Hoppa till innehåll
Media

Det nationella skogsrådet oroar sig över konsekvenserna av EU:s olika initiativ på skogsbrukets omvärld

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2021 10.57 | Publicerad på svenska 18.12.2021 kl. 0.51
Nyhet
Skogen på vintern

Det nationella skogsrådet diskuterade vid sitt möte den 10 december 2021 EU:s aktuella skogsrelaterade initiativ. Deltagarna var särskilt oroade över det stora antalet initiativ och hur de påverkar skogsbrukets omvärld. En dialog med kommissionen och de andra medlemsländerna är enligt rådet nu av största vikt.

Inom EU bereds just nu ett stort antal skogsinitiativ, både strategier och lagstiftningsförslag. I den offentliga debatten har det på sistone diskuterats bland annat EU:s skogs-, biodiversitets- och markskyddsstrategier, taxonomiförordningen om hållbar finansiering, lagmotioner som gäller återställande och leveranskedjor som inte medför någon avskogning, reformen av direktivet om förnybar energi samt LULUCF-förordningen som gäller markanvändning.

EU har lagt fram, och kommer att lägga fram, så många separata initiativ och förslag att det är omöjligt att skapa en bild av initiativens sammantagna konsekvenser. Mötesdeltagarna efterlyste en analys av konsekvenserna av de framtagna och kommande initiativen. Omvärlden för den skogsrelaterade näringsverksamheten bör var förutsägbar och initiativens konsekvenser för skogsbruket bör därför kunna förutses.

Speciellt taxonomin lyftes fram i diskussionen. Den första delegerade rättsakten om klimatåtgärder godkändes den 9 december 2021 och den andra delegerade rättsakten som innehåller andra miljökriterier är under arbete. Den första delegerade rättsakten är förenad med många öppna frågor som kommissionen förväntas besvara. Annars är det inte möjligt att genomföra den.

Bestämmelserna om taxonomi kan medföra sådana skyldigheter för aktörerna inom skogsbranschen som kan vara svåra att uppfylla. Hur kan den offentliga förvaltningen hjälpa skogsägarna att anpassa sig till de nya bestämmelserna och förändringarna på marknaden var en av frågorna som deltagarna dryftade på mötet. Att genomföra avskogningslagen kan kräva stöd från förvaltningen.

På agendan stod också aktuella klimatfrågor, bland annat HIISI-scenarier om konsekvenserna av klimat- och energipolitiken och arbetet med den nya klimatlagen och markanvändningssektorns klimatplan. Skogsrådet fick också ta del av den senaste riksskogstaxeringen och den strategiska projekthelheten som gäller resurseffektiv hållbar skogsvård.

Skogsrådets centrala uppgift 2022 är att medverka i att uppdatera Finlands nationella skogsstrategi. Uppdateringen fokuserar särskilt på övergripande hållbarhet, det vill säga samordningen av de olika hållbarhetsmålen, och olika intressegrupper kommer att involveras i beredningen. Strategin kommer också att bygga på utvärderingen av den gällande nationella skogsstrategin som skogsrådet också fick ta del av.

Mötets presentationsmaterial (på finska): 

C. Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito EU och internationella frågor Natur och klimat Skogar