Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i beräkningen av sanktioner som gäller svin och fjäderfä i systemet för ersättning för djurens välbefinnande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 15.32 | Publicerad på svenska 21.10.2016 kl. 9.36
Nyhet

Regeringen fastställde i dag ändringen av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen. Vid beräkningen av sanktioner i systemet för ersättning för djurens välbefinnande ska nu tillämpas antalet djurenheter i stället för antalet djur. Ändringen gäller redan för 2016 års övervakningar.

Ändringen är följd av den ändrade EU-lagstiftningen som går ut på att när man beräknar sanktioner för de överträdelser som noterats vid övervakningarna får man hos vissa djurarter tillämpa ett förutbestämt djurenhetsantal i stället för det faktiska djurantalet. När man fastställer sanktioner som rör svin och fjäderfä, kommer man i fortsättningen att tillämpa en gräns på tre djurenheter.

När man vid tidigare beräkningar använt t.ex. tre broilrar som gräns, kan man nu använda 429 broilrar och i stället för tre slaktsvin tillämpa en gräns på tio slaktsvin. Om det vid övervakningen kommer fram att det antal djur stödsökanden angett skiljer sig från det djurantal som noteras vid övervakningen med över tre djurenheter, kommer sanktionerna att vara strängare beroende på hur stor skillnaden i procent är mellan antalet godkända och förkastade djur.

Enligt statsrådets förordning får jordbrukare möjlighet att lämna ett skriftligt bevis när ett djur som är registrerat i djurregistret eller djurförteckningen inte kan hittas på gården och har inte avregistrerats. Om jordbrukaren inte ger ett skriftligt bevis på att denne följt anmälningstiderna för märkning och registrering, förkastas djuret eftersom det inte bevisats att stödvillkoren uppfyllts.

Ytterligare information:
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 248
Antero Nikander, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 403
fornamn.efternamn@mmm.fi