Hoppa till innehåll
Media

Små ändringar i förordningen om ersättning för djurens välbefinnande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2018 12.09 | Publicerad på svenska 8.1.2019 kl. 16.10
Pressmeddelande

Regeringen ändrade i dag förordningen om ersättning för djurens välbefinnande så att bestämmelserna nu står i linje med de av kommissionen godkända ändringarna i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Systemet för ersättningar för djurens välbefinnande förenklades så att de krav som inte direkt utgör en grund för den ersättningsnivå som tillämpas eller som redan annars hör till god skötsel av djur ska slopas. Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2019.

Ändringarna gör villkoren för ersättningarna tydligare och enklare och ersättningsystemet på det sättet lättare. De krav som inte längre gäller för miniminivåerna ingår dock fortfarande i den övriga nationella lagstiftningen som övervakas på samma sätt som tidigare.

Ersättningen per djurenhet höjdes därtill med tre euro för två åtgärder som gäller nötkreatur. Dessa åtgärder handlar om betesgång under betesperioden för nötkreatur, även rastning utanför betesperioden, samt sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för kor.

Ersättningen hör till det av EU-delfinansierade programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland  2014 - 2020. För ersättningen kommer att behövas uppskattningsvis 60 miljoner euro år 2019. Europeiska unionen står för 42 procent av denna summa.

Livsmedelsverket som inleder verksamheten vid ingången av 2019 kommer att senare informera om ansökan om ersättningen. På verkets webbplats finns också villkoren för ersättningen.

Jordbrukare kan år 2019 ingå en ny förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande. Förbindelseperioden börjar den 1 januari och löper ut den 31 december 2019. Förbindelsen kan gälla nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä. Jordbrukaren kan välja bland alla de djurartspecifika åtgärderna som ingår i ersättningssystemet.

Små ändringar även i tvärvillkoren

Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren ändrades också: definitionen av grönträda omfattar nu också pollen- och nektarrika dragväxter, såsom honungsört. För betesvallar gäller nu ett krav på minskad erosion enligt vilket markytan huvudsakligen ska förbli täckt av växtlighet. Tidigare har kravet gället bara permanenta gräsmarker som betas.

Ytterligare information:
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn  02951 61240
Antero Nikander, specialsakkunnig, tfn 02951 62403
E-postadresser: fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Djurskydd Produktionsdjur