Hoppa till innehåll
Media

Bottniska vikens aktörsspecifika fiskekvoter för strömming får överskridas med tio procent – Beslutet baserar sig på ett vetenskapligt råd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2021 10.22
Pressmeddelande
kalastusalus
Kuva: Pro Kala ry

Jord- och skogsbruksministeriet beslutade i dag att de gällande aktörsspecifika fiskekvoterna för strömming i Bottniska viken 2021 får överskridas med högst tio procent. Enligt det vetenskapliga råd som Internationella havsforskningsrådet ICES gav den 28 maj 2021 får den totala kvoten för strömming höjas upp till 91 494 - 117 875 ton. Den gällande totala kvoten på 65 018 ton kan alltså höjas avsevärt.

Till exempel en aktörsspecifik fiskekvot på 1 000 ton strömming får överskridas så att fångsten är sammanlagt högst 1 100 ton. Det är dock viktigt att notera att den extra fiskemöjligheten endast gäller strömming i Bottniska viken, inte vassbuk.

Europeiska kommissionen fastställde fiskemöjligheterna för Östersjön 2021 i oktober 2020 och åtog sig samtidigt att lägga fram ett förslag om en större total kvot för strömming i Bottniska viken om vetenskapliga råd tillåter det. Det tar dock så lång tid för att lägga fram kommissionens förslag och fatta beslut om det i EU-rådet att den fiskesäsong för sommaren som är viktig för många kommersiella fiskare hinner löpa ut. Flera fiskare av strömming har redan använt fullt ut eller en stor del av sina kvoter. Detta beror på att den totala kvoten för strömming i Bottniska viken sänktes betydligt för 2020 och 2021. Även ryssjefisket har börjat och det finns en risk för att fiskarna blir tvungna att avbryta fisket mitt under fiskesäsongen på grund av de små kvoterna.

Enligt den nationella lagstiftningen kan jord- och skogsbruksministeriet besluta att de kommersiella fiskarna får överskrida sina fiskekvoter med högst tio procent. Denna möjlighet togs in i lagstiftningen just för situationer där vetenskapliga råd tillåter en betydlig större total kvot och de små fiskekvoterna begränsar fisket onödigt.   

Utifrån kommissionens åtagande kan man förvänta sig att Europeiska unionens råd under sommaren fattar beslut om en höjning av den totala kvoten för strömming i Bottniska viken 2021 och på motsvarande sätt höjer Finlands fiskekvot. Därefter ska de kommersiella fiskarna få större aktörsspecifika fiskekvoter av Finlands fiskekvot. Dessa kvoter får fiskarna dock inte överskrida eftersom de nya aktörsspecifika fiskekvoterna bygger på det vetenskapliga rådet och den ökade totala kvoten.  Ministeriet informerar separat om hur EU:s beslutsfattande framskrider.

Mer information:

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 162 458, risto.lampinen(at)mmm.fi
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494, orian.bondestam(at)mmm.fi
 

Fiskar