Hyppää sisältöön
Media

Eläinten hyvinvointituen ehtoja uudistettiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2012 11.18
Tiedote -

Hallitus hyväksyi tänään eläinten hyvinvointituen ehtoja ja tukitasoja koskevan muutoksen. Tuen ehtoja on tarkistettu, koska eläinten hyvinvointiin liittyvää kansallista lainsäädäntöä on uudistettu. Tukijärjestelmän toimeenpanossa on havaittu kehittämistarpeita, jotka on asetuksen muutoksessa otettu huomioon. Tuen ehtona on noudatettava myös vaatimuksia eläinten merkinnästä ja rekisteröimisestä.

Perusehdon tuki nousee naudoilla 50 euroon ja sioilla 16 euroon eläinyksikköä kohden. Perusehdon tukitaso noin kolminkertaistuu nykyisestä. Nykyisin lisäehtona oleva palontorjunta- ja pelastussuunnitelma sisällytetään perusehtoihin. Myös lisäehtojen tukitasoja on tarkistettu. Tukitasojen laskennassa on otettu huomioon tuen ehtojen mukaisista kansallisen lainsäädännön ylimenevistä toiminnoista aiheutuvat kustannukset ja hyödyt. Tukitasojen korotuksella pyritään lisäämään viljelijöiden sitoutumista eläinten hyvinvoinnin tukeen ja siten edistämään eläinten hyvinvointia.

Eläinlajikohtaisiin lisäehtoihin tulee uusia lisäehtoja. Naudoilla laidunnukseen tulee kolme erilaista vaihtoehtoa. Sikatiloilla uudet lisäehdot liittyvät porsimisolosuhteisiin, karsinoiden kuivittamiseen, virikkeiden lisäämiseen sekä yhteyteen ulkoilmaan.

Lisäehtojen valinnasta poistuu enintään kahden lisäehdon rajoitus. Lisäehdon on sovelluttava tilan tuotantorakenteeseen ja sen teknisiin järjestelyihin. Lisäehtoa ei voi valita, jos se koskisi vain pientä määrä tilan tuotantoeläimistä. Valtioneuvoston asetusmuutokseen liittyy maa- ja metsätalousministeriön asetus, jossa tarkemmin säädetään lisäehtojen sisällöistä.

Eläinten hyvinvointituki sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013. Tuki koskee nauta- ja sikatiloja ja siihen sitoudutaan viideksi vuodeksi. Viljelijän on sitouduttava noudattamaan nauta- ja/tai sikatilan perusehtoja. Tilalla on oltava hallinnassaan koko sitoumuskauden vähintään kymmenen eläinyksikköä kyseisen tuotantosuunnan tuotantoeläimiä. Viljelijä voi valita myös lisäehtoja. Nauta- ja sikatiloilla on omat erilaiset lisäehtonsa. Perus- ja lisäehdot ylittävät lainsäädännössä vaadittavan tason.

Eläinten hyvinvoinnin tukeen on sitoutunut noin 4 300 nautatilaa ja 600 sikatilaa. Uudistuksen arvioidaan tuovan mukaan tukijärjestelmään noin 2 000 uutta nauta- ja sikatilaa.

Vuonna 2012 tehtävistä uusista sitoumuksista ja vanhojen sitoumusten uusimisesta kesken sitoumuskauden säädetään erikseen myöhemmin talvella annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

Eläinten hyvinvoinnin tukea varten arvioidaan vuonna 2012 tarvittavan noin 28 miljoona euroa. Tukimenekki kaksinkertaistuisi vuodesta 2011.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
jaoston päällikkö Juha Palonen, p. (09) 16052935
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. (09) 16052229
maatalousylitarkastaja Antero Nikander, p. (09) 16052926