Hyppää sisältöön
Media

Eläinsuojelulain uudistustarpeista järjestetään kansalaiskysely

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2012 8.59
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriössä on aloitettu eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen valmistelu. Parhaillaan ministeriö kartoittaa eri tahojen näkemyksiä voimassa olevan eläinsuojelulain uudistamistarpeista.

Eläinsuojeluviranomaisille ja eläinsuojeluvalvojille, eläinten pitäjille ja muille sidosryhmille kyselyt on jo lähetetty ja niihin on saatu runsaasti vastauksia. Kaikille kansalaisille tarkoitettu kysely avataan Otakantaa.fi -kansalaisfoorumilla tammikuun 16. päivänä ja siihen voi vastata perjantaihin, helmikuun 3. päivään asti.

Otakantaa-kyselyssä kansalaisilta kysytään seuraavat kysymykset:
1. Mitä parannettavaa on voimassa olevassa eläinsuojelulainsäädännössä?
2. Mitkä olisivat parhaita tapoja edistää eläinten hyvinvointia lainsäädännön keinoin? Millä muilla keinoilla eläinten hyvinvointia voitaisiin edistää?
3. Millaista tietoa sinä kansalaisena ja kuluttajana haluaisit saada niiden eläinten olosuhteista ja hyvinvoinnista, joita käytetään ruoantuotantoon ja erilaisten palvelujen (esim. ratsastuskoulut, sirkukset, eläintarhat, kennelit) tuottamiseen?

Kaikista kyselyissä saaduista vastauksista toimitetaan yhteenveto lakiuudistuksen valmistelijoiden käyttöön. Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuonna 2015.

Nykyinen eläinsuojelulaki (247/1996) tuli voimaan 1.7.1996. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Lakia sovelletaan ihmisen hoidossa tai valvonnassa oleviin eläimiin, kuten seura- ja harrastuseläimiin, tuotantoeläimiin ja tarhaeläimiin. Näiden lisäksi lakia sovelletaan myös luonnonvaraisiin eläimiin.

Eläinsuojelulaki sisältää eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevat yleiset perusvaatimukset. Laissa esimerkiksi määritellään, millaiset eläinten pito- ja hoitomuodot ovat sallittuja ja mitkä kiellettyjä. Lisäksi lakiin sisältyy eläinsuojeluvalvontaa ja viranomaisia koskevia säännöksiä sekä eräitä seuraamuksia koskevia säännöksiä. Lain nojalla annetussa eläinsuojeluasetuksessa täsmennetään laissa olevia vaatimuksia. Yksityiskohtaiset eri eläinlajeja ja erilaisia eläimillä harjoitettavia toimintoja koskevat säännökset sisältyvät sen sijaan lukuisiin valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin.

Eläinsuojelulain uudistushankkeelle on avattu oma sivustonsa maa- ja metsätalousministeriön kotisivuilla osoitteessa http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/elainsuojelulaki.html.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen, 09-160 53337, 050 367 1040
eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, 09-160 52288, 040-173 0366

Jari Koskinen