Hoppa till innehåll
Media

Det nordliga stödet för mjölk fortsätter vara produktionsbundet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2008 16.06
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och EU-kommissionären Mariann Fischer Boel har idag uppnått en politisk överenskommelse angående det nordliga stödet som utbetalas med stöd av artikel 142 i anslutningsfördraget.

”Förhandlingsresultatet innebär att produktionsförutsättningarna för jordbruket inom det nordliga stödområdet bibehålls. Ändringarna gör dessutom systemet flexiblare, bl.a. genom att införa ett utjämningssystem för mjölkstödet enligt vilket överskridningarna och underskridningarna av gårdskvoterna inom det nordliga stödområdet kan jämnas ut inom ramen för stödets övre gräns. Stödet till mjölkhushållningen fortsätter att vara bundet till produktionen och utbetalas per liter. Stöden till svin- och fjäderfähushållningen frikopplas från produktionen från och med 2009 på motsvarande sätt som i Södra Finland”, säger minister Anttila.

Utjämningssystemet för mjölkstödet innebär att de underskridningar av mjölkkvoten som sker inom stödområdet kan räknas till godo för de gårdar som överskrider sina kvoter. Utjämningen kan göras inom ramen för det nordliga mjölkstödets övre gräns.

Det frikopplade stödet till svin- och fjäderfähushållningen utbetalas på basis av gårdsspecifika referensmängder som i regel bestäms enligt antalet djurenheter som utgjorde betalningsgrunden för det nordliga stödet 2007. Referensmängderna skall i princip kunna ändras eller höjas på samma grunder som i Södra Finland. "Finland föreslog i en början att svin- och fjäderfästödet skulle vara delvis bundet till produktionen i det nordliga stödområdet men kommissionen ställde det ovillkorliga kravet att stödet frikopplas från produktionen”, säger Anttila.

Kompensationen för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållningen införs också i det nordliga stödområdet på samma villkor som i områdena A och B. Kompensationen är avsedd för gårdar som lägger ner sin svin- eller fjäderfäproduktion.

Den nuvarande stödnivån för det nordiska stödet kommer att kunna bibehållas. Stödet skapar dessutom flexibilitet mellan de olika produktionssektorerna. Om det i framtiden uppstår ett behov att höja stödnivåerna skulle detta vara fullt möjligt.

Startstödet till unga jordbrukare kan höjas med 15 000 euro också inom C-området. En motsvarande höjning tillämpas inom områdena A och B. Höjningen ska utbetalas som räntestöd och stödet ska användas för att skaffa en gård eller jordbruksutrustning.

På basis av artikel 142 i anslutningsfördraget har Finland tillstånd att bevilja långsiktiga nationella stöd för att säkra att jordbruket, som utgör en traditionell försörjning i det nordliga stödområdet, kan bibehållas i detta område i samma omfattning som före anslutningen. Under hela den tid Finland har varit med i EU har nordligt stöd utbetalats i Mellersta och Norra Finland (stödområdena C1–C4). Resultaten av en extern utvärdering av det nordliga stödet som beställdes av kommissionen offentliggjordes i våras. Finland lämnade i juni en anmälan till kommissionen om att systemet måste ändras så att det motsvarar utvärderingsresultaten.

Enligt uppskattningarna utbetalas nordiskt stöd till strax under 35 000 stödmottagare år 2008. Av det nordiska stödet utbetalas 48 procent som produktionsbundet mjölkstöd och strax under 19 procent som olika stöd till nötköttsproduktionen.

Mer information fås från jord- och skogsbruksministeriet:
Jouni Lind, statssekreterare. Tfn 050 521 3305, Matti Hannula, jordbruksråd. Tfn 040 760 5954.

Sirkka-Liisa Anttila