Hoppa till innehåll
Media

Beslut om fortsatta åtgärder för utveckling av skogscentralerna fattas i februari

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2005 8.00
Pressmeddelande -

Den utvärdering av skogscentralerna som utförts av HAUS kehittämiskeskus Oy och som överlämnades i dag är en del av den normala utvecklingen av administrationen. Utvärderingen har genomförts i en öppen anda och sedan i höst har det varit möjligt att diskutera de preliminära resultaten. Ministeriet syftar till att besluta om riktlinjerna för den fortsatta utvecklingen så fort som möjligt under februari månad.

I rapporten föreslås att skogscentralernas verksamhet effektiveras genom att man utvecklar gemensamma förvaltnings- och stödtjänster och att modellen beställare-producent tillämpas i större omfattning. Dessa förslag ligger i samma linje med de allmänna utvecklingsprinciperna för förvaltningen och det råder en rätt så omfattande enhällighet i frågan. Utvecklingsarbetet bör utföras med övervägda steg för lämpliga företagare finns inte överallt. Man bör också se till att ägare till små skogsbruksenheter också i fortsättningen betjänas bra och jämlikt.

Enligt rapporten utgör de administrativa kostnaderna 55 % av skogscentralernas offentliga finansiering. Procenttalet ger emellertid en fel uppfattning för utöver de allmänna administrativa kostnaderna innehåller talet också skogscentralernas kärnuppgifter som baserar sig på lagstiftningen och resultatavtalen, dvs. övervakning och inspektion, skogsbruksplanering och rådgivning, utbildning och information. De allmänna administrativa kostnaderna ligger på den sedvanliga nivån på 5-10 %.

Det som har väckt mest diskussion är rapportens förslag om omstrukturering av skogscentralorganisationen. Ministeriets ställningstagande till organisationsändringen är försiktigt för

i en internationell jämförelse är situationen för det finländska privata skogsbruket bra och skogscentralernas kunder, skogsägarna, har varit nöjda med den service de fått. Direktionerna har också kommit med viktiga regionala synpunkter på skogscentralernas verksamhet. Eftersom resultaten är goda, ska ändring av organisationen som omstrukturerades för tio år sedan, noga övervägas. I rapporten har föreslagits att Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios funktioner överförs till olika organisationer. Detta medför dock en risk för att skogsbrukets tjänster försämras.

I rapporten presenteras många viktiga infallsvinklar och det är all anledning att beakta dem vid utvecklingen av skogscentralerna. En öppen utvärderingsprocess har redan i och för sig gett mer fart åt skogscentralernas eget utvecklingsarbete. Ministeriet tackar HAUS kehittämiskeskus Oy för ett omfattande, grundligt och öppet arbete och hoppas att skogscentralerna och andra aktörer inom det privata skogsbruket omsorgsfullt läser rapporten som överlämnades i dag.

Ytterligare information ger:

avdelningschef Aarne Reunala, jord- och skogsbruksministeriet 09-160 53350,

0400 437 222

biträdande avdelningschef Pentti Lähteenoja, jord- och skogsbruksministeriet, 09-160 53351, 040 717 1698

>> Utvärderingen av skogscentralerna (på finska)