädare i Europaparlamentet är av central betydelse i arbetet. Sammansättningen av experter vid representationen ändrades delvis i början av september.

 

 

I Bryssel arbetar för närvarande fyra experter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och deras assistent

Finlands ständiga representation vid EU är statsförvaltningens förlängda arm i Bryssel. Experterna vid representationen har till uppgift att effektivt driva Finlands agenda vid rådets beslutsfattande och i parlamentet, men också att förmedla information till Finland om behandlingen av olika ärenden.

Beslutsfattandet inom EU går till så att kommissionen lägger fram förslag, som först behandlas i arbetsgrupper. Sedan går förslagen vidare till särskilda jordbrukskommittén eller till Ständiga representanternas kommitté Coreper, och därefter bestäms medlemslandets ståndpunkt i ministerrådet. Samtidigt bildar Europaparlamentet sin ståndpunkt. När ministerrådet och parlamentet har antagit sina ståndpunkter inleds trepartsmöten, så kallade triloger, mellan rådet, parlamentet och kommissionen. Genom trepartsmötena bildar institutionerna sin gemensamma ståndpunkt och så blir rättsakterna klara.

Kari Valonen ansvarar för jordbruksfrågor

Kari Valonen sköter frågor som gäller jordbruk och landsbygdsutveckling under de följande fem åren och är Finlands representant i särskilda jordbrukskommittén. Den är ett organ som placerar sig mellan ministerrådet och expertarbetsgrupperna. 

– Aktuella frågor i höst är förutom läget i Ukraina och kostnadskrisen inom jordbruket också lagstiftningsförslag som gäller geografiska beteckningar, ändringar i statistikförordningar om hållbart jordbruk samt säljfrämjande åtgärder. 
Under de senaste åren har arbetet i särskilda jordbrukskommittén i huvudsak fokuserat på CAP-planerna. Finlands CAP-plan godkändes nyligen av kommissionen.

Skogsexperten Tapio Kytölä

Tapio Kytölä kommer att arbeta som skogsexpert i Bryssel i tre år framåt. Hans arbetsdagar består till stor del av att delta i expertarbetsgruppernas arbete och att även i övrigt hålla kontakt med andra experter. Inom Europeiska unionen pågår mycket lagberedningsarbete som inverkar på skogen.

– Just nu bereds det så kallade 55 %-paketet. Det innehåller bland annat en LULUCF-förordning som gäller skogen som kolsänka och ett direktiv om förnybar energi som är relaterat till biomassors hållbarhet. Alldeles snart inleds trepartsmöten om dem och även om en förordning som gäller avskogning. Dessutom pågår behandling av en förordning om återställande av natur, och kommissionen bereder lagstiftning om övervakning av skogarnas tillstånd.

Naturresursexperten Heta Ratasvuori

Heta Ratasvuori arbetar under de kommande fem åren med naturresursfrågor, i synnerhet den gemensamma fiskeripolitiken.

– Den här hösten blir viktig för Finland, då fiskemöjligheterna i Östersjön kommer att behandlas i arbetsgruppen för fiskeripolitik. För vissa fiskarter finns det fiskekvoter, som vi förhandlar om. 
Just nu pågår också informella trepartsmöten mellan representanter för parlamentet, rådet och kommissionen om revideringen av en förordning som gäller kontrollsystem för fiskeripolitiken. 

Ari Hörman har miljö och hälsa som sitt ansvarsområde

Ari Hörman arbetar med frågor som gäller veterinärmedicin och djursjukdomar, djurhälsa och djurskydd, livsmedelssäkerhet och växtskydd. 

I höst kommer rådet att behandla en förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel, som har väckt mycket diskussion även i Finland. Ett ämne som regelbundet är aktuellt i hans arbete är den afrikanska svinpesten, som i stor grad har påverkat grisuppfödningen i Europa.

– Tack vare både tur och aktiva åtgärder har sjukdomen inte etablerat sig i Finland, men bekämpningen av också den här djursjukdomen kräver ständiga insatser, säger Hörman.

Nästa år kan det bli aktuellt att arbeta med reformer som gäller märkningarna på livsmedelsförpackningar och djurskydd. 

Seija Nyyssönen arbetar som assistent

Seija Nyyssönen arbetar som assistent till experterna inom jord- och skogsbruk, fiskeri och miljöfrågor vid Finlands ständiga representation vid EU. 

– En av mina viktigaste arbetsuppgifter är att förbereda de praktiska sakerna inför ministerrådsmöten så att allt löper smidigt. 

EU-korrespondensen mellan ministerierna och EU:s institutioner går via assistenten. 

Mer information:

Vid Finlands ständiga representation vid EU arbetar förutom experter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde också experter från andra ministeriers förvaltningsområden. De presenteras alla på den ständiga representationens egen webbplats.

CAP EU och internationella frågor Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel Fiskekvoter Förvaltningsområde