Hoppa till innehåll
Media

Den inhemska produktionen av havsbaserad vindkraft ökar avsevärt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.11
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade i dag den 8 juli 2022 efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet att bevilja Forststyrelsen tillstånd att hyra ut statens vattenområdesegendom för vindkraftsproduktion i ett projekt för byggande av en havsbaserad vindkraftspark på öppet hav utanför Korsnäs och i ett projekt för utbyggnad av den havsbaserade vindkraftsparken i Vetenskär i Björneborg. I fråga om Korsnäsprojektet beviljade statsrådet dessutom tillstånd att kapitalisera och investera högst 10 miljoner euro i projektbolaget Korsvind Ab Oy, som ägs till 100 procent av Forststyrelsen. Därtill beviljade statsrådet tillstånd att stegvis och enligt särskild överenskommelse överlåta projektbolagets aktier till den aktör som utses till projektpartner.

- Det här är en historiskt viktig dag. De tillstånd som beviljades i dag är en viktig milstolpe när det gäller att utveckla den havsbaserade vindkraften i Finland och i fortsättningen öka den inhemska produktionen av förnybar energi, konstaterar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

- Jag vill tacka Forststyrelsen för en mycket omsorgsfull beredning av tillstånden för vindkraftsprojekten”, fortsätter minister Kurvinen. -Båda projekten är också av betydelse med tanke på statsfinanserna, eftersom hyresintäkterna flyter in i statskassan.

Projektet för havsbaserad vindkraft i Korsnäs är ett betydande finländskt projekt för förnybar energi. Den havsbaserade vindkraftsparken i Korsnäs kommer att bli den första parken på öppet hav i finskt territorialvatten. Dess nominella produktionseffekt kommer att ligga nära produktionseffekten hos till exempel kärnkraftverket i Lovisa. Projektets totala kostnader har uppskattats uppgå till 1,5–2,5 miljarder euro.

Utbyggnaden av den havsbaserade vindkraftsparken i Vetenskär ökar kapaciteten från nuvarande 10 vindkraftverk till 43 vindkraftverk och utvidgar parkens areal med cirka 14 400 hektar.

Forststyrelsens uppgift är att i statens havsområden hitta objekt som lämpar sig för vindkraftsproduktion, att planlägga områdena och att överföra projekten till andra aktörer genom konkurrensutsättning. Forststyrelsen deltar inte i energiproduktionen själv eller via sina dotterbolag. De vattenområden som reserverats för vindkraftsproduktion förblir i statens ägo, och Forststyrelsen tar för dem ut en hyra som bestäms på företagsekonomiska grunder och som utgör en del av de inkomster som Forststyrelsen intäktsför till staten. Utöver hyresintäkter hämtar de havsbaserade vindkraftsparkerna in skatteinkomster till staten samt fastighetsskatteinkomster till den kommun där det allmänna vattenområdet är beläget. Dessutom har parkerna en stor sysselsättningseffekt i områdena.

I enlighet med Forststyrelsens ägarpolitiska mål ska produktionen av förnybar energi i statens land- och vattenområden främjas, och vindkraftspotentialen utnyttjas med beaktande av de olika delområdena av hållbarhet. I statens allmänna vattenområden, som förvaltas av Forststyrelsen, har man hittills identifierat flera objekt som lämpar sig för vindkraftsproduktion.

När det gäller kommande projekt för havsbaserad vindkraft godkände statsrådets finanspolitiska ministerutskott i december 2021 en auktionsmodell som ska tillämpas vid valet av aktörer för nya projekt i allmänna vattenområden. Också intresset för att i vindkraftsverksamheten utnyttja Finlands ekonomiska zon, som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, har varit stort. Utvecklandet av den ekonomiska zonen kräver dock ändringar i lagstiftningen.

Projekten i Korsnäs och Vetenskär främjar produktionen av förnybar energi och bidrar till målen att öka självförsörjningsgraden i fråga om energi och uppnå klimatneutralitet i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Ytterligare information:

Erno Järvinen, forstråd, tfn 0295 162 150, erno.jarvinen(a)gov.fi
Leena Arpiainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 238, leena.arpiainen(a)gov.fi