Hoppa till innehåll
Media

Nya villkor för stödet för djurens välbefinnande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2012 11.18
Pressmeddelande -

Regeringen godkände i dag en förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013. I förordningen har tagits med de ändringar av stödvillkor och -nivåer som gjorts i utvecklingsprogrammet. Stödvillkoren har setts över på grund av reformen av den nationella lagstiftningen om djurens välbefinnande. Behovet att utveckla stödsystemet har beaktats i ändringen av förordningen. Ett villkor för stödet är att jordbrukaren följer kraven på märkning och registrering av djur.

Stödet för djurens välbefinnande inom basvillkoren höjs till 50 euro per djurenhet när det gäller nötkreatur och till 16 euro per djurenhet i fråga om svin. Stödnivån tredubblas jämfört med dagens nivå. En brandbekämpnings- och räddningsplan som hittills ingått i tilläggsvillkoren, hör nu till basvillkoren. Även tilläggsvillkorens stödnivåer har setts över, dvs. man har beaktat de kostnader och fördelar som orsakas av funktioner som överskrider den nivå som lagstiftningen kräver. Syftet med höjningen är att uppmuntra jordbrukare att förbinda sig till att följa stödvillkoren och på så sätt förbättra djurens välbefinnande.

De djurartspecifika tilläggsvillkoren får nya tilläggsvillkor. För betesgång för nötkreatur finns nu tre nya alternativ. Svingårdarnas nya tilläggsvillkor rör grisningsförhållanden, ströbeklädning av boxar och svinens kontakt till utomhusluft.

Begränsningen på högst två tilläggsvillkor har slopats. Tilläggsvillkoret ska lämpa sig för gårdens produktionsstruktur och tekniska arrangemang. Det går inte att välja ett tilläggsvillkor om villkoret endast gäller ett litet antal av gårdens produktionsdjur. Närmare bestämmelser om tilläggsvillkorens ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Stödet ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Stödet gäller för nöt- och svingårdar och förbindelsen löper över fem år. Jordbrukaren måste åta sig att följa nöt- och/eller svingårdens basvillkor. Gården ska under hela förbindelseperioden ha minst 10 djurenheter av produktionsdjur som hör till den aktuella produktionsinriktningen. Jordbrukaren kan också välja tilläggsvillkor som är olika för nöt- och svingårdar. Bas- och tilläggsvillkoren överskrider den nivå som lagstiftningen kräver.

Systemet med stöd för djurens välbefinnande omfattar ca 4 300 nötgårdar och 600 svingårdar. Enligt uppskattningarna kommer ca 2 000 nya gårdar att ansluta sig till systemet i och med reformen.

Separata bestämmelser om nya förbindelser år 2012 och förlängning av gamla förbindelser under förbindelseperioden ingår i statsrådets förordning som utfärdas senare.
Stödet för djurens välbefinnande uppskattas till ca 28 miljoner euro år 2012, vilket är dubbelt så mycket som år 2011.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
sektionschef Juha Palonen, tfn 09 160 52935
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 09 160 52229
lantbruksöverinspektör Antero Nikander, tfn 09 160 52926