Hoppa till innehåll
Media

Medborgarenkät om djurskyddslagsreformen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2012 8.59
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett arbetet med att bereda en totalreform av djurskyddslagen. Som bäst kartlägger ministeriet hur olika aktörer ser på behoven av en reform.

Djurskyddsmyndigheter och djurövervakare, djurhållare och andra intressentgrupper har redan fått och besvarat enkäten. Den 16 januari öppnas enkäten till alla medborgare på webbplatsen dinasikt.fi. Svarstiden pågår fram till den 3 februari.

Enkäten innehåller följande frågor:

1. Vilka förbättringar borde man göra i den gällande djurskyddslagstiftningen?
2. Vilka är de bästa sätten att förbättra djurens välbefinnande via lagstiftning? Vilka andra sätt finns det för att förbättra välbefinnandet?
3. Hurdan konsumentinformation vill du ha om förhållandena för och välbefinnandet hos de djur som används för produktion av livsmedel och olika tjänster (t.ex. ridskolor, cirkusar, djurgårdar, kennlar)?

En sammanfattning av kommentarerna och åsikterna lämnas till arbetsgruppen som arbetar med lagreformen. Enligt planerna är förslaget till en ny djurskyddslag färdigt för riksdagsbehandling år 2015.

Den gällande djurskyddslagen (247/1996) trädde i kraft 1.7.1996. Lagens syfte är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga. Vidare ska lagen bidra till djurens välbefinnande och god behandling av djur. Lagen tillämpas på djur som vi sköter eller har under uppsikt, t.ex. sällskaps- och hobbydjur, produktionsdjur och inhägnade djur. Lagen gäller också för vilda djur.

Djurskyddslagen innehåller allmänna grundläggande bestämmelser om hållning, skötsel, behandling och hantering av djur. I lagen ingår till exempel bestämmelser om vilka former av hållning och skötsel är tillåtna och vilka är förbjudna. Lagen innehåller också bestämmelser om djurskyddsövervakning och myndigheter samt vissa bestämmelser om påföljder. Djurskyddsförordningen, som har utfärdats med stöd av djurskyddslagen, preciserar lagens krav. Detaljerade bestämmelser om olika djurarter och verksamheter som gäller djur ingår däremot i flera förordningar av statsrådet och jord- och skogsbruksministeriet.

Lagprojektet har en egen webbsida på jord- och skogsbruksministeriets webbplats http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/djurochhalsa/djurskyddslag.html.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, tfn 09 160 53337, 050 367 1040
veterinäröverinspektör Tiina Pullola, 09 160 52288, 040 173 0366

Jari Koskinen