Hoppa till innehåll
Media

Den största avtappningen i Saimens och Vuoksens avrinningsstadgas historia inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2024 15.30 | Publicerad på svenska 15.5.2024 kl. 10.38
Pressmeddelande
Kuvituskuva. Imatrankosken voimalaitoksen ohijuoksutus. Kuva: Ilkka Elo/POKELY

Avtappningen i Saimen höjs den 13 maj 2024 till den högsta nivån någonsin sedan avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen infördes. Genom extra avtappning minskar höjningen av vattenståndet i Saimen och förebyggs skador och förluster som orsakas av översvämning.

Trots långvarig extra avtappning riskerar vattenståndet i Saimen enligt vattendragsprognosen att överstiga översvämningsgränsen NN+ 76,60 meter, som anges i avrinningsstadgan för Saimen och Vuoksen. Med stöd av ett nytt beslut som fattats av jord- och skogsbruksministeriet ökas avtappningen den 13 maj 2024 till 1 050 kubikmeter per sekund, och vid behov ytterligare till 1 100 kubikmeter per sekund. Beslutet är förenligt med förslaget från NTM-centralen i Sydöstra Finland.

En avtappning av den här storleken har aldrig genomförts sedan 1991 under den tid som Saimen och Vuoksen varit i kraft. Förra gången det genomfördes en avtappning på över 1 000 kubikmeter per sekund var åren 1981–1982 och 1978–1979. I enlighet med avtappningsstadgan är syftet att hålla vattenståndet i Saimen på en naturlig nivå, men om det finns en risk för en exceptionell översvämning eller att vattenståndet blir ovanligt lågt, kan avtappningen ändras för att minska skadorna.

En översvämning enligt prognosen kan under perioden maj–juni orsaka skador vid Saimen, bland annat på de lägsta strandkonstruktionerna, på byggnader och odlingsmark samt på trafikförbindelserna, industrin och vattentjänsterna. 

Vattenståndet i Saimen ligger den 13 maj 2024 cirka 75 centimeter högre än det genomsnittliga vattenståndet, och enligt prognoserna kommer vattenståndet att stiga med ytterligare cirka 15–20 centimeter. Om det regnar rikligt på våren och sommaren finns det också en risk för översvämningar som är större än så. I vattendragsområdet har det under de senaste sju månaderna regnat cirka 100 millimeter mer än vanligt och i april regnade det ungefär dubbelt så mycket som vanligt.

Avtappning kan inte hindra att ytan stiger i Saimen om det finns rikligt med vatten i vattendragen. Avtappningen kan endast få ytan att stiga långsammare. Dessutom ändras vattenytans höjd i Saimen endast långsamt av den extra avtappningen. Till exempel en avtappning på 100 kubikmeter per sekund innebär att förändringen i vattenståndet är cirka 5–6 centimeter under en månad.

Den extra avtappningen i Saimen inleddes redan i augusti 2023 och har stegvis ökat. Utan den extra avtappningen skulle vattenståndet i Saimen för närvarande vara över 20 centimeter högre.

Skador på finska och ryska sidan ska beaktas i avtappningsbesluten

I Vuoksens nedre lopp börjar det uppstå översvämningsskador när avtappningen i Saimen närmar sig 1 000 kubik och ökar när avtappningen stiger till nivån 1 000–1 100 kubikmeter per sekund. Förluster inom vattenkraften kan uppstå redan tidigare, beroende på hur många extra avtappningar som genomförs och hur länge de varar. 

I en situation enligt den nuvarande översvämningsprognosen kan översvämningsskadorna vid Saimen enligt uppskattning bli större än de skador som en exceptionellt stor avtappning orsakar på den ryska sidan. 

NTM-centralen i Sydöstra Finland har diskuterat en höjning av avtappningen med de ryska vattenmyndigheterna. Syftet är att minska översvämningsskadorna i Vuoksen genom att stegvis höja avtappningen. Avtappningar på över 1 000 kubikmeter per sekund har inte genomförts på 40 år, så hur stora översvämningsskadorna blir vid Vuoksen klarnar först när läget framskrider. 

NTM-centralerna i Saimenregionen och Översvämningscentralen informerar närmare om hur vattensituationen utvecklas och om beredskapen inför översvämningar.

Länkar
Aktuell information om vattenståndet i Saimen 
Uppdaterad prognos för vattendragen i Saimen

Mer information 
Tapio Tuukkanen, ledande sakkunnig inom vattenhushållning, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 029 5029 225 och Matti Vaittinen, chef för vattentillgångar, tfn 0295 029 112
Antti Parjanne, ledande sakkunnig inom vattenhushållning, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 017 och Olli-Matti Verta, vattenhushållningsdirektör, tfn 0295 162 123

De extra avtappningarna baseras på ett fördrag mellan Finland och Ryssland

Principerna för avtappningen i Saimen och Vuoksen har fastslagits genom ett fördrag mellan Finland och Ryssland, dvs. avtappningsstadgan. Enligt stadgan ska Finland bland annat övervaka hur vattensituationen utvecklas och utarbeta riktvärden för avtappningen. 

I enlighet med avtappningsstadgan strävar man under normala förhållanden efter att hålla vattenståndet i Saimen och avtappningen via Vuoksen så naturenliga som möjligt. Om det finns risk för en ovanlig översvämning eller ovanligt lågt vattenstånd, kan avtappningen emellertid ändras så att den avviker från det naturenliga för att förebygga skador.

Enligt avtappningsstadgan ska man sträva efter att hindra att en översvämning överstiger vattenståndet i Saimen NN+ 76,60 meter eller minska översvämningen, vid behov genom stora avtappningar. Samtidigt måste man emellertid se till att de skador som extra avtappning eventuellt orsakar i Vuoksen blir så små som möjligt.

Beslut om avtappning fattas av NTM-centralen när skiftningarna i vattenståndet ligger inom det normala eller lite utanför det normala. Jord- och skogsbruksministeriet fattar beslut när avtappningen eller vattensituationen enligt prognoserna kommer att orsaka förluster inom vattenkraften eller andra skador vid Saimen eller Vuoksen.

Den extra avtappningen i Saimen inleddes redan i augusti 2023 genom beslut av NTM-centralen i Sydöstra Finland. I takt med att vattensituationen försämrats i Saimen höjdes avtappningen genom jord- och skogsbruksministeriets beslut till det veckovisa medelvärdet på 850 kubikmeter per sekund den 13 november 2023. Med stöd av detta beslut fick NTM-centralen rätt att besluta om att, vid behov och beroende på hur vattensituationen utvecklas, höja avtappningen upp till 1 000 kubikmeter per sekund. Avtappningen i Saimen höjdes till 1 000 kubikmeter per sekund den 6 maj 2024. På grund av den extra avtappning som genomförts hittills är vattenståndet i Saimen för närvarande över 20 centimeter lägre än det naturenliga vattenståndet.
EU och internationella frågor Vatten